BY ATTY. BATAS MAURICIO


“NIGHT RIDER”, THE ANSWER TO DAVAO CITY KILLINGS? I got instant reactions to our item about the “Night Rider” prowling the streets of Davao City at night, making sure no crime is committed by anyone while everybody is asleep.

 I am told that, it seems, the “Night Rider” is the answer to the increasing number of violent, yet unsolved, killings that have gripped the city since Mayor Sara Duterte took over the helms of City Hall last May.
     
    I hope something is done about these by the authorities---about the “Night Rider”, I mean, who is turning out to be a true-blue “vigilante”, if you know what I mean, and about the reported escalating killings in the city which many Dabawenos are getting scared of.

                        -ooo-

    SOLUTION AGAINST RAINS, FLOODS, STRONG WINDS: To satisfy the curious regarding my claim that the Lord Jesus Christ really warned all of mankind about the death and destruction that would come our way from rains, floods and strong winds, I am reproducing Matthew 7:24-27 of the Holy Bible here.

    Here is what the passages say: “Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house. But it did not collapse; it had been set solidly on rock.

    “And everyone who listens to these words of mine but does not act on them will be like a fool who build his house on sand. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house. And it collapsed and was completely ruined.” There is only one solution then if we want to prevail against the rains, floods and strong winds.

                        -ooo-

    VOLCANIC ERUPTIONS, GOD’S CURSE, TOO: How come volcanoes in the different parts of the world seem to be simultaneously acting up, all at the same time, bringing death and destruction likewise upon hapless men and women across the globe?

    This, to me, is also caused by God’s curses which we are already warned about, too. Read Deuteronomy 28:15, 23-24, of the Holy Bible, which says that among the curses God will send to a people who no longer listen to His Word and obey His commands is a rain of ash and dust and powder.

    The bad news is that the rains, floods, strong winds and ash and dust will persist, until all of us shall have perished. The good news? We can stop all of these, yes, but only if we sincerely listen to His Word once again, and truthfully obey Him once again.


----


“Night Rider”, II; sumpa ng ulan, baha at pagsabog


    “NIGHT RIDER”, SAGOT SA MGA PAGPATAY SA DAVAO CITY? Nagkaroon agad ng maraming reaksiyon sa balita natin dito ukol sa “Night Rider” na gumagala sa mga lansangan ng Davao City sa gabi, at naniniguradong walang krimeng magagawa ang sinuman habang natutulog ang lahat.

 Sinabihan ako na tila ang “Night Rider” ang sagot sa dumaraming mararahas at hindi pa nasosolusyunang mga pagpatay sa lungsod na nagaganap mula noong mag-umpisang hawakan ang City Hall ni Mayor Sara Duterte noong Mayo.
     
    Sana naman ay kumilos ang mga autoridad ukol dito---sa isyu ng “Night Rider” ang ibig kong sabihin, lalo na at lumilitaw na tunay na “vigilante” na ito, at sa isyu ng mga napapaulat na patayan sa Davao City na nag-uumpisang katakutan ng mga Dabawenyo.

                        -ooo-

    SOLUSYON LABAN SA ULAN, BAHA AT MALAKAS NA HANGIN: Upang masagot natin ang tanong ng marami ukol sa sinasabi nating ibinabala na pala ng Panginoong Kristo Jesus ang kamatayan at pinsalang ibibigay ng mga ulan, baha at malalakas na hangin, ilalathala nating muli ang Mateo 7:24-27 ng Bibliya sa kolum na ito.

    Naririto ang sinasabi nito, kung saan si Jesus ang nagsasalita: “Ang sinumang nakikinig ng mga sinasalita ko at sumusunod sa mga ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Umulan, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit di ito natinag, sapagkat nakatayo ito sa bato.

    “At ang sinumang nakikinig sa mga salita kong ito ngunit di naman sumusunod ay matutulad sa taong hangal na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Umulan, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, at ito ay bumagsak at tuluyang nawasak.” Iisa lamang kung ganon ang solusyon laban sa mga ulan, baha at malalakas na hangin.

                        -ooo-

    PAGPUTOK NG BULKAN, SUMPA DIN NG DIYOS: Bakit kaya ang maraming mga bulkan sa iba’t ibang panig ng buong mundo ay sabay-sabay na nag-aalburuto at nagbibigay ng malawakang kamatayan at malakihang pinsala sa mga tao sa lahat ng sulok ng daigdig sa ngayon?

    Para sa akin, ang mga ito ay dulot pa rin ng mga sumpa ng Diyos na ibinabala na din sa atin. Basahin po ninyo ang Bibliya sa kanyang Deuteronomio 28:15, 23-24, na nagsasabi namang ang isa sa mga sumpa ng Diyos sa mga taong hindi na nakikinig sa Kanyang Salita at di na sumusunod sa Kanyang mga utos ay ang pag-ulan ng abo at alikabok.

    Ang masamang balita ay ito: magpapatuloy ang mga ulan, baha, malakas na hangin at pag-ulan din ng abo at alikabok, hanggang hindi tayo nalilipol. Ang mabuting balita? Mapapatigil natin ang lahat ng ito pero ito ay kung tunay na makikinig na muli tayo sa Kanyang Salita, at muli nating susundin ng totohanan ang Kanyang mga utos.

-ooo-


BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV and please listen to BATAS INTERNET RADIO through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.