BY ATTY. BATAS MAURICIO


“NIGHT RIDER” KEEPS DAVAO CITY SAFE: In times past, Davao City residents attributed the good peace and order condition of their city to the elimination of criminal elements by the so-called “Davao Death Squad” (or DDS, which was rumoured to be supported by a former top ranking city official).

    Now, under the helm of Mayor Sara Duterte, peace and calm pervades the city once more, especially during the night, because there is a man who drives around the known haunts of criminals in the city in a taxi, not really soliciting passengers, but making sure no crime is committed by anyone.

    Who is this guy? It would seem taxi drivers in Davao City know him, but are not revealing his identity. They are however calling him the “Night Rider”, and everybody seems to be happy he is there. Well...

                        -ooo-

    GOD’S DIRECTION IN THE NBN-ZTE SCAM: Jarius Bondoc, the Philippine Star columnist who cracked the first stories that led to the busting of the NBN-ZTE multi-million dollar scam, nearly refused to write about the issue because of fear that those involved may harm him and his family.

    But, he told me while we were flying aboard a Philippine Air Lines flight to Davao City Friday afternoon, that he wrote about the scandal just the same after he followed the advice of a retired Jesuit priest who has been acting as his spiritual adviser to read the Bible, especially the part depicting Jesus’ agony in the garden.

    Bondoc said he felt God directed him to pursue exposing the anomaly, because he saw from the Bible that even Jesus managed to brave the suffering and death that were coming to him by allowing the will of God to be done.

    Seeing that God’s will must be done no matter what the cost, Bondoc said he lifted up his fear for his safety and that of his family to God, asked for His protection, and proceeded to crack the story. The rest, as they say, is history.

                        -ooo-

    RAINS AND FLOODS COULD BE STOPPED: Jason Francisco De Asis, a columnist of BATAS INTERNATIONAL MEDIA, wrote a story about floods isolating several towns of Aurora Province Friday which parallels stories from other media outlets reporting floods as submerging many Cagayan Province and Isabela municipalities, causing death and destruction everywhere.

    The eerie thing in all these tales is that there is nowhere that affected residents could go, because water seems to come from everywhere when rains come, and goes everywhere too, and, just like in the days of Noah and his ark, there is not a dry ground to go to.

    What to do? The only thing that could be done is to go back to God, by reading His Word and obeying His commands, once again. The rains and the floods and strong winds we are experiencing now were all warned about by the Lord Jesus, in Matthew 7:24-27 of the Holy Bible and it would be well for all of us to heed His Word.---

“Night Rider” sa Davao; Diyos, NBN-ZTE, at baha


    “NIGHT RIDER”, GUMAGALA SA DAVAO CITY: Sa mga nakakaraang panahon, sinasabing mapayapa ang Davao City dahil sa pagkalipol ng mga kriminal at mga masasamang loob doon sa pamamagitan ng “Davao Death Squad” (o DDS, na pinaniniwalaang suportado ng isang dating mataas na opisyal).

    Sa ngayon, sa ilalim naman ng pamamahala ni Mayor Sara Duterte, namamayaning muli ang kapayapaan sa lungsod, lalo na sa gabi, sapagkat may isang lalaking gumagala sa mga kilalang lugar ng mga kriminal sakay ng taksi na hindi naman naghahanap ng pasahero, kundi sinisiguradong walang krimeng gagawin ang sinuman.

    Sino ang lalaking ito? Sa aking pagkaka-alam, kilala siya ng mga taxi drivers sa Davao City, pero ayaw nilang ihayag ang kanyang pangalan. Kaya lang, tinatawag nila itong “Night Rider”, at tila masaya ang lahat na nandodoon nga siya. Hmmm....

                        -ooo-

    KALOOBAN NG DIYOS SA NBN-ZTE SCAM: Muntik ng hindi isinulat ni Jarius Bondoc sa kanyang kolum sa Philippine Star ang isyu tungkol sa NBN ZTE multi-millon dollar scam dahil sa pangamba para sa kanyang kaligtasan at maging ng kanyang pamilya, sa maaaring gawing masama ng mga sangkot sa iskandalo.

    Ngunit sinabi niya sa akin, habang sakay kami ng Philippine Air Lines flight patungo sa Davao City noong Biyernes ng hapon, na itinuloy pa rin niya ang pagbubunyag ng anomalya matapos na kanyang sundin ang payo ng isang retiradong Jesuit priest na tumatayong spiritual adviser niya sa ngayon na basahin ang Bibliya, lalo na sa pagkabagabag ni Jesus sa hardin.

    Naramdaman ni Bondoc na inutusan siya ng Diyos na isulong ang pagbubunyag, sapagkat nabasa niya sa Bibliya na maging ang Panginoong Jesus ay nakayanan maging ang kamatayan sapagkat hinayaan Niyang maganap ang kalooban ng Diyos.

    Dahil nakita ni Bondoc na dapat maganap ang kalooban ng Diyos anuman ang kahihinatnan nito, itinaas niya ang kanyang pangamba sa kaligtasan niya at ng kanyang pamilya sa Diyos, hiningi niya ang Kanyang proteksiyon, at itinuloy na nga niya ang pagbubunyag. Ang nangyari pagkatapos ay isa ng kasaysayan, ika nga.

                        -ooo-

    ULAN AT BAHA, MAPAPATIGIL NATIN: Magkahalintulad ang balitang ginawa ni Jason Francisco De Asis, isang kolumnista sa BATAS INTERNATIONAL MEDIA, ukol sa mga pagbaha sa Aurora Province noong Biyernes sa mga balita namang naglalabasan sa ibang media na nagsasabing binabaha din ang maraming bayan sa Cagayan Province at Isabela, na dahilan ng kamatayan at perhuwisiyo.

    Ang kamangha-mangha sa lahat ng balitang ito ay ang katotohanang walang masulingan ang mga tao, sapagkat tila ba ang tubig ay nanggagaling sa kung saan-saan pag umulan, at nagpupunta kung saan-saan din, at, tulad noong panahon ni Noah at ng arko, walang tuyong lupang makikita.

    Ano ang ating magagawa? Walang iba kundi ang pagbabalik-loob sa Diyos, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang Salita at pagsunod sa Kanyang mga utos, minsan pa. Ang mga ulan at pagbaha at malakas na hanging ating nararanasan sa ngayon ay ibinabala na ng Panginoong Jesus, sa Mateo 7:24-27 ng Bibliya, at makakabuting sundin natin ito.

-ooo-


BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV and please listen to BATAS INTERNET RADIO through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.