BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS:“….`The commandments, `You shall not commit adultery,’`You shall not murder,’`You shall not steal,’`You shall not covet,’ and whatever other command there may be, are summed up in this one command: `Love your neighbor as yourself.’ Love does no harm to a neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law.” (Romans 13:9-10, The Holy Bible).

                        -ooo-

    NO NEED FOR COAL POWER PLANTS: If I am to believe a position paper sent to me through the Internet by Dr. Ed Araral, a consultant of the US Agency for International Development, Japan International Cooperation Agency, Asian Development Bank, and the European Union, there is really no need to build coal power plants in Mindanao, as existing hydropower sourcesin the region can take care of all the power needs of Southern Philippines for the next 30 years.

    Here is Dr. Araral’s presentation, for consideration by the Aquino government and even by private power groups: “THERE’S NO NEED TO BUILD COAL POWER PLANTS. Yes, because hydropower in Mindanao can take care of all power needs for the next 30 years!

“We know for a fact that the Agus Hydropower System using the 700M above sea level (ASL) Lake Lanao produces 530MW with seven power turbines, or 75.7 MW per power plant. Granting that 50 M head/height is needed per plant, 700/50=14. Fourteen power plants at 75.7 gives 1,060 MW, or double the present capacity.

                    -ooo-

HYDROPOWER AND WINDPOWER ABOUND IN THE COUNTRY:“Using the same principle, the Sibulan Hydropower System can be tremendously enhanced. It starts at 1,600 M ASL producing 42 MW. 1,600/50=32 plants x 42 = 1,344 MW. Total power that could be generated by both systems= 2,404 MW.

“The present power requirement of Mindanao is about 1,600 MW, 52% comes from hydropower or some 832 MW. The enhanced generating power of 2,404 MW is 1.5 times the present requirement.

“It is so clear. THERE’S NO NEED TO BUILD COAL POWER PLANTS! And we are not even factoring the untapped hydropower resources in all Mindanao mountains and the windpower at Siargao both of which could produce more than 10,000 MW”.

                    -ooo-

ATENEO STUDENT ESSAY ON AMERICAN POLICIES ON COLONIZATION, II: Here isthe second installment of an essay written by Michael David Montemayor, a fourth year student of history from the Ateneo de Manila University on American policies on colonization:

“The objective of this paper is to unfold United States’ covert tactics and strategies apparent in three crucial events in the history of the Philippines. First, it shall discuss the term Benevolent Assimilation Proclamation issued on December 21, 1898 by United States President William McKinley to the Philippines.

“Second, the paper shall examine the Organic Act of 1902 that led to the establishment of the civil government in the Philippines. And lastly, it shall investigate the Jones Law of 1916, which led the way to self-governance of the Philippines…”

---


`Di kailangan ang coal power plants sa Mindanao’

    INSPIRASYON SA BUHAY: “…`Ang mga utos, `huwag kang makikiapid’, `huwag kang papatay’, `huwag kang magnanakaw’, `huwag kang magnanasa’, at maging ang iba pa, ay nasasaklaw ng utos na ito: `mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili.’ Ang pag-ibig ay hindi nananakit sa kapwa. Kung ganun, ang pag-ibig ang kaganapan ng mga utos…” (Roma 13:9-10, Bibliya).

                        -ooo-

    HINDI KAILANGAN ANG COAL POWER PLANTS:May pagbubunyag si Dr. Ed Araral, isang consultant ng US Agency for International Development, Japan International Cooperation Agency, Asian Development Bank at European Union: hindi na kailangang magtayo pa ng mga coal power plants sa Mindanao dahil ang mga pinanggagalingan ng kuryente mula sa mga katubigan doon ay sapat na kahit pa para sa susunod na 30 taon.

    Naririto ang pag-aaral ni Dr. Araral sa isyu, para sa kaalaman ng gobyernong Aquino at maging ng private power groups: “HINDI KAILANGAN ANG MGA COAL POWER PLANTS. Totoo ito, sapagkat ang pinanggagalingan ng kuryente mula sa tubig (hydropower sources) sa Mindanao ay kayang magbigay ng kuryente doon sa susunod na 30 taon.

“Alam natin na ang Agus Hydropower System ay nakakapagbigay ng 530 MW sa pamamagitan ng pitong power turbines, o 75.7 MW kada power plant nito, bagamat ito ay nakabatay sa Lake Lanao na nasa 700 M above sea level (ASL). Halimbawa ng kailangan ang taas na 50 M para sa bawat planta, 700/50=14. Labing-apat na power plants, na magbibigay ng 75.7 MW, ay makakalikha ng 1,060 MW, na doble sa kasalukuyang kakayahan nito.

                    -ooo-

HYDROPOWER AT WINDPOWER, MARAMI SA BANSA:“Batay sa prinsipyong ito, mapapalakas din natin ang Sibulan Hydropower System. Maaari tayong mag-umpisa sa 1,600 M ASL na magbibigay ng 42 MW. 1,600/50=32 plants x 42 MW = 1,344 MW. Ang kabuuang maibibigay ng kuryente ng Agus at Sibulan ay 2,404 MW.

“Sa ngayon, ang pangangailangan ng Mindanao ay umaabot lamang sa 1,600 MW, at 52 % nito ay galing sa hydropower, o 832 MW. Ang pinagsama at pinalakas na panggagalingan ng kuryenteng 2,404 MW ay isandaan-limampung porsiyento pang mataas sa pangangailangan sa ngayon.

“Maliwanag kung ganun. HINDI KAILANGANG MAGTATYO PA NG COAL POWER PLANTS. Kung tutuusin, hindi pa kasama dito ang hindi pa nagagamit na hydropower sources sa mga kabundukan ng Mindanao, at ang windpower sa Siargao, na maaaring magbigay ng kuryenteng humigit-kumulang sa 10,000 MW.”

                    -ooo-

ARTIKULO NG ATENEO STUDENT SA PANANAKOP NG AMERIKA,II: Naririto po ang pangalawang bahagi ng isang papel na isinulat ni Michael David Montemayor, isang fourth-year history student ng Ateneo de Manila University, ukol sa mga patakaran ng Amerika sa pananakop:

“Ang layunin ng papel na ito ay ipakita ang mga taktika at istratehiya na ginamit ng Estados Unidos sa tatlong mahahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Una, tatalakayin nito ang salitang “Benevolent Assimilation Proclamation” na inilabas noong Disyembre 21, 1898 ni US President William Mckinley.

“Pangalawa, susuriin natin ang Organic Act of 1902 na nagbunsod ng pagkakatatag ng gobyernong sibil sa Pilipinas. At panghuli, iimbestigahan natin ang Jones Law of 1916, na siyang naging daan sa kasarinlan sa Pilipinas…”