BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.” (1 Corinthians 13: 6-7, the Holy Bible).

                    -ooo-

    CAN OUSTING LEADERS REALLY SOLVE PROBLEMS? Even as we congratulate Egyptians who appear to have won the battle to unseat its former president Hosni Mubarak who resigned the other day, I am left wondering whether fighting off leaders perceived to be corrupt or inefficient can really solve problems.

    Yes, ousting leaders who no longer serve their constituencies can lead to changes, but as is clearly reflected in news headlines around the world after Mubarak left office, more problems are cropping up, rendering Egypt’s future all the more uncertain.

                    -ooo-

    BIBLE: FIGHTING LEADERS TO BRING PUNISHMENT: Could there have been a better way, other than fighting off and ousting leaders, no matter how corrupt or inefficient they maybe? I believe that the Bible’s way could have been better, especially in its admonitions against rebelling against authorities.

    In Romans 13:1-2, this is what the Bible is saying: “Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established….Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves…”

                    -ooo-

    ESTRADA AND REYES ON SUICIDE: The report of the Philippine Center for Investigative Journalism containing the apparent “last will and testament” written by former AFP Chief of Staff Angelo Reyes himself confirmed he committed suicide to preserve his honor and dignity.

But then, are honor and dignity more valuable than life itself such that, to defend honor and dignity, anyone can take his life? Former President Joseph Estrada seems to be  more correct when he said he could not have taken his life, even during the darkest moments of his presidency, as this was a great sin to God.

For life is a gift from God, and it is only God who has the right to take away that life, in His time.
   
                    -ooo-

    “REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY”: Rotary International District 3810, which covers the cities of Manila and Pasay, and Cavite and Occidental Mindoro, is starting preparations for the assumption of its new set of officers who will serve for Rotary Year 2011-2012, under the leadership of District Gov. Elect Ernie Choa and his team.

    Echoing pronouncements by incoming Rotary International President Kalyan Banerjee, Gov. Choa asked Filipino Rotarians to focus on strengthening the family, continue projects Rotary is known of worldwide, and tell the world well of what Rotary’s “service above self” is all about, under the theme, “reach within to embrace humanity.” Congrats, Gov. Ernie.


---


“Reach within to embrace humanity”

INSPIRASYON SA BUHAY: “Ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa kasamaan, subalit nagdiriwang sa katotohanan. Lagi itong nangangalaga, laging nagtitiwala, laging umaasa at laging nagsusumikap.” (1 Corinto 13:6-7, Bibliya).

                    -ooo-

    SOLUSYON BA ANG PAGPAPATALSIK NG LIDER? Samantalang bumabati tayo sa mga taga-Ehipto na mukhang nanalo na sa pagsusumikap nilang pababain sa puwesto ang dati nilang pangulo, si Hosni Mubarak na nagbitiw na noong nakaraang araw, ako ay nag-iisip: ang paglaban nga ba sa mga lider na sinasabing korap at tiwali ang solusyon sa mga problema?

    Oo at magdudulot nga ng pagbabago ang pagpapatalsik ng mga lider na di na nakakatulong sa kanilang mga nasasakupan, pero gaya na ng mga headlines sa mga balita sa buong mundo matapos umalis si Mubarak, mas maraming mga suliranin ang lumilitaw na nagpapalabo sa kinabukasan ng Ehipto.

                    -ooo-

    BIBLIYA: PAGLABAN SA LIDER, MAY PARUSA: O baka naman mayroong mas mahusay na paraan, maliban sa pagpapaalis ng mga namamahala, kahit na gaano ka-korap at kasama ang mga ito? Sa aking tingin, ang paraan ng Bibliya ang mas mahusay, lalo na sa kanyang mga babala sa paglaban sa mga namamahala.

    Sa Roma 13:1-2, ganito ang sinasabi: “Dapat magpasakop ang lahat sa mga namamahala, sapagkat walang pamamahala na hindi ang Diyos ang nagtatag…Dahil diyan, ang lumalaban sa namamahala ay lumalaban sa itinakda ng Diyos, at darating sa kanila ang kaparusahan…”

                    -ooo-

    ESTRADA AT REYES SA SUICIDE: Ang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism na naglalaman ng “huling habilin” na isinulat mismo ni dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes ay kumukumpirma na kinitil nga niya ang kanyang sariling buhay upang pangalagaan ang kanyang karangalan at dignidad.

Pero, mas mahalaga nga ba ang karangalan at dignidad kaysa sa buhay mismo, upang sa ganun, sa pagtatanggol ng karangalan at dignidad, ay pupuwedeng kitlin ninuman ang kanyang buhay? Tila mas tama si dating Pangulong Joseph Estrada sa pagsasabing ni hindi niya inisip kitlin ang kanyang buhay bagamat napakabigat noon ng kanyang mga suliranin, sapagkat kalasanan ito sa Diyos.

Ito ay dahil sa ang buhay ay regalo ng Diyos, at tanging ang Diyos ang may karapatang kunin itong muli, sa Kanyang itinakdang panahon.
   
                    -ooo-

    “REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY”: Ang Rotary International District 3810, na sakop ang mga lungsod ng Manila at Pasay, at ang Cavite at Occidental Mindoro, ay naghahanda na para sa pagpasok ng mga bagong opisyales nito para sa Rotary Year 2011-2012, sa ilalim ng liderato ni District Gov. Elect Ernie Choa.

    Batay sa mga pahayag ni G. Kalyan Banerhee, ang papasok na pangulo ng Rotary International, hiningi ni Gov. Choa sa mga Filipino Rotarians na tutukan nila ang pagpapapalakas ng pamilya, ipagpatuloy ang mga proyektong kung saan nakilala ang Rotary sa buong mundo, at ikalat sa daigdig ang mga ginagawa ng Rotary bilang “paglilingkod ng higit sa sarili” batay sa temang “reach within to embrace humanity.” Congrats, Gov. Ernie.