BY ATTY. BATAS MAURICIO

1987 CONSTITUTION WENT A BIT TOO FAR: Do not get me wrong, but I really think the 1987 Constitution went a bit too far in many of its provisions, especially on the issue of the members of the Armed Forces of the Philippines being “the protectors of the Filipino people”.

    This provision is now being relied upon heavily by Brig. Gen. Danilo Lim and Col. Ariel Querubin to justify their rising up in arms against  the government of then President Arroyo, saying it was actually their Constitutional duty to fight officials who are corrupt, plunderous and abusive.

Because it was their duty to fight, Lim and Querubin are saying they could not be held guilty of rebellion. This is of course a reasonable interpretation of the Constitution, but the fact is that, it is likewise a very dangerous interpretation because it allows anyone from the AFP to take up arms against the government in the guise of obeying he Constitution.

                -ooo-

“PEOPLE POWER PROVISION” CAN BE A BASIS FOR TAKE-OVER: The same thing is true with another provision of the same basic charter, the one which gives the people in general and their people’s organizations or associations in particular the right to literally meddle in all aspects of governance, which provision many call the “people power provision”.

    This provision, found under Section 16, Art. 13 of the Constitution, reads: “The right of the people and their organizations to effective and reasonable participation at all levels of social, political, and economic decision-making shall not be abridged. The State shall, by law, facilitate the establishment of adequate consultation mechanisms…”

    If we don’t watch out, any disgruntled Juan Dela Cruz will one day say that he is ousting our duly-elected officials, and is taking over the government, pursuant to his Constitutionally-given right to “effective and reasonable participation at all levels of social, political and economic decision making…”

                    -ooo-
   
    CHARTER CHANGE IS NOW NECESSARY: As anyone of us can see, these provisions can threaten the very survival and stability not only of government but of the nation as well, as they in fact encourage almost all sectors of society to fight the authorities.

    This is the reason why I have been suggesting all along that the time has come for the Constitution to be amended, revised or even totally changed. We must remove these deleterious provisions from our basic law so that our country and our people can really start moving forward to claim its rightful place under the sun.

    As it is, since the foregoing Constitutional provisions encourage fighting the government, they even invite God’s curses upon all Filipinos, pursuant to what Romans 13:1-2 of the Holy Bible is saying: do not fight government and its officials, for there is no government that God did not establish, and anyone fighting what God established is fighting God Himself and will receive punishment.

---

Saligang Batas katig sa rebelyon, dapat palitan


    SALIGANG BATAS NG 1987, SOBRA! Huwag ninyo akong pag-iisipan ng kung anuman sa aking sasabihin, pero talaga namang sumobra ang Saligang Batas ng 1987 sa maraming bahagi nito, lalo na sa isyu ng pagtatatag ng mga kasapi ng Armed Forces of the Philippines bilang mga “tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino”.

    Itong bahaging ito ang siya ngayong sinasandalan ng todo nina Brig. Gen. Danilo Lim at Col. Ariel Querubin upang bigyang-katuwiran ang kanilang armadong paglaban sa gobyerno ni dating Pangulong Arroyo, sa pagsasabing tungkulin nila sa ilalim ng Saligang Batas na lumaban sa mga opisyales na korap, mandarambong at abusado.

Dahil daw tungkulin nilang lumaban, sinasabi ni Lim at Querubin na hindi sila maaaring maging guilty sa kasong rebelyon. Sa akin, risonable naman ang pananaw na ito, pero tunay namang delikado din sapagkat pinapayagan nitong mag-aklas gamit ang armas ng sinuman mula sa AFP, at binabatay pa sa Konstitusyon ang ganitong paglaban.

                -ooo-

“PEOPLE POWER PROVISION” MAAARING MAGAMIT PARA PATALSIKIN ANG GOBYERNO: At ganito din ang makikita sa isa pang bahagi ng Saligang Batas ng 1987, na nagbibigay naman sa sambayanan sa pangkalahatan at sa mga samahan nila sa partikular, na tunay namang makialam sa lahat ng aspeto ng pamamahala sa bansa. Ang tawag sa bahaging ito ay “people power provision”.

    Ang probisyong ito, na makikita sa Section 16, Art. 13 ng Konstitusyon, ay nagsasabi: “Ang karapatan ng sambayanan at ng kanilang mga asosasyon tungo sa epektibo at resonableng partisipasyon sa lahat ng antas pagdedesisyon sa lipunan, politika at ekonomiya ay hindi maaaring balewalain o isantabi. Kikilos ang bansa, sa pamamagitan ng batas, upang maitatag ang mekanismo ng konsultasyon…”

    Kung di tayo mag-iingat, sinumang namomroblemang Juan Dela Cruz ay makakapagsasabi na, na patatalsikin niya ang mga halal nating mga opisyales, at kinukuha na niya ang pamamahala sa gobyerno, dahil sa kanyang karapatang ibinibigay ng Saligang Batas tungo sa “epektibo at resonableng partisipasyon sa lahat ng antas ng pagdedesisyon…”

                    -ooo-
   
    CHARTER CHANGE KAILANGAN NA NGAYON: Gaya ng nakikita natin, ang mga probisyones na ito ng Konstitusyon ay maaaring maging banta sa katatagan at buhay di lamang ng gobyerno kundi ng buong bansa na din, sapagkat ine-engganyo ng mga ito ang halos lahat ng sektor ng lipunan na lumaban sa mga autoridad.

    Ito ang dahilan kung bakit malaon ko ng ipinapanukala na dumating na ang panahon upang baguhin o palitan ang Konstitusyon. Kailangang alisin natin ang mga delikadong bahagi nito upang makapag-umpisa na ng totohanang pagsulong ang bansa at ang sambayanan, at mahanap nito ang kanyang tamang lugar sa ilalim ng araw.

    Tunay nga, dahil pinapayagan ng Saligang Batas ang paglaban sa gobyerno, nagiging daan pa ito upang dumating sa ating mga Pilipino ang mga sumpa ng Diyos, batay sa sinasabi ng Roma 13:1-2 ng Bibliya: huwag lalabanan ang pamahalaan at ang mga opisyales nito, sapagkat walang pamahalaang hindi ang Diyos ang nagtatag, at sinumang lumalaban sa mga itinatag ng Diyos ay lumalaban sa Diyos mismo, at mapaparusahan.

-ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV and please listen to BATAS INTERNET RADIO through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.