BY ATTY. BATAS MAURICIO

GOD IS IN CONTROL: Here is Rotarian Stephanie Kho’s Internet posting entitled “Handy Little Chart”, which says God is in control in our lives: “You say: `It's not worth it’; God says: `It will be worth it’ (Roman 8:28).

“You say: `I can't forgive myself’; God says: `I forgive you’ (I John 1:9 & Romans 8:1). You say: `I can't manage’; God says: `I will supply all your needs’ (Philippians 4:19). You say: `I'm afraid’; God says: `I have not given you a spirit of fear’ (II Timothy 1:7)…”.

                -ooo-

AFP FAILS AS PROTECTOR OF THE PEOPLE? If the AFP is aware that the New People’s Army collected some P95 million in revolutionary taxes for 2010, how come it wasn’t able to do anything to stop the collections, thereby admitting in effect that the government cannot really protect businessmen, foreigners and Filipinos alike, right? Is this not an indication that it failed in its role as protector of the people under the 1987 Constitution?

                -ooo-

RAINS AND FLOODS WORLDWIDE FORETOLD BY JESUS: Albay and other parts of Bicol are reeling from rains, floods and strong winds. Australia and other parts of the world are similarly hit by rains, floods and strong winds, causing death and destruction. Significantly, all of mankind have been warned of all of these by the Lord Jesus, in Matthew 7:14-27 of the Holy Bible, and yet we have refused to listen. When will we ever learn?

                -ooo-

RESURRECTION OF JESUS, AS FIRST GLORIOUS MYSTERY: After the “Sorrowful Mysteries”, the “Glorious Mysteries” in the Holy Rosary of the Roman Catholic Christians follow. The “Glorious Mysteries” constitute the last batch of the mysteries of the Holy Rosary.

    The first of the so called “Glorious Mysteries” is the “Resurrection of Jesus”, and long accounts of it are contained in Matthew 28:1 to 20, Mark 16:1 to 20, Luke 24:1 to53, and John 20 and 21.

    All of these Gospels say that Mary Magdalene and another woman went to the place where Jesus was entombed, after his crucifixion and death, and found that His body was no longer there.

    Then, an angel of the Lord appeared, and told the women that Jesus has risen, as He prophesied about Himself, and was in fact going to Galilee, to meet His disciples.

Shortly after this and in many other incidents thereafter, Jesus showed Himself to His disciples, allowing them to touch His wounds, even eating with them, and, finally, giving them the Great Commission: to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son and of the Holy Spirit.

                    -ooo-

    REACTIONS? FREE ADVICE? Call me at 0922 833 43 96 or 0917 984 24 68, or email me at batasmauricio@yahoo.com.

---

KAKAMPI MO ANG BATAS.SAPOL. 31 DECEMBER 2010


AFP, bigo bilang protector of the people?


ANG DIYOS ANG MAY KONTROL SA LAHAT , PART II: Naririto po ang ikalawang bahagi ng Internet posting ni Rotarian Stephanie Kho na pinamagatang “Handy Little Chart”, na nagsasabing ang Diyos ang siyang may kontrol sa ating buhay: “Sabi mo, `walang halaga ito’; sabi ng Diyos, `may halaga ito’ (Roma 8:28).

“Sabi mo, `hindi ko mapapatawad ang aking sarili’; sabi ng Diyos, `pinatawad na Kita’ (1 Juan 1:9 at Roma 8:1).  Sabi mo, `di ko kaya’; sabi ng Diyos, `ibibigay Ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo’ (Filipos 4:19). Sabi mo, `natatakot ako’; sabi ng Diyos, `hindi kita binigyan ng espiritu ng pagkatakot’ (2 Timothy 1:7)…” May dugtong pa ito.

                -ooo-

AFP, BIGO BILANG PROTECTOR OF THE PEOPLE? Kung alam ng AFP na nakakolekta ng P95 milyon bilang revolutionary taxes para sa 2010 ang New People’s Army, bakit naman di nito napigilan ang koleksiyong ito, at tuloy lumilitaw na inaamin ng gobyernong wala itong kakayahang protektahan ang mga negosyante, lokal man o banyaga? Hindi ba kabiguan ito sa tungkulin nito sa ilalim ng Konstitusyon bilang tagapagtanggol ng sambayanan?

                -ooo-

ULAN AT BAHA, IBINABALA NI JESUS: Namemeligro ang Albay at ang iba pang bahagi ng Bicol mula sa ulan, baha at malakas na hangin. Delikado din ang Australia at maraming iba pang panig ng mundo na tinatamaan din ng ulan, baha at malakas na hangin. Sa totoo lang, ang buong sanlibutan ay nabigyan na ng babala ng Panginoong Jesus, sa Mateo 7:24-27 ng Bibliya, ukol sa mga kalamidad na ito, pero di tayo nakikinig. Kailan pa ba tayo matututo?

                -ooo-

MULING PAGKABUHAY NI JESUS, UNANG MISTERYO SA LUWALHATI: Matapos ang mga “Misteryo sa Hapis”, ang mga “Misterio sa Luwalhati” naman ang kasunod sa Banal na Rosaryo ng mga Kristiyanong Romano Katoliko. Ang mga “Misteryo sa Luwalhati” ay siyang mga pinakahuling misteryo ng Banal na Rosaryo.

    Ang una sa mga “Misteryo sa Luwalhati” ay ang tinaguriang “Muling Pagkabuhay ni Jesus”, na ang kuwento ay makikita sa Mateo 28:1 hanggang 20, Marcos 16:1 hanggang 20, Lucas 24:1 hanggang 53, at Juan 20 at 21.

    Ang lahat ng mga kuwentong ito ay nagsasabing tumungo si Maria Magdalena at ang isa pang babae sa lugar kung saan inilibing si Jesus matapos ang Kanyang pagkakapako sa krus at kamatayan, at nakita nilang wala na ang Kanyang katawan.

    Noon din ay may lumitaw na anghel ng Diyos, at sinabihan sila na si Jesus ay muling nabuhay, katulad ng Kanyang ipinangaral, at Siya ay tutungo sa Galilea upang makipagkita sa Kanyang mga disipulo at mga tagasunod.

    Pagkatapos noon, nagpakita si Jesus sa Kanyang mga alagad, na pinayagan Niyang humawak sa Kanyang mga sugat, kumain kasama sila, at binigyan niya ng katungkulang tumungo sila sa lahat ng mga bansa, at binyagan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.

                    -ooo-

    REAKSIYON? LIBRENG PAYO? Tawag po sa 0922 833 43 96 o 0917 984 24 68, o mag email sa batasmauricio@yahoo.com.