BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INPIRATIONS: “Do not fret because of those who are evil or be envious of those who do wrong; for like the grass they will soon wither, like green plants they will soon die away…” (Psalm 37:1-2, the Holy Bible).

-ooo-

ANTIDOTE VS. RAINS, FLOODS AND WINDS: The eastern regions of the Philippines, Australia and Brazil all have a message not only for Filipinos but for the entire humanity: it is now time to earnestly and sincerely seek God, read His Word and obey His commands. 

Otherwise, the rains, floods and winds being experienced by all these places now will also happen in many other regions and cause more death and destruction. Jesus Christ warned all of us about the coming of these rains, floods and winds, which will cause the “great fall” of everyone, in Matthew 7:24 to 27 of the Bible.

The only way to stop these rains, floods and winds is to do exactly what Jesus Christ said in those Biblical passages: listen and know His Word and commands, and then comply with them. If we do not do that, a “great fall” is waiting for all of us, courtesy of rains, floods and winds.

-ooo-

ABUSE OF OFWs PREDICTED BY THE BIBLE, TOO: The investigation being proposed by the Blas F. Ople Center to find out if officials of the Philippine Overseas Employment Administration are colluding with illegal recruiters to victimize overseas Filipino workers (OFWs) should also include officials and employees of Philippine embassies and consulates abroad.

Reports reaching BATAS INTERNET TV (at www.batasmedia.com) indicate that many embassy and consulate personnel are themselves the source of problems for the OFWs in their areas, principally by doing nothing even when our countrymen are being publicly abused and maltreated.

Nevertheless, the Blas F. Ople Center may do well to know that in the Bible (Deuteronomy 28:32), a nation whose people no longer listen to God and no longer obey His commands will have their children sent to other nations, where they will undergo hardships and difficult lives. I guess the Center can learn something from this Biblical verse to help our OFWs.

-ooo-

NUMBER OF FOREIGNERS COMING TO PHL INCREASING: So, the Bureau of Immigration is saying that the number of foreigners and Chinese immigrants to the Philippines doubled in 2010, compared to the figure in 2009. 

This is not news, and is to be expected, if one reads the Bible in Deuteronomy 28:49, which warns that God will raise a nation “whose tongue you do not understand” against those who no longer listen to, and obey, Him.

-ooo-

HOSPITAL TRAINING FEES FOR NURSES NOT ILLEGAL: It is good that Health Secretary Enrique Ona will investigate reports that our nurses are being required by hospitals to pay for the training they will get, but, let me ask: should not anyone wanting to undergo any training pay a fee?  Especially if the nurses are training in preparation for a work abroad?

 -ooo-

    REACTIONS? FREE ADVICE? Call at 0917 984 24 68 or 0922 833 43 96, or email me at batasmauricio@yahoo.com. 

---


Panlaban sa ulan, baha at hangin


INSPIRASYON SA BUHAY: “Huwag kayong mababalisa dahil sa masasama, o maiinggit sa mga taong gumagawa ng balintuna; tulad ng damo sila ay malalanta, tulad ng halaman sila ay mapupuksa…” (Awit 37:1-2, Bibliya).

-ooo-

REMEDYO LABAN SA ULAN, BAHA AT HANGIN: May mensahe hindi lamang sa mga Pilipino kundi sa buong sanlibutan ang silangang bahagi ng Pilipinas, ang Australia at Brazil: panahon na upang totohanang hanapin ang Diyos, basahin ang Kanyang Salita at sumunod sa Kanyang mga utos.

Kung hindi, ang mga ulan, baha at hanging nararanasan sa mga lugar na ito ay magaganap din sa ibang rehiyon at magdudulot din ng mas maraming kamatayan at pinsala. Ibinabala ni Jesus ang pagdating na ito ng ulan, baha at hangin, na siyang magiging mitsa ng “tuluyang pagkawasak” ng lahat, sa Mateo 7:24-27 ng Bibliya.

Ang tanging paraan upang matigil na ang mga ulan, baha at hangin ay ang pagsunod sa sinabi ni Jesus: makinig at sumunod sa Kanyang mga Salita. Kung hindi natin gagawin ito, darating ang “tuluyang pagkawasak” sa ating lahat dulot ng ulan, baha at hangin.

-ooo-

ABUSO KONTRA OFWs, NASA BIBLIYA DIN: Dapat ding isama ng Blas F. Ople Center sa panukala nitong imbestigahan ang mga opisyales ng Philippine Overseas Employment Administration na nakikipagsabwatan diumano upang biktimahin ang mga overseas Filipino workers (OFWs) ang mga opisyales at kawani ng mga embahada at konsulado ng Pilipinas sa ibang bansa.

Ayon sa mga ulat na nakakarating sa BATAS INTERNET TV (sa www.batasmedia.com), marami sa mga tauhan ng mga embahada at konsulado natin ang siyang ugat mismo ng mga problema ng mga OFWs sa kanilang mga lugar, dahil na rin sa kawalan nila ng pagkilos kung minamaltrato o pinahihirapan ang ating mga kababayan.

Magkaganunman, dapat ding malaman ng Blas F. Ople Center na nakasaad sa Bibliya (Deuteronomio 28:32) na ang mga anak ng isang sambayanang di na nakikinig at di na sumusunod sa Diyos ay ipadadala sa ibang mga bansa, kung saan sila ay pahihirapan. Sana ay gamitin ng Center ang babalang ito para makatulong sa OFWs.

-ooo-

BILANG NG MGA BANYAGANG DUMARATING SA PH, DUMARAMI: Sa ulat ng Bureau of Immigration, nadoble sa taong 2010 ang bilang ng mga banyaga, kasama ang mga Chinese, na nagtungo sa Pilipinas, kumpara sa bilang na naitala noong 2009.

Hindi ito balita, kung tutuusin, at dapat lamang asahang magaganap, kung tutunghayan natin ang Bibliya sa kanyang Deuteronomio 28:49, kung saan ibinabala ng Diyos na magpapadala Siya ng isang bayang “ang salita ay hindi naiintindihan” laban sa mga taong hindi na nakikinig at hindi na sumusunod sa Kanya.

-ooo-

BAYAD NG MGA NURSES, DI ILEGAL: Mabuti naman at iniimbestigahan ni Health Secretary Enrique Ona ang mga ulat na pinagbabayad diumano ng mga ospital ang mga nurses na nagsasanay sa kanila, pero ito ang tanong ko: hindi ba dapat naman talagang magbayad ang sinumang sasailalim sa pagsasanay? Lalo na at tutungo naman sa abroad ang magsasanay?

 -ooo-

    REAKSIYON? LIBRENG PAYO? Tawag sa 0917 984 24 68 o 0922 833 43 96, o mag-email sa batasmauricio@yahoo.com.