BY ATTY. BATAS MAURICIO

CONGRATS, AURORA REP. SONNY ANGARA: I wish to heartily congratulate Aurora Rep. Juan Edgardo Angara, a fellow member of the Sigma Rho Fraternity of the UP College of Law, for having been chosen as one of the TOYM or Ten Outstanding Young Men Awardees for 2010.

    An announcement at the Internet e-group of the Sigma Rho Fraternity says the award given to Rep. Angara, son of Sen. Edgardo J. Angara, by the Philippine Jaycees (or Junior Chamber International) came 22 years after another Sigma Rhoan was given the same award.

    The list in the announcement said other Sigma Rhoans who received TOYM awards were lawyers Elvi John Asuncion (Law and Legal Aid, 1988), Francisco I. Chavez (Law, 1986), Simeon Datumanong (Public Administration, 1974), Luis Villafuerte (Investment Banking, 1973), and Rafael Salas Jr. (Public Administration, 1962).

    The TOYM awards have been given by the Jaycees for past 51 years to individuals “who have shown selfless dedication for their work, passion for excellence and compassion towards the communities they belong.”

                    -ooo-

LIFE OF JESUS RECOUNTED IN THE MYSTERIES OF THE ROSARY: A keen study of the mysteries of the Holy Rosary will show that each of the mystery recited in praying it constitutes one important aspect of the life of Jesus.

In the Joyful Mysteries, for instance, what is recounted are the following events in the life of the Christ: Annunciation, Visitation of Elizabeth by Mary, Birth of Christ, Presentation of the Child Jesus in the Temple, and Finding of the Child Jesus in the Temple.

In the Mysteries of Light, we find the following: Baptism of Jesus, Wedding at Cana, Proclamation of the Kingdom of God, Transfiguration and Institution of the Holy Eucharist through the Last Supper.

                -ooo-

PRAYING THE ROSARY REMINDS US THAT JESUS IS GOD AND SAVIOR: The Sorrowful Mysteries narrate these events in the life of Jesus: Agony in the Garden, Scourging at the Pillar, Crowning of Jesus with Thorns, Carrying of the Cross, and Crucifixion and Death of Christ.

Finally, the Glorious Mysteries make an account of the Resurrection, the Ascention, Descent of the Holy Spirit, Assumption of Mary, and the Coronation of Mary as Queeon of Heaven and Earth.

Anyone who prays the Holy Rosary, therefore, gets to remember Jesus Christ and is reminded all over again of His status as our God and Savior. Jesus is God, because that is what He said in John 10:30. He is Savior because that is what 1 Timothy 1:15 says.

                -ooo-

CELLPHONES AND EMAIL: I can be reached through 0917 984 24 68 and 0922 833 43 96 or batasmauricio@yahoo.com.


---


Aurora Rep. Angara, TOYM 2010


    CONGRATS, AURORA REP. SONNY ANGARA: Malugod kong binabati si Aurorar Rep. Juan Edgardo Angara, isang kasamahan ko sa Sigma Rho Fraternity ng UP College of Law, sa kanyang pagkakapili bilang isa sa TOYM o Ten Outstanding Young Men Awardees para sa 2010.

    Sa isang kalatas sa Internet e-group ng Sigma Rho Fraternity, lumilitaw na ang pagkilala kay Rep. Angara, anak ni Sen. Edgardo J. Angara, ng Philippine Jaycees (o Junion Chamber International) ay ibinigay 22 taon matapos na ang pinaka-huling Sigma Rhoan ay nabigyan ng kahalintulad na karangalan.

    Ayon sa isang listahan na inilabas sa e-group, ang iba pang mga Sigma Rhoan na nabigyan ng TOYM awards ay sina Elvi John Asuncion (Law and Legal Aid, 1988), Francisco I. Chavez (Law, 1986), Simeon Datumanong (Public Administration, 1974), Luis Villafuerte (Investment Banking, 1973), at Rafael Salas Jr. (Public Administration, 1962).

    Ang TOYM awards ay ipinagkakaloob ng Jaycees sa loob ng 51 taon na, sa mga personalidad na nakapagpakita ng katapatan sa kanilang mga gawain, pagnanais na maging mahusay sa lahat ng sandali, at pagmamahal sa mga komunidad kung saan sila nanggaling.

                    -ooo-


BUHAY NI KRISTO, ISINASALARAWAN NG ROSARYO: Ang isang masusing pagaaral ng mga misteryo ng Banal na Rosaryo ay magpapakitang ang bawat misteryo ng panalanging ito ay nagsasalarawan ng mahahalagang bahagi ng buhay ng Panginoong Jesus.

Sa  Misteryo ng Tuwa, halimbawa, ang isinasalarawan doon ay ang mga sumusunod na bahagi ng buhay ni Jesus: Pagpapahayag, Pagbisita ni Maria kay Elizabeth, Pagsilang ni Kristo, Pagpapakilala kay Jesus sa Templo at ang Pagkakatagpo sa Batang si Jesus sa Templo.

Sa Misterio ng Ilaw, makikita naman natin ang mga sumusunod: Bautismo ni Jesus, Kasalan sa Cana, Pagpapahayag ng Kaharian ng Diyos, Pagbabagong Anyo, at ang Huling Hapuna.

                    -ooo-

PAGRO-ROSARYO, NAGPAPAKILALA KAY JESUS BILANG DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS: Ang Misterio ng Hapis ay naglalarawan naman ng Pangamba sa Hardin, Pagpapahirap sa Altar, Pagputong ng Koronang Tinik, Pagdala ng Krus at Pagpako sa Krus at Kamatayan ni Kristo.

Sa Misterio ng Luwalhati naman ay isinasalarawan ang Muling Pagkabuhay, Pagakyat sa Langit, Pagbaba ng Espirito Santo, Pagdala sa Langit Kay Maria, at ang Pagtatalaga Kay Maria bilang Reyna ng Langit at Lupa.

Dahil diyan, ang sinumang nagdarasal ng Rosaryo ay nagpapaalala sa kanyang sarili na si Kristo ay Diyos at Tagapagligtas, gaya ng sinasabi ng Juan 10:30 ng Bibliya (kung saan sinabi ni Jesus na “Ako at ang Ama ay iisa), at ng 1 Timoteo 1:15 (na nagsasabing si Jesus ay naparito sa mundong ito upang iligtas ang mga makasalanan).

                    -ooo-

    CELLPHONE AT EMAIL: Maaari po ninyo akong itext o tawagan sa aking mga cellphones: 0917 984 24 68 at 0922 833 43 96. Maaari din po ninyo akong padalhan ng email: batasmauricio@yahoo.com.

-ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.