BY ATTY. BATAS MAURICIO

BATAS INTERNET TV, SERVING GOD AND PEOPLE: To everyone here in the Philippines who have Internet connection, and to their relatives, friends and associates who are abroad, please know that a refurbished and strengthened BATAS INTERNET TV is continuing to provide TV programs nationwide and worldwide through the Internet website www.batasmedia.com, 24/7/365, backed up by 50 or so newspaper and Internet e-group columns.

    The website (www.batasmedia.com) also contains the columns of 20 or so writers, including myself, tackling almost anything under the sun, and featuring pictures of events across the country, as well as the YouTube versions of the free legal and spiritual counseling we do through radio and cable television broadcasts.

    Next time you wish to see something different, or you are tired and sick of what the major radio-TV and cable stations have to offer, open your computers and your Internet connection, and log on to www.batasmedia.com, and join us in what we are trying to do---serve God by pushing His Word, and serve our fellowmen with their problems---legal, spiritual, or any other concern.

    Or you may want to strengthen it all the more by investing some of your money you do not need for any purpose yet. Call me, 0917 984 24 68 or email me at batasmauricio@yahoo.com.

                    -ooo-

    WHAT ARE YOU REALLY, EX-MAYOR SANCHEZ? Could it really be possible that former Calauan, Laguna Mayor Antonio Sanchez was not the one responsible for the rape-slay of University of the Philippines students Eileen Sarmenta and Allan Gomez, and that he was just actually framed during the time of former President Fidel Ramos, as he is claiming now?

Can someone who professes so much faith in God and so much devotion to the Virgin Mary really rape and kill? Or, Sanchez really belongs to the class of people who say “my God, my God” and yet would still not go to heaven, according to the Lord Jesus in Matthew 7:21 of the Bible, because he is not truthfully obeying the Father’s will? What are you really, former Mayor Sanchez?

                -ooo-
       
LAST SUPPER AND THE INSTITUTION OF THE HOLY EUCHARIST: The fifth and last mystery in the Mysteries of Light (or the Luminous Mysteries) of the Holy Rosary of Roman Catholic Christians is the “Institution of the Holy Eucharist through the Last Supper”, an event which is now being used as basis for the Catholics’ claim that Jesus Christ is present in all Catholic masses around the world.

Found in Matthew 26:17-29, Mark 14:12-25 and Luke 22:7-20, the story about the Last Supper contains an order from Jesus, which is significant as it is unique: “do this in remembrance of me”.

The question of course is: why would Jesus tell his disciples, who were having the Last Supper with Him, to break bread and drink wine “in remembrance of me” or “in memory of me”?

There could only be one answer and here lies the significance and the uniqueness of the Last Supper: Jesus wanted all those who believe in Him to remember Him every time they partook of food and drinks, to remember that all the grace and blessings that come to them who eat and drink actually come from the benevolence of God.

---


Batas Internet TV, para sa Diyos at bayan


    BATAS INTERNET TV, PARA SA DIYOS AT TAO: Sa lahat ng may Internet, at sa inyong mga kamag-anak, kaibigan at kakilala sa abroad, ipinapaala-ala po namin na ang pinalakas na BATAS INTERNET TV ay nagpapatuloy sa pagpapalabas ng mga TV programs sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng Internet website na www.batasmedia.com, 24/7/365, sa tulong ng ating mga kolum sa 50 diyaryo at Internet e-groups.

    Ang website na ito (www.batasmedia.com) ay nagtatampok din ng mga kolum ng 20 mga manunulat, kasama ako, na tumatalakay sa mga isyu, at maging ng mga litratro ng mga kaganapan sa buong bayan, ganundin ang YouTube version ng ating libreng payong legal at kaalamang espirituwal na ating ginagawa sa radyo at cable TV.

    Kung nais ninyong makapanood ng kakaiba, o sawa na kayo sa inilalabas ng mga malalaking radyo, TV at cable stations, buksan ninyo ang inyong mga computers, mag-Internet at buksan ang website na www.batasmedia.com, at samahan kami sa aming layunin---pagsilbihan ang Diyos sa pagpapakalat ng Kanyang Salita, at tumulong sa kapwa na may mga problema.

    O baka naman gusto din ninyong lalo pa itong palakasin sa pamamagitan ng pagbibigay ng dagdag na puhunan sa amin. Tawagan po ninyo ako sa 09178 984 24 68 o mag-email sa akin sa batasmauricio@yahoo.com.

                    -ooo-

    ANO KA BA TALAGA, EX-MAYOR SANCHEZ? Posible nga bang walang kinalaman si dating Calauan, Laguna Mayor Antonio Sanchez sa panggagahasa at pagpatay sa mga estudyante ng Unibersidad ng Pilipinas na sina Eileen Sarmenta at Allan Gomez, at siya ay idiniin lamang sa panahon ng dating Pangulong Fidel Ramos, gaya ng kanyang sinasabi ngayon?

Maaari nga kayang pumatay at manggahasa ang isang matindi ang  pananampalataya sa Diyos at debosyon kay Birheng Maria? O, baka naman itong si Sanchez ay nagsasabi lamang ng “Panginoon ko, Panginoon ko” pero di rin mapupunta sa langit, gaya ng sinasabi ni Jesus sa Mateo 7:21 ng Bibliya, sapagkat hindi naman siya tunay na sumusunod sa kalooban ng Ama? Ano ka nga ba, Ex-Mayor Sanchez?

                -ooo-
       
HULING HAPUNAN NI KRISTO: Ang ikalima at pinakahuling misterio sa Misterio sa Ilaw ng Banal na Rosario ng mga Kristiyanong Romano Katoliko ay ang “Huling Hapunan”, isang bahagi sa buhay ni Jesus na sa ngayon ay ginagamit ng mga Katoliko sa pagsasabing si Kristo ay kasama sa pagdiriwang ng misa sa buong mundo.

Mababasa sa Mateo 26:17-29, Marcos 14:12-25 at Lucas 22:7-20 ng Bibliya, ang kuwentong ito ng “Huling Hapunan” ni Kristo ay naglalaman ng isang utos mula sa Kanya, na nakapahalaga at kakaiba, na ganito ang sinasabi: “gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin…”

Ang tanong dito ay ito: bakit sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, na nakikipag-huling hapunan sa Kanya, na kung kakain sila ng tinapay  at iinom ng alak ay dapat nilang gawin ang mga ito “bilang pag-alala” sa kanya?

Iisa lamang ang sagot dito, at dito ay nakasalalay ang kahalagahan at pagkakaiba ng “Huling Hapunan”: nais ni Jesus na ang lahat ng nananampalataya sa Kanya ay aalalahanin siya sa bawat pagkain at pag-inom nila, at aalalahanin na ang lahat ng pagpapala at grasyang natatanggap nila ay galing sa Diyos.

-000-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.