BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…`For I know the plans I have for you,’ declares the LORD, `plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future’…(Jeremiah 29:11, the Holy Bible).

                    -ooo-

    BATAS TV MAKES HISTORY WITH PBA: I was thanking God all throughout the opening game of the Philippine Basketbal Association (PBA) Second Conference Commissioner’s Cup, played out in Laoag City in Ilocos Norte Friday, February 18, 2011, simply because that game (as with all the other succeeding PBA games) was brought to the whole country and the whole world by BATAS INTERNET TV as well.

    It was history in the making for all of us at www.batasmedia.com, because the airing of the PBA Games in our website, which is only one and a half years old in Internet TV broadcasting, constituted the fulfillment of our wildest dreams---that BATAS INTERNET TV would be trusted with broadcasting important events like the PBA Games.

    As officials and employees of BATAS INTERNET TV watched the game, we were all humbled by the realization that God really wants this station to become big and blessed, perhaps because 80 percent of its broadcasting time is devoted to propagating the Bible, through different religious denominations.

                    -ooo-

    “WHAT DID GOD TELL THE PBA ABOUT BATAS TV?” Of course, the fact that the opening game of the PBA’s Second Conference (between Barangay Ginebra Kings and Meralco Bolts) was even aired at www.batasmedia.com was a feat in itself.

    Initially, when I wrote PBA to ask that its games be aired online through BATAS INTERNET TV, it was a punch at the moon (to lampoon a Tagalog expression, “suntok sa buwan”) because we thought then that PBA would not be interested on an online broadcast.

    But imagine our great surprise when Ms. Rhose Montreal, the licensing manager of PBA, called us and, in a whirlwind type of negotiations, found ourselves signing a licensing “deal memo” in just about two weeks from the first time we met.

What was more surprising, as it bordered on the miraculous really, was the fact that the contract was literally given to us on a silver platter, spiced with gracious accommodations to boot, which prompted me to ask: “what did God tell the PBA about BATAS INTERNET TV”?

                    -ooo-

    GIVING GLORY TO GOD: Nothing, perhaps, except the fact that BATAS INTERNET TV is now being used mightily by God to preach His Word. If one would care to watch our station for a period of 24 hours for instance, he would see that, indeed, eighty percent of this 24-hour daily programming is devoted to preaching the Bible.

    The amazing thing here is that, the broadcasters belong to different religious denominations or spiritual groups, not just to one group, so that different perspectives about the Word of God manage to reach the whole world daily, at no cost even to the broadcasters. In all of these, we strive to give glory to God, nothing else.

---

BATAS TV, umukit ng kasaysayan sa PBA


INSPIRASYON SA BUHAY: “…`Sapagkat alam ko ang aking mga panukala para sa inyo,’ sabi ng Diyos, `mga panukalang magpapayaman at hindi pipinsala sa inyo, mga panukalang magbibigay sa inyo ng pag-asa at ng kinabukasan’…” (Jeremias 29:11, Bibliya).

                    -ooo-

    BATAS TV, UMUKIT NG KASAYSAYAN SA PBA: Abot-abot ang aking pasasalamat sa Diyos sa kabuuan ng unang laro ng Philippine Basketball Association (PBA) Second Conference Commissioner’s Cup na naganap sa Laoag City noong Biyernes, Pebrero 18, 2011, dahil ang larong ito, ganun din mga susunod na laro sa PBA, ay nadala sa buong bansa at sa buong mundo ng BATAS INTERNET TV.

    Inukit na kasaysayan para sa aming lahat sa www.batasmedia.com ang pangyayaring ito, sapagkat ang pagpapalabas ng PBA Games sa aming website na sa ngayon ay isa’t kalahating taon pa lamang ang itinatagal sa Internet TV broadcasting, ay katuparan na ng aming mga pangarap---na ang BATAS INTERNET TV ay mapapagkatiwalaang mag-broadcast ng mga mahahalagang pangyayari gaya ng PBA games.

    Habang pinanonood ng mga opisyales at kawani ng BATAS INTERNET TV ang laro, binalot kami ng inspirasyon na tunay ngang nais ng Diyos na lumaki ang aming himpilan  at lalong pagpalain, marahil dahil sa 80 porsiyento ng mga palatuntunan doon ay nakapatungkol sa Bibliya sa pananaw ng iba’t ibang grupo.

                    -ooo-

    “ANO ANG SINABI NG DIYOS SA PBA UKOL SA BATAS TV?” Tunay nga, ang pagsasahimpapawid man lamang ng opening game ng PBA Second Conference (sa pagitan ng Barangay Ginebra Kings at Meralco Bolts) sa www.batasmedia.com ay isa ng malaking tagumpay.

    Noong una kong sinulatan ang PBA upang hingin na ang mga laro ng mga koponan doon ay mai-ere sa Internet sa pamamagitan ng BATAS INTERNET TV, kinilala kong ito ay suntok sa buwan, sapagkat nag-isip kami noon na maaaring hindi magiging interesado ang PBA sa online broadcast.

    Subalit laking gulat naming noong tumawag sa amin si Ms. Rhose Montreal, ang licensing manager ng PBA, at, sa sobrang napakabilis na mga pangyayari, ay nagisnan na lamang naming lumalagda na kami ng isang kasunduan sa loob lamang ng halos dalawang linggo mula noong una kaming magkita.

Ang lalong nakakagulat, dahil na rin sa halos milagro ng maituturing, ay ang katotohanang ang kontratang nilagdaan namin ng PBA ay para bang nakalagay sa gintong pinggan na punum-puno ng pagpapala, daan upang ako ay makapagtanong: “ano ba ang sinabi ng Diyos sa PBA ukol sa BATAS INTERNET TV”?

                    -ooo-

    NILULUWALHATI ANG DIYOS: Marahil ay wala, maliban na lamang sa katotohanang ang BATAS INTERNET TV ay ginagamit na ng totohanan ng Diyos upang ikalat ang Kanyang Salita. Kung manonood lamang ang sinuman sa aming himpilan ngayon sa loob ng 24 oras, makikitang walumpong porsiyento ng mga palatuntunan sa amin sa isang araw ay nakapatungkol nga sa Bibliya.

    Ang lalong kagila-gilalas dito ay ito: ang mga broadcasters sa amin ay galing sa iba’t ibang grupo, hindi lamang sa iisang group, kaya iba’t ibang pananaw sa Salita ng Diyos ang umaabot sa aming mga tagasubaybay sa buong mundo araw-araw, ng hindi nagbabayad ni isang kusing ang mga broadcasters na ito. Sa lahat ng ito, niluluwalhati namin ang Diyos, wala ng iba pa.