BY ATTY. BATAS MAURICIO


US PENALIZES ATHLETE WHO THANKED GOD AFTER VICTORY: The United States of America is, indeed, already straying away from God much too much. Americans, inexplicably, have already removed God from their classrooms, from their corporate boardrooms, and in much of their public and private lives, causing its greatest economic collapse ever in the four centuries that it has been in existence, making lives severely difficult for all of them.

    Yet, Americans continue to desecrate God. The other day, softball player Ronnie Hastie from a Washington D.C. school was penalized by the Washington Interscholastic Athletic Association, for publicly thanking God right there in the softball field, after he scored a touchdown which sent his team to victory (see Yahoo! News).

Wow! Am I glad our people’s champion, Sarangani Rep. Manny Pacquiao, did not hold his boxing bouts in Washington. Wow, the United States is now very much like the Biblical Sodom and Gomorrah, in its sins against God, and I am left wondering how long will it be before God sends down His fire and sulfur on that nation to completely reduce it to ashes.

                    -ooo-

    MEN-TO-MEN SEXUAL CONTACT AMONG PINOY MALES PREDICTED BY THE BIBLE: And the same thing is clearly happening, with equal intensity it seems, here in the Philippines. Did you read the news that more and more Filipino males are now being afflicted with the HIV virus which makes them sick with the deadly AIDS, because of increasing male to male sex contacts?

    In a report the Department of Health released the other day, it was made clear that around 80 % of the Filipinos afflicted with HIV in 2010 have been found to be MSMs, or “males having sex with males.” The question is, how come men are now preferring to have sex with other men, no longer with women, and clearly vice versa?

    Many will try to give a scientific explanation to this, but I think that men-to-men sexual encounters, and women-to-women trysts, are happening because we are being punished by God for our collective and racial turning away from God, no longer wanting to listen to Him through His Bible, and no longer obeying Him.

                    -ooo-

    AIDS IS A PUNISHMENT FROM GOD: This much is provided for by Romans 1:18, 24-26, 32 of the Bible, which says: “The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people, who suppress the truth by their wickedness… For although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him…

“…Therefore God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity...Because of this, God gave them over to shameful lusts. Even their women exchanged natural sexual relations for unnatural ones. In the same way the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another…

“…Although they know God’s righteous decree that those who do such things deserve death, they not only continue to do these very things but also approve of those who practice them…”


---


Pinoy men-to-men sex, may banat sa Bibliya


    US,  PINARUSAHAN ANG ATLETANG NAGPASALAMAT SA DIYOS MATAPOS ANG PANALO: Talagang malayo na sa Diyos ang Estados Unidos. Inalis na nila, ng walang kadahi-dahilan, ang Diyos mula sa kanilang mga paaralan, sa mga board rooms ng mga korporasyon, at sa lahat na halos ng antas ng kanilang pampubliko at pribadong buhay, na siyang dahilan ng nakakakilabot na pagbagsak ng ekonomiya nito na ngayon lang nito naranasan sa apat na siglo.

    Pero, patuloy ang mga Amerikano sa paglapastangan sa Diyos. Noong isang araw, pinarusahan ng Washington Interscholastic Athletic Association si Ronnie Hastie, isang softball player mula sa isang paaralan sa Washington D.C., dahil sa kanyang pagpapasalamat sa Diyos sa gitna mismo ng softball field, matapos siyang maka-iskor ng touchdown na siyang nagpanalo sa kanyang grupo (basahin po ang Yahoo!News).

Wow! Mabuti na lamang na ang ating people’s champion, si Sarangani Rep. Manny Pacquiao, ay hindi doon sa Washington nakikipag-boksing. Wow, pareho na ng Estados Unidos ang Sodom at Gomorrah sa Bibliya, sa mga kasalanan nito sa Diyos, at ako ay nag-iisip: gaano katagal pa kaya bago ibagsak ng Diyos ang apoy at supre sa nasabing bayan upang ito ay maabo?

                    -ooo-

    PAGTATALIK NG LALAKI SA LALAKI, IBINABALA NG BIBLIYA: At ganun din katindi ang maliwanag na nangyayari sa Pilipinas. Nabasa ba ninyo ang balita na dumarami ang mga lalaking Pinoy na tinatamaan ng HIV virus na siyang ugat ng sakit na AIDS, dahil sa pagdami din ng ugnayang seksuwal ng lalaki sa lalaki?

    Sa ulat ng Department of Health noong isang araw, niliwanag nito na halos 80 % ng mga Pilipinong nagkaroon ng HIV noong 2010 ay mga lalaking MSMs, o “males having sex with males.” Ang tanong ay ito: bakit mas ginugusto na ng mga lalaki ang makipagtalik sa mga kapwa lalaki, hindi na sa babae, at ganundin sa kababaihan?

    Marami ang magtuturo sa siyensiya para sa sagot, pero sa aking tingin, ang mga pagtatalik ng lalaki sa lalaki at babae sa babae ay nagaganap dahil pinarurusahan tayo ng Diyos dahil sa ating sama-sama at buong lahing pagtalikod sa Diyos, sa ating pag-ayaw na magbasa pa ng Bibliya at sa hindi pagsunod sa Kanyang mga utos.

                    -ooo-

    AIDS, PARUSA MULA SA DIYOS: Ito ang siyang sinasabi ng Roma 1:18, 24-26, 32: “Ang poot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit dahil sa kasamaan ng tao, na di kumikilala sa katotohanan dahil sa kanilang kabuktutan…Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, hindi nila Siya pinapupurihan o pinasasalamatan man…

“...Kaya naman pinabayaan sila ng Diyos sa kanilang mga masasamang pagnanasa ng makasalanang pakikipagtalik…Dahil dito, pinabayaan sila ng Diyos sa mga nakakahiyang nasa. Kahit ang kanilang mga kababaihan ay nagnanais na din ng mga hindi natural na relasyon. Sa ganong paraan, iniwanan ng mga lalaki ang kanilang natural na pakikipag-ugnayan sa mga babae at inaapuyan sila ng pagnanasa sa kapwa lalaki…

“…Bagamat alam nilang ang banal na utos ng Diyos ay nagtatakda ng kamatayan sa ganitong klase ng mga gawain, hindi lamang ipinagpapatuloy nila ang mga ito kundi kinakatigan pa nila ang mga gumagawa nito…”

-ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV and please listen to BATAS INTERNET RADIO through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.