BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…maintain justice in the courts…” (Amos 5:15, the Holy Bible).

                    -ooo-

    VIZCONDE CREATES BIG SCANDAL FOR SC: The Vizconde-Hubert Webb saga is showing the signs of a big, big scandal not only in the Supreme Court, but in the entire judicial system of this country, reminiscent of the 1981 bar scandal which resulted in the resignation of the entire court at that time.

Lauro Vizconde’s allegations that the acquittal of Webb and his co-accused in the triple murder-rape cases was based on bribery and dirty maneuvering is an indictment of the widely-perceived lack of justice, fairness and truth among our courts, from the first level courts all the way up to the highest court of the land.

Now, whether or not Vizconde’s charges will be proved true, what is happening now is fast destroying and eroding even further the already-very little trust that the ordinary Filipino holds for the judiciary.

Woe unto all of us, because lack of trust in our justice system will only force our people some more to take the law into their own hands, as shown by the refusal of Sen. Panfilo Lacson to surrender, and by Police Major Rolando Mendoza’s taking hostage a number of Chinese nationals as a desperate measure to compel his acquittal of the charges against him before the Ombudsman.

                -ooo-

ENOUGH OF THE TALK, CHED CHAIRMAN: Chairman Patricia Licuanan of the Commission on Higher Education (CHED) should be told that bravado and tough talk will not solve the ills of substandard education among the country’s colleges and universities---hard work will, and this is what she must do.

For starters, Licuanan should reverse her refusal to look into the “profit participation scheme” now being allowed by the CHED for state colleges and universities (SCUs), whereby a big chunk of the fees paid by poor students to these schools are given as allowances to CHED and SCU officials.

Why should CHED allow this practice when the allowances taken from the poor students could be used for better purposes, like installing better school facilities and hiring better-prepared faculty members? Why use these allowances for CHED and SCU officials, Madam Chair?

                -ooo-

END OF TIMES NEARING: The troubles pervading the Middle East right now which have been causing the ouster of long time leaders and well-entrenched governments could very well be the “wars and reports of wars”, “nation rising against nation and kingdom against kingdom” end-time events that the Bible is talking about (see Matthew 24).

When viewed in relation to the proliferation of people calling themselves the Messiah, famines and earthquakes striking many parts of the world, and believers being persecuted and killed for their faith in many places, one could not help but be reminded that the end of the world is indeed coming. Are we and our loved-ones ready for the end?


---


INSPIRASYON SA BUHAY: “…panatiliin ang katarungan sa mga hukuman…” (Amos 5:15, Bibliya).

                    -ooo-

    VIZCONDE, GUMAWA NG ESKANDALO SA SC: Nagbabadya ng malaking eskandalo ang labanang Vizconde at Hubert Webb, hindi na lamang sa Korte Suprema kundi maging sa buong hudikatura sa bansa, gaya ng nangyaring 1981 bar scandal kung saan nagbitiw ang lahat ng mahistrado ng hukuman noon.

Ang mga akusasyon ni Lauro Vizconde na ang pagkakapawalang-sala ni Webb at ng kanyang mga kasamang akusado sa Vizconde rape-murder cases ay bunsod ng lagayan at maruming maniobra ay susog sa pinaniniwalaang kawalan ng katarungan, pantay-pantay na pagkilos at katotohanan sa mga hukuman, mula sa baba hanggang sa taas.

Ke mapatunayan man o hindi ang mga birada ni Vizconde, ang mga nangyayari ngayon ay mabilis na sumisira at lalong nag-aalis ng anumang natitira pang maliit na tiwala ng mga ordinaryong Pilipino para sa hudikatura.

Kawawa naman tayo, sapagkat ang kawalan ng tiwala sa hustisya ay magdudulot ng pagnanais sa sambayanan na ilagay sa kamay nila ang batas, gaya ng ipinakita ni Sen. Panfilo Lacson at ni Police Major Rolando Mendoza noong ihostage niya ang mga Chinese nationals upang piliting mapawalang-sala siya sa Ombudsman.

                -ooo-

TAMA NA ANG DAKDAK, CHED CHAIRMAN: Dapat sabihan itong si Chairman Patricia Licuanan ng Commission on Higher Education (CHED) na hindi malulutas ng matatapang na salita lamang ang mga problema sa mababang kalidad ng edukasyon sa mga kolehiyo at unibersidad sa bansa---mahusay na trabaho ang gagawa nito, at ito ang dapat isakatuparan ni Licuanan.

Bilang umpisa, dapat baligtarin ni Licuanan ang kanyang kawalan ng interest na imbestigahan ang tinatawag na “profit participation scheme” na pinapayagan ngayon ng CHED sa mga state colleges and universities (SCUs), kung saan ang malaking bahagi ng ibinabayad ng mga mahihirap na estudyante sa SCUs ay kinukuha bilang allowances ng ilang mga opisyales ng CHED at SCUs.

Bakit pinapayagan ito ng CHED samantalang ang mga perang kinukuha mula sa mga mahihirap na estudyante ay maaari namang gamitin upang magkaroon ng mas mahusay na pasilidad ang mga SCUs at mga mas mahusay na guro?

                -ooo-

PADATING NA ANG KATAPUSAN NG MUNDO: Ang mga gusot na  nangyayari sa Gitnang Silangan sa ngayon na nagpapatalsik ng mga lider at nagpapayuko sa mga gobyerno doon ay maituturing ng siyang mga “digmaan at ulat ng digmaan”, “bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian”  na senyales na matatapos na ang mundo ayon sa Bibliya (Mateo 24).

Kung isasama natin ito sa paglipana ng mga taong nagsasabing sila ang Mesiyas, ang pagdating ng taggutom at lindol sa maraming bahagi ng daigdig, at ang pagpatay sa mga mananampalataya sa buong mundo, tunay ngang nakikita na ang pagdating ng wakas. Handa na ba tayo ukol dito?