BY ATTY. BATAS MAURICIO


 LIFE’S INSPIRATIONS: “…Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path…” (Proverbs 3:5-6, the Holy Bible).

-ooo-

PROOF THAT GOD RESPONDS TO PRAYERS: If we are looking for proof that those who sincerely and humbly seek God can really find Him, then what is happening now to the quest of the Aquino government to send Vice President Jojo Binay to China to make a plea that could stop the execution of three Filipinos convicted of drug smuggling there is one good example.

Initially rebuffed by Chinese officials in his attempt to go to Beijing to extend President Aquino’s personal request that the lives of the three be spared from execution, and after publicly invoking God’s miracles as the only solution to the problem, Binay is now suddenly allowed to proceed with his travel to China.

Indeed, if we trust in the Lord with all our hearts, and lean not on our own understanding, and if, in all our ways we acknowledge Him, then He will direct our paths in a manner that can only be victorious and success-laden.

-ooo-

FILIPINOS WORKING ABROAD IS A CURSE FROM GOD: I already said this before in this column, and I am compelled to say it again, because of this China incident: under specific verses of the Bible, sending our children, our relatives and friends to find employment abroad actually constitutes a curse from God, even if the dollars they are sending home somehow keeps the whole nation afloat.

Here is what Deuteronomy 28:32 of the Holy Bible says: “Your sons and daughters will be given to another nation, and you will wear out your eyes watching for them day after day, powerless to lift a hand.”

Also, this is what Deuteronomy 28:41 says: “You will have sons and daughters but you will not keep them, because they will go into captivity….”

Why is God giving us this curse? Deuteronomy 28:15 says why: “…if you do not obey the LORD your God and do not carefully follow all his commands and decrees I am giving you today, all these curses will come on you and overtake you…”

-ooo-

PRESCRIPTION AGAINST GOD’S CURSES: The fact is that if we study the whole of Chapter 28 of the Book of Deuteronomy, we will find that all of the problems the Philippines is facing as a nation have been warned about by God, through Moses, so that the only way to solve them would be to follow God’s own prescription.

What is this prescription? This is evident in Deuteronomy 28:1, 2, and 15, but 2 Chronicles 7:14 expresses it beautifully: “…if my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land…”


---


Binay at China: milagro ng Diyos


INSPIRASYON SA BUHAY: “…Pagtiwalaan mo ang Diyos ng iyong buong puso at huwag mong panghawakan ang sarili mong pang-unawa. Sa lahat ng iyong gawa unahin mo Siya, at itatama Niya ang iyong mga landas…” (Kawikaan 3:5-6, Bibliya).

-ooo-

KATIBAYAN NG PAGTUGON NG DIYOS: Kung naghahanap tayo ng pruweba na ang mga tunay at mapagpakumbabang naghahanap sa Diyos ay kakatagpuin Niya, ang nangyayari ngayon sa hiling ng gobyernong Aquino na papuntahin sa China si Vice President Jojo Binay upang pigilan ang pagbitay sa tatlong Pilipino ukol sa kaso sa droga ay isang magandang katibayan.

Bagamat nauna ng tinanggihan ng mga Chinese officials sa kanyang pagnanais na tumungo sa Beijing upang personal na maipaabot ang kahilingan ni Pangulong Aquino na mailigtas ang tatlong Pilipino mula sa bitay, at matapos sabihin ni Binay sa publiko na milagro na lamang ng Diyos ang makakapagligtas sa ating mga kababayan, bigla na lamang pinayagan si Binay na bumiyahe.

Tunay nga, kung magtitiwala tayo sa Diyos ng buong puso, at hindi natin pagtitiwalaan ang ating sariling pang-unawa, at kung sa lahat ng ating gawa ay uunahin natin Siya, ituturo Niya sa atin ang daang matagumpay.

-ooo-

MGA OFWs SA IBANG BANSA, SUMPA NG DIYOS: Sinabi ko na noon ito sa kolum na ito, at sasabihin kong muli dahil na rin sa problema natin ngayon sa China: sa mga bersikulo ng Bibliya, ang pagpapadala natin ng ating mga anak at kamag-anak upang maghanap-buhay sa ibang bansa ay isang sumpa ng Diyos, bagamat ang kanilang mga dolyares ay nakakatulong sa bansa.

Naririto ang sinasabi ng Deuteronomio 28:32 ng Bibliya: “Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay ibibigay sa ibang bansa, at mamumuti ang inyong mga mata sa paghihintay sa kanila ngunit wala kayong maitutulong sa kanila…”

Ganundin, ito ang sinasabi ng Deuteronomio 28:41: “…Magkakaroon kayo ng mga anak na lalaki at babae, subalit hindi ninyo sila makakasama sapagkat sila ay magiging mga bihag…”

Bakit ibinibigay ng Diyos sa atin ang ganitong mga sumpa? Naririto ang sagot ng Deuteronomio 28:15: “…kung hindi kayo makikinig sa Diyos, at hindi susunod sa Kanyang mg autos, ang lahat ng mga sumpang ito ay darating sa inyo…

-ooo-

PARAAN LABAN SA MGA SUMPA NG DIYOS: Sa totoo lang, kung pag-aaralan natin ang buong Kapitulo 28 ng Deuteronomio, makikita nating ang lahat ng mga problema sa Pilipinas ay ibinabala na ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, kaya naman ang tanging solusyon sa mga problemang ito ay ang pagsunod sa tagubilin ng Diyos mismo.

Ano ang tagubiling ito? Makikita na ito sa Deuteronomy 28:1, 2at 15, pero ganito ang sinasabi ng 2 Cronica 7:14: “…kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba at mananalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang masasamang gawain, pakikinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan, at aalisin ko ang mga sumpa sa kanilang lupain..”