BY ATTY. BATAS MAURICIO


AVIAN INFLUENZA OR BIRD FLU AND SIMILAR DISEASES NOT REALLY EXTERMINATED: I am wondering why there is such a huge fuzz over the resurgence of avian influenza or bird flu. The disease, though it was unheard of for the last seven (7) years or so, was never really exterminated. It was just there, waiting to resurrect and inflict death and damage once again.

 The same thing is true with all other diseases associated with high fever, inflammation and extreme body temperatures: they were never totally eliminated from the world. They hibernated, yes, but they remained potent though unheard of, and are actually just waiting to strike once again.

 So let us not be surprised that dreaded diseases like bird flu, meningo-coccemia, SARS, dengue, malaria and those manifested by fever, are resurfacing, or will resurface once again. They will resurface like  thief in the night, unless we know how to really cure them!

     -ooo-

 THERE IS A CURE TO HIGH FEVER DISEASES: But curing these diseases permanently seems out of the question at present, especially because the authorities, in the Philippines and in the whole world, seem out of touch with their real cause.

 The authorities do not know, or refuse to know in fact, that sicknesses and ailments indicated by high fever have a Biblical basis, and were in fact warned by God, through Moses, to afflict us.

 Deuteronomy 28:15 of the Bible, in relation to Deuteronomy 28:22, has this to say: “However, if you do not obey the Lord your God, and do not carefully follow His commands, laws and decrees I am giving you today, all of these curses will come upon you and overtake you…The Lord will strike you with wasting disease, with fever and inflammation…which will plague you until you perish…”

     -ooo-

 HIGH FEVER DISEASES ARE CURSES FROM GOD: Clearly, therefore, all of mankind are suffering from bird flu, meningo-coccemia, SARS, dengue, malaria and the like, because we have sinned against God---we no longer carefully follow His commands and decrees. In other words, we now have turned our backs on God, so we are being punished.

 Viewed from this perspective, this problem could be solved only one way---returning to God, listening to Him once again, and obeying Him in all those that He commanded us to do, stopping to sin once more.

 2 Chronicles 7:14 of the Bible tell us: “If my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sins and will heal their land…”

     -ooo-

 LET US ALL GO BACK TO GOD ONCE AGAIN: At this point in our collective lives, we have already tried everything to solve man’s myriad problems, but we have failed. Now, we should make a resolve to try God once again, as 2 Chronicles 7:14 is telling us, and see and taste the goodness of the Lord once more. May God be with us.

---

Bird flu at high fever, sumpa ng Diyos


 AVIAN INFLUENZA O BIRD FLU AT MGA PAREHONG SAKIT DI PA NAMAN NATATAPOS: Namamangha at nagtataka naman ako sa kaguluhang idinudulot ng muling pananalasa ng avian influenza o bird flu. Bagamat hindi natin nabalitaan pa ang sakit na ito sa nakakaraang pitong taong, hindi naman ito tunay na nagamot na. Nandiyan lang ito sa paligid, naghihintay na mabuhay muli at makapatay at makapaminsala na naman.

 At ito din ang katotohanan sa iba pang mga sakit na ang dulot ay sobrang taas na lagnat, pamamaga at pagtaas ng temperatura ng katawan: hindi naman tuluyang nasawata na ang mga ito mula sa mundo. Tumahimik sila at di na natin napakinggan pa, oo, pero nananatili silang matindi at tila ba naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang manalasa ulit.

 Kaya huwag tayong masosorpresa na ang mga nakakamatay na mga sakit gaya ng bird flu, meningo-coccemia, SARS, dengue, malaria at iyong mga ibinabadya ng lagnat, ay naglalabasang muli. Lalabas at lalabas silang muli, puwera na lamang kung tunay na nating magagamot sila!

     -ooo-

 MAY GAMOT SA MGA SAKIT NA MAY HIGH FEVER: Pero, ang panggagamot sa mga sakit na ito upang tuluyan at permanenteng mawala na sila ay tila hindi pa natin magagawa sa kasalukuyan, lalo na at ang mga autoridad sa Pilipinas at sa buong mundo ay tila hindi nakakaintindi sa tunay na dahilan ng mga ito.

 Ang hindi nalalaman ng mga autoridad na ito, o ayaw nilang alamin, sa totoo lang, ay ang katotohanang ang mga sakit na nagdudulot ng mataas na lagnat ay may batayan sa Bibliya, at tunay namang naibabala na ng Diyos sa pamamagitan ni Moses na tatama sa sangkatauhan.

 Ayon sa Deuteronomio 28:15 ng Bibliya at sa Deuteronomio 28:22: “Subalit kung hindi kayo makikinig sa Diyos at hindi susunod sa Kanyang mga utos at tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang lahat ng sumpang ito…Padadalhan kayo ng Diyos ng mapaminsalang mga sakit, lagnat at pamamaga…na lilipol sa inyo…”

     -ooo-

 MGA SAKIT NA MAY HIGH FEVER, SUMPA NG DIYOS: Maliwanag kung ganon na ang buong mundo ay nakakaranas ng bird flu, meningo-coccemia, SARS, dengue, malaria at mga iba, sapagkat nagkasala tayo sa Diyos---hindi na tayo sumusunod sa Kanyang mga utos. Ang ibig sabihin nito, tumalikod na tayo sa Diyos, kaya naman tayo ay pinarurusahan.

 Kung ating titingnan ang suliraning dala ng mga sakit na ito sa ganitong kaparaanan, malulutas lamang ang mga sakit na ito sa iisang paraan---magbalik-loob tayo sa Diyos, makinig sa Kanya minsan pa, at sumunod sa Kanyang mga utos at tuntunin, at tigilan natin ang paggawa ng kasamaan.

 Ayon sa 2 Cronica 7:14 ng Bibliya: “Kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba at mananalangin, hanapin ako at titigil sa paggawa ng kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan, at aalisin ko ang mga sumpa sa kanilang bayan…”

     -ooo-

 MAGBALIK-LOOB TAYO SA DIYOS: Sa puntong ito ng ating buhay, nasubukan na natin ang lahat upang solusyunan ang napakaraming problema ng tao, pero bigo pa rin tayo. Sa ngayon, pagsumikapan nating hanapin ang kalutasan ng ating mga problema sa pamamagitan ng Diyos, gaya ng sinasabi ng 2 Cronica 7:14, at pagmasdan at namnamin natin ang kabutihan ng Panginoon minsan pa. Nawa’y sumaatin ang Diyos.


-ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV and please listen to BATAS INTERNET RADIO through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.