BY ATTY. BATAS MAURICIO

LABOR CONTRACTUALIZATION MUST BE BROUGHT TO COURT: If contractualization in the hiring of employees is such a bad idea, how come no one has ever filed a case in court to nullify the laws that have given rise to it?

The laws on contractualization, appearing under Articles 106 to 109 of Presidential Decree 442, as amended, which is the Labor Code of the Philippines, have been there since the 1970’s. How come nobody has dared to test its legality in court even up to now?

                -ooo-

HUMANS CANNOT SOLVE GLOBAL WARMING: President Aquino’s declaration of a “Global Warming and Climate Change Consciousness Week” is a step in the right direction, but, sadly, it is largely inutile, not going to change anything.

The Philippines, like other places in the world similarly threatened by global warming, will continue to be in the grip of deadly disasters arising from environmental hazards, and a mere declaration asking us to set aside a week in our lives to think about climate change, and even another meeting of world experts in a resort in Mexico, can not really save us.

Why is this so? Because, as world environmental experts have already established, the problem about climate change and global warming is too huge to be solved by humans. The only way to really solve global warming and climate change is to recognize it as what it really is: a curse from God for mankind’s having turned its back on Him.

                -ooo-

    ENVIRONMENTALISTS MUST READ THE BIBLE FOR SOLUTIONS: I am sure many will continue to scoff at this idea, but my suggestion is that, those who are looking into the problem who have not even now found any solution despite spending millions of dollars already, may want to know what God, through the Holy Bible, is saying on the matter.

    What is God saying about climate change and global warming? Let us read it once more, from Deuteronomy 28:15, 22-24, which says: “However, if you do not obey the LORD your God and do not carefully follow all his commands and decrees I am giving you today, all these curses will come on you and overtake you…

    “The LORD will strike you with… scorching heat and drought… The sky over your head will be bronze, the ground beneath you iron…. The LORD will turn the rain of your country into dust and powder; it will come down from the skies until you are destroyed…”

                    -ooo-

    ONLY BY GOING BACK TO GOD WILL WE SOLVE CLIMATE CHANGE: Clearly, all around us now are having scorching heat and drought. Temperatures have become so hot the sky over our heads is bronze, and much of the ground has become hard as iron. There is no more rain, and instead, what we are having, courtesy of erupting volcanoes, are dust and powder coming from the skies.

    If we do not turn back and listen to God again (by reading His Bible) and do not follow His commands and decrees, perdition and destruction awaits us. So while there is still time, we must go back to God. Read His Bible and obey His commands.

----

Trahedya ng kalikasan, kikitil ng Pinoy…


    KONTRAKTUWALISASYON SA PAGGAWA, DAPAT KASUHAN: Kung talagang masama para sa mga manggagawa ang kontraktuwalisasyon, bakit tila yata wala pang nagsasampa ng kaso sa mga hukuman upang balewalain ang mga batas na naglalang ng problemang ito?

Ang mga batas sa kontraktuwalisasyon na makikita sa ilalim ng Artikulo 106 hanggang 109 ng Presidential Decree 442, as amended, ang Labor Code of the Philippines, ay nandodoon na noon pa mang 1970s. Bakit wala pang kumukuwestiyon sa legalidad nito sa mga husgado hanggang sa ngayon?

                -ooo-

DI MALULUTAS NG TAO ANG GLOBAL WARMING: Tamang hakbang ang deklarasyon ng Pangulong Aquino ng “Global Warming and Climate Consciousness Week” pero, nakakalungkot, wala namang silbi ito.

Nananatiling nasa kuko ng mga kalamidad ang Pilipinas at ang maraming lugar sa mundo na kapareho ding may banta ng global warming, at hindi talaga tayo maililigtas ng anumang deklarasyong nag-aatas sa ating pag-isipan ang climate change ng isang linggo, o ng anumang pagpupulong gaya ng muling gaganapin sa isang resort sa Cancun, Mexico.

Bakit? Sapagkat gaya ng nalalaman na ng mga dalubhasa sa klima, ang suliranin sa climate change at global warming ay sobrang laki na, na hindi na puwedeng lutasin ng tao. Ang tanging paraan na lamang ay kilalanin ito sa tunay nitong katayuan: bilang isang sumpa ng Diyos sa ating pagtalikod sa Kanya.

                -ooo-

     BIBLIYA, KAILANGANG BASAHIN NG MGA ENVIRONMENTALISTS: Sigurado akong marami pa rin ang magtataas ng kilay sa ideyang ito, pero aking ipinapanukala na ang mga eksperto na hindi pa nakakahanap ng solusyon hanggang ngayon kahit milyones na ang nagagastos nilang dolyar, ay tumingin na din sa kung ano ang sinasabi ng Diyos, sa Bibliya, ukol sa isyu.

    Ano nga ba? Basahin natin ito, minsan pa, mula sa Deuteronomio 28:15, 22-24: “Subalit kung hindi kayo makikinig sa Diyos at hindi susunod sa Kanyang mga utos, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito…

    “Padadalhan kayo ng Diyos ng matinding init at tagtuyot…ang langit sa inyong ulunan ay magiging tanso, at ang lupa ay magiging sintigas ng bakal…Padadalhan kayo ng Diyos ng ulan ng alikabok, na bababa mula sa langit, hanggang sa kayo ay malipol…”

                    -ooo-

    PAGBABALIK SA DIYOS, TANGING SOLUSYON: Sa lahat ng dako ngayon, nakakaranas tayo ng matinding init at tagtuyot. Ang temperatura ay mainit na ng todo, dahilan upang ang langit ay magmukhang tanso, at ang lupa na ating tinatapakan ay parang bakal na sa tigas. Wala ng ulan, at sa halip, ang dumadating sa atin, mula sa mga bulkan, ay abo at alikabok.

    Kung hindi tayo muling magbabalik sa Diyos (sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang Bibliya), at hindi tayo susunod sa Kanyang mga utos, malilipol tayo. Kaya naman habang may panahon pa, magbalik tayo sa Diyos. Basahin natin ang Bibliya at sundin ang Kanyang mga utos.

 -ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV and please listen to BATAS INTERNET RADIO through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.