BY ATTY. BATAS MAURICIO


GRAFT COURT CAN ISSUE GAG ORDER: Can the Sandiganbayan lawfully issue a “gag” order against public and media discussions on the plea bargaining deal that former Maj. Gen. Carlos Garcia struck with Ombudsman prosecutors regarding his plunder case? Yes, it can, under the long-entrenched sub judice rule, which says no one must discuss the merits of a pending case.

                    -ooo-

    MUST SC SHOW PROOF OF DEPOSIT OF P5.4 B? Is it necessary for the Supreme Court to show deposit slips proving that it deposited the P5.4 billion fiduciary funds it is mandated to remit to the national government, even after its spokesman Midas Marquez already publicly declared that the money is still intact? It should, if you ask me, to stop speculations on the issue which are hurting its image.

                    -ooo-

    WILLIE REVILLAME MUST TAKE CARE OF HIS HEALTH: Does Willie Revillame need to take time out to exercise, and to assure his good health through constant medical check-ups and good diet? I am asking this because of viewers’ concerns about his seeming difficulty of breathing and constant pounding of his breast during his greatly popular TV 5 program, “Willing Willie”, which many say indicate brewing health complications. Take care of your health, Willie.

                    -ooo-

AGONY OF JESUS, AS THE FIRST SORROWFUL MYSTERY: After the Joyful Mysteries and the Mysteries of Light, the Holy Rosary of Roman Catholic Christians deal with the so-called “Sorrowful Mysteries”, which depict the parts of the life of Jesus that culminate in His death on the cross.
    The first of these “Sorrowful Mysteries” is the “Agony of Jesus”, which is the story of Jesus agonizing at his impending crucifixion and death on the cross, and which is found in Matthew 26:36-45, Mark 14:32-42 and Luke 22:39-46 of the Bible.

    In this story, Jesus is portrayed as being sorrowful and troubled, knowing as He did what was going to happen to him in just a few hours, even prompting Him to say “My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death.”
                    -ooo-

MAN NEED NOT DESPAIR OVER HIS PROBLEMS: Certainly, this is a powerful picture of Jesus in his human attributes, especially when this is viewed in the light of His subsequent statement, which shows Him placing completely His trust and confidence in the Father with the words “My Father, if it is possible, may this cub be taken from me. Yet not as I will, but as you will.”

The question is, if Jesus is the Son of God, why would he be troubled, and why would he say that, if possible, “this cup be taken from me”?

The answer, I believe, is that, it is necessary to show that in his human attributes, Jesus could agonize just like ordinary men, so that humans will not really despair when problems come to them, no matter how great those problems maybe.

                -ooo-

REACTIONS? FREE ADVICE? Call me at 0917 984 24 68 or 0922 833 43 96, or email me at batasmauricio@yahoo.com.

---

Isyu sa kalusugan ni Willie Revillame


    SANDIGANBAYAN, MAAARING MAGLABAS NG GAG ORDER: Maaari bang pigilan ng Sandiganbayan ang mga pampublikong diskusyon sa isyu ng pakikipagkasundo ni Maj. Gen. Carlos Garcia sa Ombudsman prosecutors ukol sa kanyang plunder case? Oo, maaari, sa ilalim ng sub judice rule, na nagsasabing walang sinuman ang maaaring tumalakay sa isang nakabimbing kaso.

                    -ooo-

    DAPAT BANG MAGPAKITA NG KATIBAYAN ANG SC SA P5.4 B PONDO? Kailangan bang magpakita pa ang Korte Suprema ng mga katibayan na ideneposito nito ang P5.4 bilyong pondo na dapat ay isosoli nito sa pamahalaan, kahit na sinabi na ni Midas Marquez, ang kanyang tagapagsalita, na buo pa naman ang pera? Sa akin, kailangang ipakita ng hukuman ang katibayang ito, upang tapusin na ang mga haka-haka sa isyu na nakakasakit sa kanyang imahe.

                    -ooo-

    WILLIE REVILLAME, DAPAT PANGALAGAAN ANG KALUSUGAN: Dapat na bang bigyang-pansin ni Willie Revillame ang kanyang kalusugan sa pamamagitan ng regular na pagpapatingin sa mga duktor at mahusay na pagkain? Tinatanong ko ito dahil may mga nagsasabi na tila hinahabol ni Willie ang kanyang paghinga at hinahampas-hampas pa niya ng kanyang kamao ang kanyang dibdib sa kanyang TV 5 program, “Willing Willie”. Aba’y dapat ngang pangalagaan ni Willie ang kanyang kalusugan, di ba?

                    -ooo-

PAGKABAGABAG NI JESUS, UNANG MISTERIO SA HAPIS: Matapos ang mga Misterio sa Tuwa at mga Misterio sa Ilaw, ang Banal na Rosaryo ng mga Kristiyanong Romano Katoliko ay tumatalakay naman sa mga tinatawag na “Misterio sa Hapis” na nagsasalarawan ng mga bahagi ng buhay ni Jesus hanggang sa Siya ay ipako sa Krus.

    Ang unang misterio sa mga “Misterio sa Hapis” ay ang “Pagkabagabag ni Jesus”, na tumatalakay sa kuwento ng paghihirap ng kalooban ni Jesus dahil sa nalalapit niyang  pagpako at kamatayan sa Krus, na matatagpuan sa Mateo 26:36-45, Marcos 14:32-42 at Lucas 22:39-46 ng Bibliya.

    Sa mga bahaging ito ng Bibliya, ipinapakita si Jesus na naghihirap at nagdurusa ng kalooban, dahil sa alam Niya kung ano ang mangyayari sa Kanya sa mga susunod na oras.

                    -ooo-

HINDI DAPAT MABALISA SA MGA PROBLEMA: Kung tutuusin, itong kuwentong ito ay isang mapakapangyarihang pagsasalarawan kay Jesus sa Kanyang mga katangian bilang tao, pero mahalaga ito kung ito ay titingnan natin sa punto ng Kanyang mga sumunod na salita na kung saan inilagay Niya ang Kanyang tiwala sa Ama.

Ang tanong ay ito: Kung si Jesus ay Anak ng Diyos, bakit Siya nababagabag, at bakit Siya nagsasabing “maalis ang sarong ito sa Akin”?

Ang sagot, sa aking tingin, ay, kailangang ipakita ang mga katangiang-tao ni Jesus upang malaman ng lahat na Siya man ay tulad sa mga ordinaryong tao na nakakaranas ng pagkabagabag, at, dahil diyan, hindi sila dapat nagiging desperado kahit gaano kalaki ang kanilang mga suliranin.

                -ooo-

REAKSIYON? LIBRENG PAYO? Tawag po kayo sa 0917 984 24 68 o 0922 833 43 96, o mag-email sa batasmauricio@yahoo.com.

-000-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.