BY ATTY. BATAS MAURICIO

SOMEBODY GOT SHORTCHANGED BY THE GARCIA PLEA? Did the Ombudsman---and the Sandiganbayan subsequently---have any basis in approving the plea bargaining made by former Maj. Gen. Carlos Garcia, who is accused of plunder before the graft court for allegedly pocketing some P300 million in AFP funds when he was still its comptroller?
   
    Or the Ombudsman---and the Sandiganbayan---did not have any such basis, thereby justifying the tounge-lashing they are now getting from Malacanang lawyers? My two cents’ worth is that, yes, the plea bargaining had sound legal basis according to the Supreme Court decision in the case “Daan vs. Sandiganbayan” (G.R. Nos. 163972-77, March 28, 2008).

    The high court underscored two points in the Daan case relevant in the Garcia case: that plea bargaining  can be made even after the prosecution already finished presenting its evidence, and that some good benefit---like money being returned to the government---would result from such plea bargaining.

    Based on reports, Gen. Garcia is going to return part of the P300 million subject of the case, so there is really some benefit from his plea bargaining. Likewise, that plea bargaining complied with the Daan ruling, so what’s the fuss all about? Somebody got shortchanged?

                    -ooo-

LUMINOUS MYSTERIES START WITH BAPTISM OF JESUS: After the Joyful Mysteries of the Holy Rosary of the Roman Catholic Christians, the Mysteries of Light, or the so-called Luminous Mysteries, come next, to narrate another aspect of the life of Jesus Christ starting from His baptism to the Institution of the Holy Eucharist at the Last Supper.
    Significantly, the Gospels of Matthew, Mark, Luke and John all contain an account of the baptism of Jesus Christ. In Matthew, we find the story in its Chapter 3, verses 13 to 17. In Mark, we find it in its Chapter 1, verses 9 to 13, while in Luke, the event is narrated in its Chapter 3, verses 21 to 22.
    In John, the story is found in its Chapter 1, verses 29 to 34, although this account is not as specific about baptism as was written in Matthew, Mark and Luke.
                    -ooo-

    BAPTISM CONFIRMS JESUS’ DIVINITY: Be that as it may, the baptism of Jesus, performed by His cousin, John the Baptist at the Jordan River, continues to be a confirmation of Jesus’ divinity, and of His status as the Son of God.
    In all the Gospels, the story is told that after He was baptized, the heavens parted and the Holy Spirit descended upon Jesus like a dove and lightning, with a voice from heaven saying “This is my son, whom I love; with him I am well pleased.”
    Surely, in all history, there is no other person or being in this world whom God called as His Son, whom He loves and with whom He is well pleased except Jesus.
                    -ooo-

    REACTIONS? FREE ADVICE? Please call me at 0922 833 43 96 or 0917 984 24 68, or email me at batasmauricio@yahoo.com.

---


May nadidal ba sa Garcia plea?


    MAY NADIDAL BA SA GARCIA PLEA? May batayan ba ang Ombudsman---at ang Sandiganbayan na rin---sa pagkatig nito sa pagbabago ng tugon---o plea bargaining mula not guilty patungo sa guilty---ni dating Maj. Gen. Carlos Garcia, sa demandang plunder sa kanya sa graft court na ibinulsa niya ang halagang P300 milyon noong comptroller pa siya ng AFP?
   
    O walang naging basehan ang Ombudsman at ang Sandiganbayan sa nasabing naging pagsang-ayon nila kay Gen. Garcia, kaya tama lamang na banatan sila ng mga abogado ng Malacanang? Sa aking pananaw, oo, mayroong matinding batayan ang plea bargaining ni Gen. Garcia, at ito ay mula sa desisyon pa ng Korte Suprema sa kasong “Daan vs. Sandiganbayan” (G.R. Nos. 163972-77, Marso 28, 2008).

    Dalawang bagay ang binigyang-diin ng hukuman sa kaso ng Daan, na mahalaga sa kaso ni Gen. Garcia: una, ang plea bargaining ay maaaring isagawa kahit tapos na ang prosekusyon sa pagpapalabas ng ebidensiya, at, pangalawa, mayroong buting idudulot ang plea bargaining, gaya ng pagbabalik ng pera sa gobyerno.

    Batay sa mga ulat, isosoli ni Gen. Garcia ang bahagi ng P300 milyon na sangkot sa kaso, at ito ay mabuti. Ganundin, sumusunod naman ang plea bargaining ng heneral sa mga itinatakda ng kaso ng Daan, kaya ano ang problema? May nadidal ba sa ginawang ito ni Garcia?

                    -ooo-

MISTERIO SA ILAW NAG-UUMPISA SA BINYAG NI JESUS: Pagkatapos ng mga Misterio sa Tuwa sa Banal na Rosaryo ng mga Kristiyanong Romano Katoliko, sumusunod naman ang mga Misterio sa Ilaw upang isalarawan ang isa pang aspeto ng buhay ni Jesus mula sa kanyang pagbibinyag o bautismo hanggang sa Huling Hapunan.
    Kung ating papansinin, ang lahat ng mga Evangelio nina Mateo, Marcos, Lucas at Juan ay naglalaman ng kuwento ng binyag o bautismo ni Jesus. Sa Mateo, makikita natin ito sa Capitulo 3, bersikulo 13 hanggang 17.
Sa Marcos naman, mababasa natin ito sa Capitulo 1, bersikulo 9 hanggang 13, samantalang sa Lucas, ang kuwento ay matatagpuan sa  Capitulo 3, bersikulo 21 hanggang 22.
                -ooo-
    BINYAG NI JESUS, KATIBAYAN NG KANYANG PAGIGING DIYOS: Sa Juan, makikita natin ang kuwentong ito sa Capitulo 1, bersikulo 29 hanggang 34, bagamat hindi kasing-liwanag ang kuwento ni Juan ukol dito kumpara sa mga naunang mga kuwento.

    Magkaganunman, ang bautismo o binyag ni Jesus, na isinakatuparan ng Kanyang pinsang si Juan Bautista sa Ilog ng Jordan, ay nagpapatuloy sa pagpapatotoo sa pagiging maka-langit ni Jesus, at sa kanyang katayuan bilang Anak ng Diyos.
    Sa lahat ng mga Evangeliong ito, ikinukuwento doon na matapos mabinyagan si Jesus, nagbukas ang langit at ang Espiritu Santo ay bumaba sa Kanya sa anyo ng kalapati at kidlat, kasabay ng isang tinig mula sa langit na nagsasabing “Ito ang aking Anak, na minamahal Ko. Sa Kanya, Ako ay lubos na nalulugod.”
                    -ooo-

    REAKSIYON? LIBRENG PAYO? Tawag po kayo sa 0922 833 43 96 o 0917 984 24 68, o email ako sa batasmauricio@yahoo.com.

-ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.