BY ATTY. BATAS MAURICIO


GOD IS IN CONTROL OF OUR LIVES: Stephanie Kho, a fellow member at the Rotary Club of Intramuros, Manila under Rotary International District 3810, posted a very nice piece entitled “Handy Little Chart”, detailing Biblical verses that confirm God is in control in many of the problems in our lives.

    I am reproducing the first part of that piece here as a timely New Year message for all our readers. The article: “HANDY LITTLE CHART - God has a positive answer: You say `It’s impossible’; God says `All things are possible’ (Luke 18:27).

    “ `You say: `I'm too tired; God says: `I will give you rest’ (Matthew 11:28-30). You say: `Nobody really loves me; God says: `I love you’ (John 3:16 & John 3:34). You say: `I can't go on’; God says: `My grace is sufficient’ (II Corinthians 12:9 & Psalm 91:15) 

“You say: `I can't figure things out’; God says: `I will direct your steps’ (Proverbs 3:5-6). You say: `I can't do it’; God says: `You can do all things’ (Philippians 4:13) You say: `I'm not able’; God says: `I am able’ (II Corinthians 9:8). More of this next issue.

                -ooo-

    CRUCIFIXION AND DEATH OF JESUS: The final mystery in the “Sorrowful Mysteries” of the Holy Rosary of Roman Catholic Christians is the “Crucifixion and Death of Jesus.” As this statement suggests, it is an account of how Jesus died through crucifixion.

    In Matthew, it can be found in its Chapter 27, verses 33 to 61. In Mark, it is written in its Chapter 15, verses 22 to 47, while in Luke, this story is told in its Chapter 23, verses 32 to 56. In John, it is narrated in its Chapter 19, verses 18 to 42.

    Despite its obvious defeatist stance because it portrays the death of Jesus, the “Crucifixion and Death of Jesus” actually represents a glorious victory for the Son of God and for all those who believe in Him.

                -ooo-

    DEATH OF JESUS IS VICTORY: For this “death” is no death all. It is a victorious fulfillment of what Jesus had been saying all along, that He was going to die in the hands of sinners, so that the Scriptures will be fulfilled.

    Then, this death was a necessary process, as it were, so that sins could be forgiven, and its actual happening, in the full view of witnesses, confirms God’s forgiveness of everyone who believes in Jesus and for those who repent and turn from their wicked ways.

    The death of Jesus, therefore, signals a “defeat”, yes, but it is a defeat of sin and wickedness, and the triumph of God’s great love for man.

                -ooo-

    REACTIONS? FREE ADVICE? Call me at 0917 984 24 68 or 0922 833 43 96, or email me at batasmauricio@yahoo.com.


---


Diyos ang may kontrol, mabuhay!


    ANG DIYOS ANG MAY KONTROL SA LAHAT: May magandang artikulong inilabas sa Internet si Stephanie Kho, isang kasama ko sa Rotary Club of Intramuros, Manila sa ilalim ng Rotary International District 3810, at ito ay dumidetalye sa mga bahagi ng Bibliya na kumukumpirma na ang Diyos ang siyang may kontrol sa mga problema natin sa buhay.

    Ilalabas ko dito ang unang bahagi ng artikulong ito bilang napapanahong New Year message sa lahat ng ating mga mambabasa. Naririto po ang artikulo: “MALIIT NA PAALALA- May magandang sagot ang Diyos: Sabi mo, `Imposible’; sabi ng Diyos `Ang lahat ay posible’ (Lukas 18:27).

    “ `Sabi mo: `Pagod na ako’; sabi ng Diyos: `bibigyan Kita ng kapahingahan’ (Mateo 11:28-30). Sabi mo: `walang nagmamahal sa akin’; sabi ng Diyos: `Mahal Kita’ (Juan 3:16 at Juan 3:34). Sabi mo, `di ko na kaya’; sabi ng Diyos, `sapat ang Aking pagpapala’ (2 Corinto 12:9 at Awit 91:15).

“ `Sabi mo: `hindi ko maintindihan ang lahat’; sabi ng Diyos: `itatama ko ang iyong mga landas’ (Kawikaan 3:5-6). Sabi mo, `di ko kaya’; sabi ng Diyos: `magagawa mo ang lahat’ (Filipos 4:13). Sabi mo, `wala akong kakayahan’; sabi ng Diyos, `kaya Ko’ (2 Corinto 9:8)…” May dugtong pa ito.

                -ooo-

    PAGPAKO SA KRUS AT KAMATAYAN NI JESUS: Ang  pinakahuling misteryo ng mga “Misteryo sa Hapis” sa Banal na Rosaryo ng mga Kristiyanong Romano Katoliko ay ang “Pagpako sa Krus at Kamatayan ni Jesus”. Katulad ng ibinabadya ng salitang ito, ito ay kuwento ng kung papaano namatay si Jesus sa pamamagitan ng pagpako sa krus.

    Sa Mateo, ito ay makikita sa Kapitulo 27, bersikulo 33  hanggang 61. Sa Marcos, nakasulat ito sa Kapitulo 15, bersikulo 22 hanggang 47, samantalang sa Lucas, ang kuwento ay isiniwalat sa Kapitulo 23, bersikulo 32 hanggang 56. Sa Juan, mababasa naman ito sa Kapitulo 19, bersikulo 18 hanggang 42.

    Sa kabila ng ang misteryong ito ay nagbabadya ng pagkatalo dahil namatay dito si Jesus, ito naman ay tunay na nagpapakita ng maluwalhating tagumpay para sa Anak ng Diyos at para sa  lahat ng mga nananampalataya sa Kanya.

                -ooo-

    TAGUMPAY SA KAMATAYAN NI JESUS: Ang totoo, ang “kamatayang” ito ay hindi  tunay na kamatayan. Ito ay isang matagumpay na pagkakatupad ng sinasabi ni Jesus habang Siya ay nangangaral pa, na Siya ay mamamatay sa kamay ng mga makasalanan, upang ang Kasulatan ay magkaroon ng katuparan.

    Ganundin, ang kamatayang ito ay isang kailangang proseso upang ang kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran, at ang pagkakaganap nito sa harapan ng maraming testigo ay kumukumpirma at nagpapatunay sa pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng mga naniniwala kay Jesus, at sa lahat ng mga magsisisi sa kanilang mga kasalanan.

    Ang kamatayan ni Jesus, kung ganon, ay nagpapakita ng “pagkatalo”, oo, pero ito ay pagkatalo ng kasalanan at masamang gawa, at tagumpay naman ng  labis na pagmamahal ng  Diyos sa tao.

                -ooo-

    REAKSIYON? LIBRENG PAYO? Tawag po sa 0917 984 24 68 o 0922 833 43 96, o mag-email sa batasmauricio@yahoo.com.