BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “…from the east I summon a bird of prey; from a far-off land, a man to fulfill my purpose. What I have said, that I will bring about; what I have planned, that I will do…” (Isaiah 46:10-12, the Holy Bible).

-ooo-

GOD’S DESTINY FOR FILIPINOS UNFOLDING: In all the bedlam brought about by moves to impeach Ombudsman Merceditas Gutierrez, and even by threats to impeach Supreme Court justices emanating from the House of Representatives, I am sure that the mighty hand of God is there somewhere, making sure that everything is happening for the good of those who love Him.

I am convinced all of these are happening now as a divine cleansing act, to enable the Philippines to meet its destiny as a nation, from whose bosom will rise messengers and proclaimers of God’s Word for the country and for the world as a whole. 

Indeed, God has a mission for Filipinos, what with 12 million or so overseas Filipino workers (OFWs) and about 15 million or so Filipino migrants spread all over the globe, and that mission is to preach the Gospel of Jesus to all the nations, as a pre-requisite to His second coming (See Matthew 24:14 of the Holy Bible).

-ooo-

MARKED FOR DESTRUCTION: To those who have “persevered to the end”, the current volatile situation in the Philippines should pose no problem at all. But to those who used their money, power and influence to buy, distort and trample upon justice and the rights of others, saying their misdeeds will not be found out nor accounted for, there is hell to pay.

The moneyed and the powerful who abused others either individually or working in conspiracy with their cohorts are the same people referred to in Deuteronomy 8:10-20 of the Bible who are marked for destruction, simply because they have used God’s blessings to them as instruments of oppression and sin.

Let us read these Biblical passages: "When you have eaten and are satisfied, you shall bless the LORD your God… do not forget the LORD your God… Otherwise, you may say in your heart, 'My power and the strength of my hand made me this wealth.'

-ooo-

REMEMBER GOD, ESPECIALLY IN TIMES OF HAPPINES: "But you shall remember the LORD your God, for it is He who is giving you power to make wealth, that He may confirm His covenant which He swore to your fathers, as it is this day.

"It shall come about if you ever forget the LORD your God and go after other gods and serve them and worship them, I testify against you today that you will surely perish.

"Like the nations that the LORD makes to perish before you, so you shall perish; because you would not listen to the voice of the LORD your God…”


---


Misyon ng Diyos para sa Pilipino


INSPIRASYON SA BUHAY: “… mula sa silangan, tinawag ko ang lawin; mula sa malayong lupa, isang nilalang upang tuparin ang aking mga layunin. Kung ano ang sinabi ko, iyon ang aking gagawin; kung ano ang aking plano, yan ang aking isasakatuparan…” (Isaias 46:10-12, Bibliya).

-ooo-

MISYON NG DIYOS PARA SA MGA PILIPINO: Sa mga gusot na dulot ng pagkilos upang ma-impeach si Ombudsman Merceditas Gutierrez, at maging sa mga banta na ipa-i-impeach din ang mga justices ng Korte Suprema na nanggagaling mula sa House of Representatives, naniniwala akong ang makapangyarihang kamay ng Diyos ay nandodoon upang siguraduhing ang lahat ay nagaganap para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Kanya.

Kumbinsido akong ang lahat ng gusot na ito ay paglilinis mula sa langit, upang maabot ng Pilipinas ang kanyang kapalaran bilang isang bansang pagmumulan ng mga mensahero at mamamahayag ng Salita ng Diyos para sa bansa at sa buong mundo.

Tunay nga, may misyon ang Diyos para sa mga Pilipino, lalo na at iisiping 12 milyon sa atin ay overseas Filipino workers (OFWs), at halos 15 milyon naman ang Filipino migrants, na nakakalat na sa buong daigdig, at ang misyong ito ay ang pagpapahayag ng Mabuting Balita ni Jesus sa lahat ng dako, bilang paghahanda sa Kanyang ikalawang pagdating (basahin po ang Mateo 24:14 ng Bibliya).

-ooo-

ITINAKDA PARA SA PAGKALIPOL: Para sa mga “nakapagtiis hanggang sa huli”, ang kasalukuyang pagkakagulo sa Pilipinas ay di dapat magdulot ng pangamba. Subalit para sa mga gumamit ng kanilang pera, kapangyarihan at impluwensiya upang bilhin, balintunain at yurakan ang karapatan at katarungan ng iba sa pag-aakalang di sisingaw ang kanilang baho, dumating na ang pagtutuos.

Ang mga abusadong mayayaman at mga makapangyarihan ay siyang mga tinutukoy sa Deuteronomio 8:10-20 ng Bibliya na daratnan ng pagkalipol at pagkawasak, dahil nga ginamit nila ang mga pagpapala ng Diyos sa kanila bilang instrumento ng abuso at kasalanan.

Basahin po natin ang mga bahaging ito ng Bibliya: “Kung nakakain at nasiyahan na kayo, pagpalain ninyo ang Diyos… huwag niyong kalilimutan ang Diyos… Kung hindi, masasabi ninyo sa inyong puso `Ang aking kapangyarihan at lakas ng aking mga kamay ang nagbigay sa akin ng yamang ito.’

-ooo-

ALALAHANAN LAGI ANG DIYOS, LALO NA SA PANAHON NG KALIGAYAHAN: “Subalit dapat ninyong alalahanin ang Panginoon ninyong Diyos, sapagkat Siya ang nagbibigay sa inyo ng kakayahang magkaroon ng yaman, upang mapagtibay Niya ang Kanyang kasunduan sa inyong mga ninuno, hanggang ngayon.

“Mangyayaring kung makakalimot kayo sa Panginoon ninyong Diyos at sumamba kayo sa mga diyus-diyosan, sinasabi Ko sa inyo ngayon na kayo ay mawawasak at malilipol.

“Gaya ng mga bansang winasak ng Diyos sa inyong harapan, mawawasak din kayo; dahil hindi kayo nakinig sa tinig ng Panginoon ninyong Diyos…”