BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “Whoever would foster love covers over an offense, but whoever repeats the matter separates close friends” (Proverbs 17:9, the Holy Bible).

                    -ooo-

    SOMEONE IS INTERESTED TO BE LTO CHIEF: And so Assistant Secretary Virginia Torres, chief  of the Land Transportation Office (LTO) is now being publicly vilified because she has a pending falsification case before the Department of Justice for allegedly allowing the registration of a Mitsubishi Pajero that was carnapped earlier.

    The question is, is accusation synonymous to conviction? Under the Philippine Constitution, everyone is presumed innocent until proven guilty. So why is Torres now being treated as if the accusations against her are already proven?

    Somebody must be sorely interested in her job, if you ask me.

                    -ooo-
   
    ATENEO STUDENT ESSAY ON AMERICAN POLICIES ON COLONIZATION: I yield today to an essay written by Michael David Montemayor, a fourth year student of history of the Ateneo de Manila University. The essay will be published in this column in several installments, and will highlight an analysis of Montemayor on American policies during its colonization of the Philippines.

    Here is the first part of the essay: “All war is based on deception. – Sun Tzu, The Art of War. Carpet-bombing, aircraft carriers, state of the art infantry, and hellfire missiles---these were nothing but exemplifications of the United States of America’s dominance in warfare.

“From the dawn of the Meiji Restoration (when Japan was forced to open up its ports to trade) to the atomic explosion in Nagasaki (culmination of the Second World War) to the invasion of Afghanistan, USA’s persistence in spending for military research and operations brought it to the apex of world powers.

                -ooo-

REAL MOTIVES OF US IN WAGING WARS: “Of course, behind all military arsenals were people whose intelligence was second to none. Too little credit, in fact, was handed out to Uncle Sam’s canniness. It  knew that war was not to be won on the battlefield but rather in the minds of the colonized.

“Above all, not barring the capabilities of its army, United States’ true weapon was the mastery of the human mind. Uncle Sam made everyone believe that all it did was within the bounds of human logic, that every move was a win-win situation for both parties.

“The worst part was: behind all those armed conflicts, campaigns, and hostilities, United States has remained (and will always remain) secretive on the true motives of her every move…”


---

May interesadong maging LTO chief?


    INSPIRASYON SA BUHAY: “Sinuman ang magtataguyod ng pag-ibig ay makakatanggap ng kapatawaran ng kasalanan, subalit sinuman ang muling magkakasala ay naghihiwalay ng mga malalapit na magkakaibigan…” (Kawikaan 17:9, Bibliya).

                    -ooo-

    MAY INTERESADONG MAGING LTO CHIEF: Tinitirya sa publiko sa ngayon si Assistant Secretary Virginia Torres, ang hepe ng Land Transportation Office (LTO), dahil daw may kaso siyang nakabimbin sa Department of Justice ukol sa pagkakarehistro ng isang Mitsubishi Pajero na nauna ng iniulat na na-carnap.

    Ang tanong ko lang dito ay ito: ang akusasyon ba ay kapareho na ng desisyong nagpapatunay na siya ay mayroon ngang kasalanan? Sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas, ang lahat ay itinuturing na walang kasalanan hanggang hindi pa napapatunayan ang krimen. Bakit tila yata para bang may sala na si Torres?

    Sa aking tingin, ang sagot dito ay ito: mayroong matindi ang interest na makuha ang puwesto ni Torres bilang LTO chief.

                    -ooo-
   
    ARTIKULO NG ATENEO STUDENT SA PANANAKOP NG AMERIKA: Magbibigay-daan ako ngayon sa isang artikulong isinulat ni Michael David Montemayor, isang fourth-year history student ng Ateneo De Manila University. Ang artikulong ito ay ilalabas natin ng unti-unti sa kolum na ito, at ito ay nakapatungkol sa pag-aaral ni Montemayor sa American policies noong sakupin nito ang Pilipinas.

    Naririto ang unang bahagi ng artikulo: “Ang lahat ng digmaan ay nakasandal sa panlilinlang---Sun Tzu, The Art of War. Malawakang pambobomba, eroplanong pandigma, mahuhusay na mga armas, at mga matitinding mga missiles---ang lahat ng ito ay pagpapatunay ng kapangyarihan ng Estados Unidos ng America sa larangan ng pakikidigma.

 “Mula pa noong umpisa ng Meiji Restoration (kung saan ang Japan ay napilitang magbukas ng kanyang mga pintuan para sa pandaigdigang kalakal) hanggang sa pagpapasabog ng bomba atomika sa Nagasaki (ang katapusan ng Pangalawang Digmaang Pandaigdig) at maging sa paglusob sa Afghanistan, ang puspusang paggastos ng Amerika sa military research at pakikibaka ay nagtampok dito bilang makapangyarihan sa buong mundo.

                -ooo-

TUNAY NA MOTIBO NG US SA MGA GIYERA: “Magkaganunman, sa likod ng mga makapangyarihang armas na ito ay ang kagalingan ng mga taong walang pinapangalawahan. Sa totoo lang, masyado namamaliit ang kagalingang ito ni Uncle Sam. Alam ng mga taong ito na ang mga digmaang nilalahukan nila ay hindi maipapanalo sa laban kundi sa isip ng mga sinakop nito.

“Sa lahat ng ito, ang tunay na armas ng Estados Unidos ay ang pananakop sa isip ng mga bayang sinasasakop nito. Pinaniwala ni Uncle Sam ang lahat na ang kanyang ginagawa ay naayon lamang sa tama, at ang bawat pagkilos nito ay para sa kabutihan ng lahat.

“Ang masama lang ay ito: sa lahat ng mga giyera at gusto na pinasok ng Estados Unidos, ito ay nanatili at mananatiling ma-sikreto sa tunay na layunin ng kanyang mga pagkilos…”

                -30-