“The Firm” lawyer writes on SC row; Wellness Congress opens
 
By Atty. Batas Mauricio
WELLNESS CONGRESS SLATED OCTOBER 25-27, 2010: Here is an item from the Philippine Wellness Congress: In line with President Aquino’s directive to promote public and private sector partnerships, the Wellness Organization Worldwide (WOW) and the Philippine Health and Wellness Society, Inc. (PHWSI) are joining forces in holding a Wellness Congress on October 25-27, 2010 at the Sofitel Hotel in Pasay City.

The Congress, supported by the Department of Tourism, the Department of Health, the Department of Science and Technology and the Department of Trade and Industry, aims:

 

1. To bring together various associations and appropriate government agencies involved in promoting health and wellness and come up with a common agenda for taking the industry to the next level.

 

2. To gather health and wellness industry experts to talk about the latest trends in their respective fields of expertise for the purpose of disseminating this information to a wider segment of industry players.

 

3. To promote health and wellness to the general public through sponsorship , exhibits, seminars , advertisement in souvenir programs and other related activities and o advocate health and wellness for individuals, families, corporations and communities through various sports activities.

 

                                                -ooo-

 

“THE DISCIPLINE OF RESEARCH”: In the interest of academic discussion, here is the first part of a Facebook article entitled “The Discipline of Research” written by Ryan Hartzell Carino Balisacan, a junior lawyer from the law firm of Villaraza, Cruz, Marcelo and Angangco, otherwise known as “The Firm”, on the Supreme Court plagiarism issue:

 

“For someone who has dedicated his life to scholarly research and writing, for someone who was called to render service in various publications precisely for the purpose of ensuring adherence to the strictest standards of citation and attribution;

 

“…for someone who always finds immeasurable joy in giving birth to every paper, article and monograph, for someone whose education has been sustained by the decent earnings that can be had from honest and painstakingly hard work in the field of research;

 

“…it pains me to see our very own Supreme Court casting aside universally-accepted academic conventions and standards of intellectual honesty as if they mean nothing at all.

 

“only those who do not appreciate the rigors of research can adopt such a cavalier attitude….” More next issue.

 

                                                -ooo-

 

LIFE’S INSPIRATIONS: “Jesus said, `If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free’…” (John 8:31-32, the Holy Bible)

 

                                                            -30-

 


“The Firm” lawyer sa SC isyu; Wellness Congress sa Sofitel

 

WELLNESS CONGRESS GAGANAPIN SA OKTUBRE 25-27, 2010: Naririto po ang isang kalatas mula sa Philippine Wellness Congress: Bunsod ng pagsusumikap ng Pangulong Aquino na maisulong ang pagtutulungan ng pampubliko at pampribadong sektor, nagsanib-puwersa ang Wellness Organization Worldwide (WOW) at ang Philippine Health and Wellness Society Inc. (PHWSI) sa pagkakaroon ng isang Wellness Congress sa Oktubre 25-27, 2010, sa Sofitel Hotel sa Pasay City.

Ang Congress ay sinusuportahan ng Department of Tourism, Department of Health, Department of Science and Techonology, at ng Department of Trade and Industry. May layunin itong gaya ng mga sumusunod:

 

1. Pagsama-samahin ang iba’t ibang mga asosasyon at kaukulang mga ahensiya ng pamahalaan na nagsusulong ng kalusugan at kagalingan upang makapagtatag ito ng iisang layunin tungo sa pagpapalago at pagpapatatag ng industriya sa mas mataas na antas.

 

2. Pagsama-samahin ang mga dalubhasa sa kalusugan at kagalingan upang talakayin ang mga pinakahuling direksiyon sa kanilang mga larangan ng kasanayan, tungo sa pagpapakalat ng mga mahahalagang impormasyon sa mas maraming sangay ng lipunan.

 

3. Isulong ang kalusugan at kagalingan sa publiko sa pamamagitan ng mga seminar, advertisement sa mga souvenir programs at iba pang kahalintulad na pagkilos, ganun din sa hanay ng mga indibiduwal, pamilya, mga korporasyon at komunidad sa pamamagitan ng mga paligsahan.

 

                                                -ooo-

 

“THE DISCIPLINE OF RESEARCH”: Sa interest ng talakayang pang-akademiko, naririto po ang unang bahagi ng isang Facebook article na pinamagatang “The Discipline of Research” at sinulat ni Ryan Hartzell Carino Balisacan, isang bagong abogado sa bupete ng Villaraza, Cruz, Marcelo and Angangco na kilala bilang The Firm, ukol sa isyu ng pangongopya sa Korte Suprema:

 

 “Para sa isang ibinuhos ang buhay sa mahusay at magaling na pagsasaliksik at pagsusulat, para sa isang tinawag upang maglingkod sa iba’t ibang mga paglilimbag na ang batayan ay ang mga pinaka-istriktong batayan ng pagkilala ng mga gawain ng ibang tao;

 

“…para sa isang malaking katuwaan sa sarili ang pagbibigay-buhay sa bawat papel, artikulo o sulat, para sa isang ang pag-aaral ay sinuportahan ng marangal na kita mula sa tapat at masusing paggawa sa larangan ng pagsasaliksik;

 

“…labis ang aking sakit at hapdi na nakikita ang sarili nating Korte Suprema na isinasantabi nito ang pandaigdigang mga kasunduan at gabay sa tapat na katalinuhan, na para bagang ang mga ito ay walang halaga ni katiting man lamang.

 

“tanging ang mga hindi nakakaunawa ng hirap ng pagsasaliksik ang magkakaroon ng ganoong klase ng pagwawalang-bahala…” May dugtong pa po sa susunod.

 

                                                -ooo-

 

INSPIRASYON SA BUHAY: “Sinabi ni Jesus: `kung panghahawakan ninyo ang aking mga turo, tunay nga na kayo ay aking mga alagad. Dahil diyan, makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo…” (Juan 8:31-32, Banal na Bibliya).