Power of praying in groups


BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’SINSPIRATIONS: “…But God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us.” (Romans 5:8, the Holy Bible).

-ooo-

THANK GOD FOR LUISA’S WONDERFUL GIFT: I heartily congratulate the students of the University of the Philippines who are graduating on Sunday, April 17, 2011, including my daughter, Maria Luisa, who is officially a “magna cum laude” of the state university after garnering a general average of 1.4 for her Bachelor of Science in Speech Communications degree.

My wife Angelina, the former Paranaque City judge, and I, and our respective families---the Mauricio and Domingo families of Tarlac and Nueva Ecija---are thankful solely to God for this wonderful gift, which has made us real proud. 

Mother and daughter however have a little private joke between them: Mother is teasing daughter with her “magna cum laude” honor, because Mother was a “summa cum laude” when she graduated with a Bachelor of Arts in Political Science degree many years ago.

Daughter’s retort: the “summa” was great, but it would have been greater if it was also from the University of the Philippines, just like her “magna” honor. Well, you can’t win them all, can you? In my case, I was “sana cum laude” (meaning, I had hoped to be a cum laude, too, but had to be contented in marrying a “summa”---ha-ha-ha!).

-ooo-

POWER OF PRAYING IN GROUPS: In His many discourses, the Lord Jesus Christ has given us many simple, yet greatly powerful, instructions on how to make life successful and progressive, and how to have a healthy and long life for all of us.

In Matthew 18:19-20 of the Bible, Jesus said: “Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gather in my name, there am I with them.”

Consequently, if anyone wants to ask anything---just about anything---the rule is that ask two or more of your friends, family members or associates to physically join you to pray, dedicating the gathering in the name of Jesus and believing His promise that He will be with those gathering in prayer, and God in heaven will give you what you asked for.

Jesus, in John 15:16, assures us that He has chosen us for Himself, not us choosing Him, and that He chose us because He wants us to be fruitful all the days of our lives because anything we ask from God will be given, if we ask it in the name of Jesus.

-ooo-

BETTER SOLUTION THAN BOYCOTT: Monique Wilson’s statement on the Willie Revillame issue is an indictment against TV networks and big advertisers which, she said, should share the blame in the proliferation of “dumb” programs that “dumb down” viewers and audiences for the sake of ratings and profits. But, her proposed solution to boycott these TV networks and the products of advertisers is itself questionable, because it impinges on press freedom. There should be a better solution, Monique?

---


Kapangyarihan ng sama-samang dasal


INSPIRASYON SA BUHAY: “…Ngunit ipinakita ng Diyos ang Kanyang pagmamahal sa atin sa ganitong paraan: bagamat tayo ay mga makasalanan pa lamang, ibinigay ni Kristo ang Kanyang buhay para sa atin…” (Roma 5:8, Bibliya).

-ooo-

SALAMAT SA DIYOS, SA REGALO KAY LUISA: Malugod kong binabati ang mga magtatapos sa University of the Philippines sa Linggo, Abril 17, 2011, kasama ang aking anak, si Maria Luisa, na opisyal ng ga-graduate bilang “magna cum laude” ng State University sa kanyang general average na 1.4 sa kanyang kursong Bachelor of Science in Speech Communications.

Ang aking maybahay na si Angelina (ang dating Paranaque City judge), at ako at ang aming mga pamilya---ang Mauricio at Domingo families ng Tarlac at Nueva Ecija---ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa napakagandang regalong ito, na tunay namang nagbibigay sa amin ng kaligayahan sa puso.

Kaya lang, may pribadong biruan ang aking mag-ina: tinutukso ng ina ang anak sa kanyang pagiging “magna cum laude”, sapagkat “summa cum laude” ang honor na tinanggap ng ina noong siya ang nagtapos ng kanyang Bachelor of Arts in Political Science maraming taon na ang nakakaraan.

Ang ganti ng anak: ok ang “summa” ng ina, pero mas ok sana kung galing din ito sa University of the Philippines, gaya ng kanyang pagiging “magna”. Matinding biruan, di ba? Sa akin naman, ako ay “sana cum laude” (ibig sabihin, nagnais din akong maging cum laude, kaya lang, nagkasya na lamang akong pakasalan ang isang “summa”---ha-ha-ha!).

-ooo-

KAPANGYARIHAN NG SAMA-SAMANG PANALANGIN: Sa Kanyang napakaraming pagbibigay-aral, ang Panginoong Kristo Jesus ay nagbigay ng maraming simple ngunit makapangyarihang mga turo kung papaano magiging lubos na matagumpay ang buhay, at kung papaanong magkakaroon ng magandang kalusugan at mahabang buhay ang lahat.

Sa Mateo 18:19-20 ng Bibliya, sinabi ni Jesus: “Tunay nga, sinasabi ko sa inyo, kung mayroong dalawang mananalangin upang humingi ng kahit anupaman, ibibigay ito sa kanila ng aking Amang nasa langit. Sapagkat kung saan may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay kasama nila.”

Dahil diyan, sinuman ang nagnanais humingi ng kahit na ano, ang utos ay tawagin nila ang dalawa o higit pang mga kaibigan, kamag-anak o kakilala upang samahan sila sa pagdarasal at pagtatalaga sa pagtitipon nila sa ngalan ni Jesus, kaakibat ng paniniwalang naroon nga si Jesus, at ibibigay ng Diyos na nasa langit ang kanilang kahilingan.

Ayon kay Jesus sa Juan 15:16, Siya ang pumili sa atin, hindi tayo ang pumili sa Kanya, at pinili Niya tayo sapagkat nais Niya tayong maging mabunga sa ating mga buhay, sa pamamagitan ng paghingi sa Ama, sa pangalan ni Jesus.

-ooo-

IBANG SOLUSYON KESA SA BOYCOTT: Patama sa mga TV networks at malalaking mga advertisers ang sinabi ni Monique Wilson ukol sa Willie Revillame issue. Ayon sa kanya, dapat ding sisihin ang mga TV networks at mga advertisers sa pagkakaroon ng mga “bobong” programa na ginagawang “bobo” ang mga manonood, dahil na rin sa labanan sa ratings at ganansiya. Pero di ako katig sa ipinapanawagan niyang boycott, sapagkat labag ito sa kalayaan ng pamamahayag.