Righteousness gives fabulous wealth


BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “ `He (Jesus) himself bore our sins’ in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness; `by his wounds you have been healed…’ ” (1 Peter 2:24, the Holy Bible).

-ooo-

CONGRATS JOHN GABRIEL PELIAS: John Gabriel Pelias, the 19 year old boy who is graduating summa cum laude from the University of the Philippines this Sunday, 17 April 2011, is really a “wonder kid”, garnering 1.016 as his general average for his Bachelor of Science in Math degree. But this is not because of his own intelligence or the support given by UP professors alone.

I am sure that John meant well when he attributed his success in academics to the help of a former UP President and a host of other sympathetic teachers, as well as his passion for hard work and for Math, but he must not forget, amidst the blessings he is now enjoying, that God is the One who shapes the destinies of men everywhere.

“… remember the LORD your God, for it is he who gives you ability… If you ever forget the LORD your God… you will surely be destroyed. Like the nations the LORD destroyed before you, so you will be destroyed for not obeying the LORD your God,” the Bible, in its Deuteronomy 8:18-20 says.

-ooo-

ARE THERE THINGS TO CROW ABOUT, ES OCHOA? Executive Secretary Paquito Ochoa Jr.’s statement that things cannot really be changed overnight represents a sober realization that even if President Aquino got the biggest number of votes ever accorded to any presidential candidate here, that is not a guarantee that things can really change for the better or that his popularity will remain high as days go by.

Something more is needed, and this “something more” means actual, concrete, and fast results on the problems that have been hounding this country even before President Aquino became president. The only question here is: is the President producing enough “actual, concrete and fast results”?

-ooo-

RIGHTEOUSNESS GIVES FABULOUS WEALTH: The story of King Solomon, the greatest king that ever lived, shows that there is a way to fabulous material prosperity beyond one’s wildest dreams even if wealth and riches are not actively sought. 

In 1 Kings 3:1-15, we are told that God granted Solomon riches and glory never before given, and will not anymore be given, to anyone, even if the king did not ask for such riches and glory. How did this happen? 

In a dream, God appeared to Solomon right after he was crowned king, and told him: “ask something and I will give it to you.” Solomon’s request: “…give me an understanding heart to judge your people and to distinguish right from wrong..”

The Bible says this made God happy, and said: “Because you asked for understanding and intelligence, and not riches and glory or death for your enemies, I will give you intelligence yet unequalled and will never be equaled by anyone. But, I will also give you riches and glory never before, and never will again be, enjoyed by anyone.”

---

Pagka-matuwid, nagbibigay ng yaman

INSPIRASYON SA BUHAY: “ `Sinalo ni (Jesus) ang ating mga kasalanan sa Kanyang sariling katawan sa krus, upang mamatay tayo sa kasalanan at mamuhay tayong matuwid; `sa Kanyang mga sugat tayo ay nilinis…’ ” (1 Pedro 2:24, Bibliya).

-ooo-

PAGBATI, JOHN GABRIEL PELIAS: Tunay ngang “kamangha-mangha” si John Gabriel Pelias, ang 19 anyos na batang lalaki na magtatapos bilang summa cum laude mula sa Unibersidad ng Pilipinas ngayong Linggo, Abril 17, 2011, sa  gradong 1.016 sa kanyang kursong Bachelor of Science in Math. Pero ito ay hindi dahil sa kanyang sariling talino, o sa suporta ng mga UP professors lamang.

Alam kong mabuti ang layunin ni John sa pagsasabing ang kanyang tagumpay sa pag-aaral ay bunga ng tulong ng isang dating UP President at iba pang mga guro sa UP, at ganundin ng kanyang sariling pagkilos at talino sa Math, pero di niya dapat kalimutan, sa gitna ng mga pagpapalang tinatanggap niya ngayon, tanging ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ito.

“… alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat Siya ang may bigay ng iyong kakayahan… Kung lilimutin mo ang Diyos… siguradong malilipol ka. Gaya ng mga bayang nilipol ng Diyos para sa iyo, ikaw man ay malilipol sa hindi mo pagsunod sa Panginoon mong Diyos,” sabi ng Bibliya, sa kanyang Deuteronomio 8:18-20.

-ooo-

MAYROON BANG MAIPAGMAMALAKI, ES OCHOA? Ang pag-amin ni Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. na hindi magkakaroon ng agarang pagbabago sa bansa bagamat ang Pangulong Aquino ay nabigyan ng pinakamalaking bilang ng boto sa lahat ng mga naging kandidatong presidente natin ay katibayan na hindi garantiya ang malaking boto sa pagbabago, o sa pananatili ng popularidad. 

Mayroon pang kailangang maganap, at ito ay ang aktuwal, kongkreto at mabilisang resulta sa mga suliraning kinakaharap ng bansa bago pa man naging pangulo si Presidente Noynoy. Ang tanong lang ay ito: nakakapagbigay ba ng aktuwal, kongkreto at mabilis na kalutasan sa mga suliranin ang Pangulo?

-ooo-

PAGKA-MATUWID, NAGBIBIGAY NG YAMAN: Ang kasaysayan ni Haring Solomon, ang pinaka-dakilang hari na nabuhay sa daigdig, ay nagpapakitang mayroong paraan upang magkamit ng todong yaman lagpas pa sa anumang panaginip kahit na hindi aktibong hinahabol ang yamang ito.

Sa 1 Hari 3:1-5, isinasalaysay ang pagkakabigay ng Diyos kay Solomon ng yaman at kadakilaang hindi pa naibibigay, at hindi na ibibigay pa, kaninuman, bagamat hindi hiningi ng hari ang yaman at kadakilaan. Papaanong nangyari ito?

Sa panaginip ni Solomon nagpakita ang Diyos sa kaniya matapos siyang itanghal na hari. Sinabi ng Diyos: “humiling ka ng kahit na ano at ibibigay ko ito sa iyo.” Ang hiling ni Solomon: maunawaing puso at kakayahang alamin ang mali sa tama.

Sabi ng Bibliya, nasiyahan ang Diyos dito, at nagwika: “Dahil pagkaunawa at talino ang hiniling mo, at hindi yaman o kadakilaan o kamatayan ng iyong mga kaaway, bibigyan kita ng talino at kadakilaang di pa nararanasan ninuman at hindi na maibibigay sa iba magpakailanman. Pero, bibigyan din kita ng yaman at kadakilaan na walang kapantay noon at sa mga araw pang darating.”