Overcoming problems made easy

BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “Then he said to them all: `Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it.’ ” (Luke 9:23-24, the Holy Bible).

-ooo-
SITTING IS DANGEROUS TO HEALTH? There is a report at Yahoo! Health, quoting from the magazine “Men’s Health”, which suggests that sitting is dangerous to our health and that those who sit most of the time all day anywhere, in their homes or in their offices, have a 54 percent chance of being hit by a fatal heart attack. 

And, the report says it doesn’t matter whether the “sitters” regularly exercise or not. If they have a “sitting lifestyle”, those who exercise regularly still run the risk of a heart attack, greater than the risk on the part of someone who doesn’t exercise at all.

What to do then? Yahoo! Health says: “take two breaks an hour; stand during phone calls; don’t write long emails; ask for stand-up desk.” In other words, stand more often, and avoid long periods of sitting down.

-ooo-

OVERCOMING PROBLEMS MADE EASY: Many times in our lives, when problems and challenges confront us, we are overwhelmed with feelings of inadequacy and helplessness and most often come around believing that we are powerless to solve these problem or confront these challenges.

But this should not to be so, because we have been given a spirit of victory, as the Bible in 1 John 5:4 says: “…for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith…”

During the time of Gideon, an Israelite from who considered himself the least---and therefore insignificant---among his family members, he was told by God to lead his people in fighting their oppressors who made life difficult for them by taking all their animals and produce.

Gideon said he can not do it because he was insignificant, but God told him to go in whatever strength he had, because He will be with him. Gideon believed God and led his people to victory. This is what we should also do---go in the strength God has given us to overcome our problems and defeat our enemies.

-ooo-

CONGRATULATIONS, MR. DANDING: Chairman Eduardo “Danding” Cojuangco surely got vindicated by the Supreme Court ruling that his shares at the San Miguel Corporation, comprising about 25 percent of the total ownership of the company, were legally acquired by him, thereby putting to rest government claims that they were ill-gotten. Congratulations, Mr. Cojuangco. Really, you can’t put a good man down, yes?

-ooo-

NICA GETTING REPORT FROM RICE CARTEL? So is it true that the National Intelligence Coordinating Agency (NICA) got its report that the Philippines is facing a severe rice shortage, necessitating its importation of some 300,000 metric tons of rice, from rice cartels, as Agriculture Secretary Proceso Alcala is saying? But why should the NICA rely on rice cartels on its warnings of rice shortage? What profit would NICA get from doing so?

---


Paraan ng katagumpayan sa problema

INSPIRASYON SA BUHAY: “Pagkatapos, sinabi Niya sa lahat: `Sinuman ang nagnanais na maging tagasunod Ko ay kailangang kalimutan ang sarili, buhatin ang kanilang krus araw-araw at sumunod sa Akin. Sapagkat sinumang nagnanais iligtas ang kanilang buhay ay mawawalan nito, at ang sinumang mawawalan ng buhay dahil sa akin ay mabibigyang-buhay.’ ” (Lucas 9:23-24, Bibliya). 

-ooo-
DELIKASO SA KALUSUGAN ANG MADALAS NA NAKAUPO? Mayroong ulat sa Yahoo! Health, batay sa magazine na “Men’s Health”, na nagsasabing delikado sa ating kalusugan ang palaging nakaupo, at yung mga nakaupo halos sa buong araw, ke sa tahanan o sa opisina, ay may 54 porsiyentong tsansa na tataman ng atake sa puso.

At, sinasabi ng ulat na hindi mahalaga kung ang mga mahilig maupo ay nag-eehersisyo ng regular o hindi. Kung mahilig pa rin silang umupo, ang mga regular na nag-eehersisyo ay mas tatamaan pa din ng heart attack, sa mas malaking porsiyento kumparado sa mga hindi nag-e-exercise man lamang.

Ano ang dapat gawin? Sabi ng Yahoo! Health: “magkaroon ng dalawang break sa isang oras; tumayo habang nakikipag-usap sa telepono; huwag magsusulat ng mahahabang email; humingi ng mataas na mesang gawaan.” Sa ibang salita, tumayo ng mas madalas, umiwas umupo ng mahabang oras.

-ooo-

PARAAN NG KATAGUMPAYAN SA PROBLEMA: Sa maraming pagkakataon sa ating buhay, sa sandali ng problema at mga hamon, nalulukuban tayo ng kaisipang hindi natin kaya at wala tayong magagawa upang mabigyan ng kalutasan ang mga problema at mga hamong ito.

Pero hindi pala ito dapat, sapagkat tayo ay binigyan ng espiritu ng katagumpayan, gaya ng sinasabi ng Bibliya sa 1 Juan 5:4: “… sapagkat ang lahat ng isinilang mula sa Diyos ay napapagtagumpayan ang mundo. Ito ang tagumpay na tumalo sa mundo, maging sa ating pananampalataya…”

Noong panahon ni Gideon, isang Israelita na nagturing sa kanyang sarili bilang mababa, at, dahil diyan, ay walang halaga sa harap ng kanyang pamilya at lipi, nautusan siya ng Diyos na pangunahan ang kanyang mga kababayan sa paglaban sa mga nagpapahirap sa kanila, sa mga nagnanakaw ng kanilang ani at mga hayop.

Tumanggi si Gideon sa pagsasabing wala siyang kakayanan, ngunit sinabi ng Diyos na gamitin niya ang anumang kakayanang taglay niya noon, sapagkat ang Diyos ang sasama sa laban. Naniwala naman si Gideon, at tinalo nga nila  ang kanilang mga kalaban, kaya ito din ang ating dapat gawin---kumilos ayon sa lakas at kakayahang bigay ng Diyos upang magtagumpay.

-ooo-

CONGRATULATIONS, MR. DANDING: Ang tagumpay ni Chairman Eduardo Cojuangco ng San Miguel Corporation sa Korte Suprema, na nagsabing legal ang kanyang pagmamay-ari ng halos 25 porsiyento ng kompanya, ay isang pagpapatunay na mali ang sinasabi ng gobyernong ang mga shares niya ay nakaw na yaman. Congratulations po, Mr. Danding. Tunay ngang hindi puwedeng ibagsak ang mabuting tao, di po ba?

-ooo-

ULAT NG NICA, GALING SA RICE CARTEL? Totoo ba ang sinabi ni Agriculture Secretary Proceso Alcala na kinuha ng National Intelligence Coordinating Agency (NICA) ang kanyang ulat na may problema sa bigas ang bansa at kailangan nitong mag-angkat ng 300,000 metric tons ng bigas, mula lamang sa mga rice cartels? Bakit kailangang sa rice cartels kumuha ang NICA ng ulat nito? Ano naman ang pakinabang ng NICA sa ulat ng rice cartels?