Victory vs. calamities and tragedies

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus.” (Romans 3:23-24, the Holy Bible).

-ooo-

LEGALLY, DANDING OWNS THE SMC SHARES IN HIS NAME: If a businessman obtains loans to finance his businesses, can the banks or the entities that extended the loans to him be considered as the owners of the businesses where the loan proceeds were used? Certainly not.

Similarly, if the funds used by businessman Eduardo “Danding” Cojuangco in purchasing his shares from San Miguel Corporation were loans, it cannot likewise be legally said that the banks or any other government entity which gave him the loans are the real owners of Mr. Cojuangco’s shares.

Danding still owns the shares, and the rest of his businesses where the loans were used, with, perhaps, an obligation to pay those loans later. But it is the height of injustice and unfairness to say that just because he got loans, the properties and businesses which he bought and established with those loans were illegally acquired.

-ooo-

VICTORY VS. CALAMITIES AND TRAGEDIES: Faced with natural and man-made calamities which seem to be occurring worldwide on a daily basis now, the greatest instrument of safety and protection against them would be the Word of God---to be safe and protected against death and destruction, we should read the Word and obey God’s commands, daily.

“Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man,” Jesus Christ said in Matthew 7:24 of the Bible. Even if calamities and tragedies like rains, floods and strong winds strike, the one who listened to the Word and obeyed God’s commands will not suffer and die.

“Everyone who listens to these words of mine but does not act on them will be like a fool,” Jesus said in Matthew 7:26.  When calamities come, like rains, floods and strong winds, the fool will surely perish and die, together with his loved ones.

And this is the same fate warned about by God the Father through Moses. In Deuteronomy 28:15 of the Bible, God said: “However, if you do not listen to God and do not obey His commands, curses will come upon you and overtake you and destroy you…”

-ooo-

JUSTICE FOR LEONARDO CO: Veteran Filipino mountain trekkers and scientists will go on a 10-day “adventure and scientific expedition” starting April 19 on top of the Sierra Madre ranges,  including a seven-day walk from Palanan to San Mariano, Isabela, in commemoration of Leonardo Co, the botanist killed by government soldiers in Samar. Perhaps, this could give justice to Co this time?

-ooo-

“PATIS TITO GARDEN CAFÉ”: Noted creative writer Isagani Cruz announced this on his Facebook account: “From my friend Patis Tesoro: `The Patis Tito Garden Cafe at Barangay Sta. Cruz (Putol), San Pablo City, Laguna, is open for business from 11a.m. to 9 p.m. Tuesdays to Saturdays. It's open all of Holy Week. There is also a market sale of textiles and assorted stuff.’ ”


---


Tagumpay vs. kalamidad at trahedya


INSPIRASYON SA BUHAY: “…sapagkat ang lahat ay nagkasala at di nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, subalit ang lahat ay nagkaroon ng kapatawaran sa pamamagitan ng pagpapala ng Diyos na nagbuhat sa kaligtasang dulot ni Jesus.” (Roma 3:23-24, Bibliya).

-ooo-

SA BATAS, SI DANDING PA DIN ANG MAY-ARI NG SMC SHARES: Kung ang isang negosyante ay umutang upang pondohan ang kanyang mga negosyo, maituturing bang ang mga bangko o iba pang mga nagpautang sa kanya ang may-ari ng mga negosyong pinaggamitan ng perang inutang? Tunay namang hindi.

Gayundin naman, kung ang mga pondong ginamit ni Eduardo “Danding” Cojuangco sa pagbili ng kanyang mga shares sa San Miguel Corporation ay mga utang, hindi din masasabing ang mga bangko o iba pang mga ahensiya ng gobyerno na nagpautang sa kanya ang siyang tunay na may-ari ng mga shares ni G. Cojuangco.

Si Danding pa din ang may-ari ng mga shares, at ang lahat ng negosyong pinaggamitan niya inutang, bagamat may obligasyon marahil siyang magbayad. Pero sobra namang masama at balintuna kung sasabihing dahil umutang siya, ang mga ari-arian at negosyong naitayo niya dahil sa utang ay galing sa nakaw. Aba’y wala ng uutang pa kung ganito.

-ooo-

TAGUMPAY VS. KALAMIDAD AT TRAHEDYA: Sa mga halos araw-araw ng kalamidad at trahedya sa buong mundo, ang pinaka-mabisang instrumento ng kaligtasan at proteksiyon laban sa mga ito ay ang Salita ng Diyos---upang malayo sa kamatayan at kapariwaraan, kailangan nating magbasa ng Salita, at sumunod sa mga utos ng Diyos, araw-araw.

“Ang lahat ng mga nakikinig sa mga sinasalita ko at isinasagawa ang mga ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato,” sabi ni Kristo Jesus sa Mateo 7:24 ng Bibliya. Kahit dumating man ang mga kalamidad tulad ng ulan, baha o malakas na hangin, ang nakinig sa Salita at sumunod sa utos ay di mapapariwara at di mamamatay.

“Sa kabilang dako, ang lahat ng mga nakikinig sa aking mga salita subalit di naman nagsasagawa ng mga ito ay matutulad sa isang hangal,” sabi ni Jesus sa Mateo 7:26. Pagdating ng trahedya gaya ng ulan, baha at malakas na hangin, ang hangal ay mamamatay, kasama ang kanyang mga mahal sa buhay.

At ito din ang kapalarang ibinabala sa atin ng Diyos Ama, sa pamamagitan ni Moses. Sa Deuteronomio 28:15 ng Bibliya, sinabi ng Diyos: “Subalit kung hindi na kayo makikinig sa Diyos, at hindi na susunod sa Kanyang mga utos, darating ang mga sumpang lilipol sa inyo…”

-ooo-

KATARUNGAN PARA KAY LEONARDO CO: Magkakaroon ng sampung araw na paglalakbay sa tuktok ng Sierra Madre ranges, umpisa sa Abril 19, ang mga nature enthusiasts at siyentipiko, bilang pag-alaala kay Leonardo Co, isang botanist na napatay ng mga sundalo sa Samar. Kasama dito ang pitong araw na lakad mula Palanan hanggang San Mateo, Isabela. Makamit nawa ni Co ang katarungan, bunsod ng pagkilos na ito.

-ooo-

“PATIS TITO GARDEN CAFÉ”: Mula kay malikhaing manunulat Isagani Cruz, sa kanyang Facebook account: “Ayon sa aking kaibigang Patis Tesoro: ` Ang Patis Tito Garden Café sa Bgy. Sta. Cruz (Putol), San Pablo City, Laguna, ay bukas mula alas 11 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, Martes hanggang Sabado. Bukas din ito sa buong Semana Santo. May tiyangge ng mga tela at iba pang gamit.’ ”