Laying of hands and praying assure safety

BY ATTY. BATAS MAURICIO

 LIFE’S INSPIRATIONS: “…Then Peter and John placed their hands on them, and they received the Holy Spirit…” (Acts 8:17, the Holy Bible).

-ooo-

PLUNDER RAPS IN AGRI FUND MESS, A MERE GIMMICK: It was pure and simple “papogi”, or shameless maneuvering if you may, to gain good mileage, and therefore, soften up the public and our Senators who will try Ombudsman Merceditas Gutierrez in the impeachment case against her, starting next week. 

That, to me, best describes the decision of the Office of the Ombudsman Friday, April 15, 2011, to file at this time plunder charges against former Agriculture Secretary Chito Lorenzo and former Underscretary Jocelyn “Joc-joc” Bolante and several others in relation to the so-called “P728 million agriculture fund mess”.

The fact is that the 134-page joint resolution of the Ombudsman which directed the filing of the non-bailable plunder charges inexplicably did not even tackle the criminal liability of mayors and congressmen who, records showed, received millions and millions of this P728 million, and yet clearly did not use them for agriculture. Why?

-ooo-

SC UPHOLDS CASE VS. PARTY LIST GROUP: So the public may know, the newspaper Daily Tribune ran this story on April 9, 2011: “A ruling by the Supreme Court upheld the jurisdiction of the Commission on Elections (Comelec) over a case involving party-list group whose qualification is being challenged for being an alleged front for a religious group.

“In its decision dated March 22, the court en banc dismissed `for lack of merit’ the petition of the Alliance for Barangay Concerns (ABC) and its representative James Marty Lim (ABC contested the decision of Comelec to hear a disqualification case against it, saying only the House Electoral Tribunal has the right to do so).

“His group’s qualification had been challenged by journalist-lawyer Melanio Mauricio Jr. with the Comelec in May 2010, claiming that the group is a front for the religious group Children of God International, popularly known as Ang Dating Daan of TV preacher Eliseo Soriano…”

-ooo-

LAYING OF HANDS AND PRAYING ASSURE SAFETY: One of the greatest problems of parents and of anyone else who love and value their husbands and wives, children, their father and mother, and their brothers and sisters and other relatives, is making sure that they are safe all day through, what with evil permeating everyone and everything, and even everywhere, nowadays.

The news is full of reports of men and women being waylaid even for the flimsiest reasons, and very often we find ourselves at a despairing loss as to how to be assured of our loved one’s safety, even if we are not beside them all the time.

The thing to do is to place our hands on our relatives and pray for them. In Matthew 19:13-14 ang Acts 8:17 of the Bible, we are told that Jesus and Peter and John placed theirs hands on children and on people, and prayed for them, calling on the Holy Spirit by doing so.


---


Kaligtasan mula sa pagtataas ng kamay at panalangin


INSPIRASYON SA BUHAY: “…Matapos noon, ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila, at tinanggap nila ang Espiritu Santo…” (Gawa 8:17, Bibliya).

-ooo-

KASONG PANDARAMBONG SA AGRI FUND MESS, PAPOGI LANG: Simpleng “papogi”, o garapalang maniobra, upang magkaroon ng magandang balita at mapalambot ang publiko at ang ating mga Senador na siyang lilitis kay Ombudsman Merceditas Gutierrez sa kasong impeachment sa Senado laban sa kanya, umpisa sa susunod na linggo.

Ito, para sa akin, ang pinakamahusay na pagsasalarawan sa naging desisyon ng Office of the Ombudsman noong Biyernes, Abril 15, 2011, na sampahan sa puntong ito ng kasong pandarambong sina dating Agriculture Secretary Chito Lorenzo at dating Undersecretary Jocelyn “Jocjoc” Bolanet at iba pa, kaugnay sa “P728 milyong anomalya sa pondo sa agrikultura.”

Sa totoo lang, ang 134 na pahinang desisyon ng Ombudsman sa pagsasampa ng walang-piyansang kasong plunder ay di man lamang nagpaliwanag kung bakit di nito tinalakay ang papanagutan ng mga alkalde at mga kongresistang sinasabing nakakuha ng milyong pondo mula sa nasabing P728 million, pero di naman gumasta para sa agrikultura.

-ooo-

SC, KINATIGAN ANG KASO VS. PARTY LIST GROUP: Sa kabatiran ng lahat, inilabas ng Daily Tribune ito noong Abril 9, 2011: “Itinampok ng Korte Suprema kamakailan ang karapatan ng Commission on Elections (Comelec) na litisin ang mga kaso laban sa mga party-list groups na ang mga kuwalipikasyon ay kinukuwestiyon dahil sa kanilang pagiging bahagi ng isang grupong pang-relihiyon.

“Sa kanyang desisyong may petsang Marso 22, dinismis ng buong hukuman dahil sa kawalang merito ang petisyon ng Alliance for Barangay Concerns (ABC) at ni James Marty Lim (kinuwestiyon ng ABC ang desisyon ng Comelec na litisin ang kaso laban sa kanya sa pagsasabing ang House Electoral Tribunal ang dapat na lilitis dito).

“Ang karapatan ng grupong ABC ay kinuwestiyon naman ng journalist-lawyer na si Melanio Mauricio Jr. sa Comelec noong Mayo 2010, sapagkat ang grupo diumano ay bahagi lamang ng religious group na Church of God International, o Ang Dating Daan ni TV preacher Eliseo Soriano…”

-ooo-

KALIGTASAN SA PAGTATAAS NG KAMAY AT PANALANGIN: Ang isa sa mga pinakamalaking problema ng mga magulang at ng lahat na nagmamahal sa kanilang mga asawa, anak, mga magulang, mga kapatid at iba pang kamag-anak, ay ang paniniguradong ligtas silang lahat sa buong araw, lalo na at tila ang kasamaan ay namamayani na sa lahat.

Ang mga balita ay puno ng mga ulat ng mga lalaki at babaeng napapariwara kahit na sa pinaka-maliit na dahilan, at kadalasan, tayo ay desperadong naghahanap ng paraan upang magkaroon ng kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay bagamat malayo tayo sa kanila.

Ang dapat palang ginagawa ay ang pagtaasan natin sila ng kamay at ipanalangin sila. Sa Mateo 19:13-14 at Gawa 8:17 ng Bibliya, mababasa nating itinaas ni Jesus at ng mga apostoles na sina Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa mga bata at tao at ipinanalangin sila, bilang paraan ng pagtawag sa Banal na Espiritu ng Diyos.