How to lend to God

BY ATTY. BATAS MAURICIO


    LIFE’S INSPIRATIONS: “…`Do not touch my anointed ones; do my prophets no harm…” (Psalm 105:15, the Holy Bible).

                    -ooo-

    RABUSA WILL BE CHARGED WITH PLUNDER, TOO: Once the Department of Justice starts the preliminary investigation of the plunder charges that former Lt. Col. George Rabusa filed against three former chiefs of staff of the Armed Forces of the Philippines, there would be a necessity for him to defend himself against his own charges.

    The reason is that, based on his published statements, Rabusa participated in the plunder of AFP funds, and unless he gets an immunity as a state witness, he, too, would be charged of the heinous crime. He is, for purposes of the law, a principal in the crime, by indispensable cooperation, requiring his own prosecution.

                    -ooo-

    LAKAS: NOW A MERE LAUGHING STOCK: If Lakas party members, including former President and now Pampanga Rep. Gloria Macapagal Arroyo, wanted to be taken seriously in their threat to “go all out” in their fight against President Aquino, they should first make sure that they are really united in this endeavor.

    As it was announcing the big fight against the President, allegedly because his administration is engaging on a political vendetta, a big rift within Lakas appears to have erupted, with the statement of its own president, Sen. Ramon “Bong” Revilla, saying Lakas remains an ally of the Chief Executive which will support his legislative agenda.

    If Lakas stalwarts cannot even unite to fight the President, what can they do? They will end up fighting among themselves, reducing them as the laughing stock of politicians and other political groups.

                    -ooo-

    HOW TO LEND TO GOD: A man who is always ready to lend and help the poor, in whatever way he can, is actually lending to God, and is therefore storing up for himself rewards, both here in this world and in heaven.

    Proverbs 19:17 of the Holy Bible says: “He who is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward him for what he has done.” In Matthew 25:31-46, an even clearer description of this truth is made, with the parable of the goats and the sheep narrated by Jesus Christ himself.

    Jesus said that on Judgment Day, He will come to separate the people from one another, as a shepherd separates the sheep from the goats. The sheep He will bring to heaven, because they gave food and water to the poor, allowed strangers to their homes and visited them when they were sick and in jail.

    The goats will go to hell, Jesus said, because these are the people who never did any act of kindness to the least of His brothers. Jesus said that whatever we did for the least of His brothers, we were actually doing it for Him.

---


Pagpapautang sa Diyos


    INSPIRASYON SA BUHAY: “…Huwag mong kakantiin man lamang ang aking mga pinili; huwang mong sasaktan ang aking mga propeta…” (Awit 105:15, Bibliya).

                    -ooo-

    RABUSA, MAKAKASUHAN DIN NG PLUNDER: Sa sandaling iimbestigahan na ng Department of Justice ang mga kasong pandarambong o plunder na isinumite ni dating Lt. Col. George Rabusa laban sa tatlong dating chiefs of staff ng Armed Forces of the Philippines, kailangan na rin niyang kumilos upang depensahan ang kanyang sarili sa mga kasong isinampa niya.

    Ang dahilan: batay kasi sa mga nadiyaryong mga paliwanag niya, kasama din pala si Rabusa sa pandarambong ng mga pondo ng AFP, at puwera na lamang kung mabibigyan siya ng immunity bilang testigo para sa gobyerno, siya man ay kailangang mademanda din sa karumal-dumal na krimeng ito. Sa batas, si Rabusa man ay gumawa din ng krimen.

                    -ooo-

    LAKAS: NAGIGING KATATAWANAN NA LAMANG: Kung nais ng mga Lakas party members, kasama si dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Rep. Gloria Macapagal Arroyo, na seryosohin sila sa kanilang banta ng “todong labanan” kay Pangulong Aquino, siguraduhin muna nila na nagkakaisa sila sa pagkilos na ito.

    Habang ipinapahayag ng partido ang laban nito sa Pangulo, dahil diumano sa paghihiganting politikal ng gobyerno, nabunyag din ang malaking hati sa loob ng Lakas mismo, batay na din sa salita ng kanyang pangulo, si Sen. Ramon “Bong” Revilla, na ang kanilang partido ay nananatiling kaalyado ng Pangulo at susuporta pa din sa kanyang legislative agenda.

    Kung ang mga pangunahing opisyales ng Lakas ay ni hindi makuhang magka-isa sa paglaban sa Pangulo, ano naman ang magagawa nila? Lalabas na sila-sila mismo ang mag-aaway sa kani-kanilang mga sarili, daan upang sila ay maging katatawanan ng ibang mga politiko, at grupong pang-politika.

                    -ooo-

    PAGPAPAUTANG SA DIYOS: Sinumang laging handa sa pagpapautang at pagtulong sa mga mahihirap, sa anumang kanyang makakayanan, ay sa Diyos talaga tumutulong at nagpapautang, at, dahil diyan, ay naghahanda ng kayamanan para sa kanyang sarili, sa lupa at sa langit.

    Ayon sa Kawikaan 19:17 ng Bibliya: “Ang matulungin sa mga mahihirap ay nagpapautang sa Diyos, at gagantimpalaan Niya sila dahil kanilang mabuting gawa.” Sa Mateo 25:31-46 naman, nagbigay si Jesus ng mas maliwanag na pagsasalarawan ng katotohanang ito, ayon sa kuwento ng mga tupa at mga kambing.

    Ayon kay Jesus, darating Siya sa Araw ng Paghuhukom upang paghiwalayin ang mga tao, gaya ng paghihiwalay ng isang pastol sa mga tupa at sa mga kambing. Ang mga tupa ay dadalhin Niya sa langit, sapagkat nagbigay ang mga ito ng pagkain at inumin sa mga mahihirap, nagpatuloy ng mga estranghero sa kanilang mga bahay, at dumalaw sa mga may-sakit at mga nakakulong.

    Ang mga kambing ay dadalhin sa impiyerno, sabi ni Jesus, sapagkat hindi sila gumawa ng anumang mabuti sa mga mahihirap. Ipinaliwanag ni Jesus na sinuman ang tutulong sa Kanyang mga malilit na kapatid ay tumutulong sa Kanya.