Bible bans fighting leaders

BY ATTY. BATAS MAURICIO


      LIFE’S INSPIRATIONS: “… Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law…” (Romans 13:8, the Holy Bible).

                    -ooo-

    TO THE GRADUATES OF 2011: READ: UP Professor Gemino Henson Abad, as guest speaker, gave a simple yet greatly important message to the graduates of the University of the Philippines College of Arts and Letter during their graduation rites last Saturday, April 16, 2011 (which could very well be the message for all other graduates): read.

      Abad said: “I have only a one-word message: Read! … Read or die. And yes, write, or grow blind; write, even only for yourself – else, you would think vaguely, formlessly. To read, to write – the very compass of education, the unremitting work of imagination by which things are brought back alive from their labels and names…”

       “To read is to enter the living of it, for the meanings of our words come from lives lived, from a people’s history and culture. To write is to get real, for what is most real is what is most imagined,” Abad concluded.
     
     
                      -ooo-
     
      SIGNS OF STROKE: This is an email going the rounds of the Internet for several months now. Considering its relevance, I am reproducing it here: “How to detect a stroke: Sometimes symptoms of a stroke are difficult to identify. Unfortunately, the lack of awareness spells disaster.
     
      “The stroke victim may suffer severe brain damage when people nearby fail to recognize the symptoms of a stroke. Now doctors say a bystander can recognize a stroke by asking three simple questions: ask the affected person to smile, or say a simple sentence, or raise both his arms,” the email says.
     
      The affected person must also be asked to stick out his tongue. If he or she has difficulty of doing any of these tasks, he or she should be medically-attended to immediately because a stroke has hit him or her.
     
                      -ooo-
     
      BIBLE BANS FIGHTING LEADERS: Touted as a sure sign of democracy is the capacity of a people to fight their leaders and rulers and, just like what has been happening around the world in recent times, even overthrow them when they are viewed as tyrants, dictators and corrupt.
     
      But fighting and overthrowing leaders could mean fighting God and overthrowing Him in our lives, which could invite God’s curses leading to more difficult lives and even destruction for all of us.

      “Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established…. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves,” says Romans 13: 1-2 of the Holy Bible.

      “…Submit yourselves for the Lord’s sake to every human authority: whether to the emperor, as the supreme authority, or to governors…Slaves, in reverent fear of God submit yourselves to your masters, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh,” says 1 Peter 2:13, 18.
     
---

Paglaban sa mga pinuno, ipinagbabawal      INSPIRASYON SA BUHAY: “…Huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man, sa halip ay mag-ibigan sa isa't isa sapagkat siya na umiibig sa iba ay nakaganap ng kautusan…” (Roma 13:8, Bibliya).


                    -ooo-

    SA MGA NAGSIPAGTAPOS NG 2011: MAGBASA: May simple ngunit napakahalagang mensahe si UP Professor Gemino Henson Abad bilang guest speaker sa pagtatapos ng mga estudyante ng University of the Philippines College of Arts and Letters noong Sabado, Abril 16, 2011 (na dapat ay mensahe na din sa lahat ng iba pang graduates): magbasa.

    Ayon kay Abad: “Ang aking mensahe ay iisang salita lamang: magbasa! … Magbasa o humarap sa kamatayan… At, kasama nito, magsulat o mabulag; magsulat kayo kahit para lamang sa inyong sarili sapagkat kung hindi, hindi kayo makakapag-isip ng maayos. Magbasa, magsulat--- ang nagbibigay-direksiyon ng edukasyon…

       “Ang pagbabasa ay pagbibigay-buhay sa mga nababasa natin, sapagkat ang kahulugan ng ating mga salita ay hango sa mga buhay, kasaysaysan at kultura ng sambayanan. Ang pagsusulat ay pagiging makatotohanan, sapagkat ang tunay na totoo ay kung ano ang naiisip natin,” dagdag ni Abad.
     
                      -ooo-
     
      PALATANDAAN NG STROKE: Ang inyong mababasa ay isang email sa Internet. Dahil napakahalaga nito, ilalabas ko ito dito sa kapakinabangan ng lahat: “Papaanong malalaman kung may stroke ang isang tao: Kung minsan, ang sintomas ng stroke ay mahirap makita. Sa kasamaang palad, ang kawalan ng kaalaman ay nagdudulot ng trahedya.
     
       “Ang isang tinamaan ng stroke ay maaaring magkaroon ng grabeng pinsala sa utak kung hindi ito agad magagamot. Ngayon, sinasabi ng mga duktor na kahit ang mga ordinaryong tao ay maaari ng kumilala kung tinamaan ng stroke ang isang tao, sa pamamagitan ng pagsasabi sa biktima na ito ay ngumiti, magsalita ng isang simpleng pangungusap, o magtaas ng kanyang dalawang kamay,” ayon sa email.

      Dapat ding ipalabas sa apektadong tao ang kanyang dila. Kung hindi niya kayang gawin o nahihirapan siyang gawin ang alinman sa mga ito, dapat siyang malunasan agad dahil tinamaan ito ng stroke.
     
                      -ooo-
     
      BIBLIYA, NAGBABAWAL NG PAGLABAN SA MGA PINUNO: Sinasabing ito ay mga tanda ng tunay na demokrasya: ang kakayahan ng mga tao na labanan ang kanilang mga lider at mga namamahala, at gaya ng mga nangyayari sa ngayon sa buong mundo, ang pagpapatalsik sa mga pinuno kung sila ay diktador, abusado at korap.

      Pero ang paglaban at pagpapatalsik sa mga lider ay maaaring mangahulugan ng paglaban sa Diyos at pagpapatalsik din sa Kanya sa ating mga buhay, na magiging dahilan ng pagdating ng mga sumpa ng Diyos na lilipol at wawasak sa atin.

       “Ang lahat ay dapat magpasakop sa mga namamahala, sapagkat walang pamamahala na di ang Diyos ang nagtatag… Dahil diyan, sinuman ang lumalaban sa mga namamahala ay lumalaban sa itinatag ng Diyos, at nag-aanyaya ng kaparusahan sa kanilang mga sarili,” sabi ng Roma 13:1-2 ng Bibliya.

      “… Magpakasakop kayo, sa utos ng Panginoon, sa lahat ng mga pamamahala---sa emperador man, bilang pinakamataas na opisyal, o sa mga gobernador… Mga alipin, sumunod kayo sa inyong mga amo alang-alang sa Diyos, hindi lamang sa mga mabubuti kundi maging sa mga mararahas,” ayon naman sa 1 Pedro 2:13, 18.