The wrath of God vs. unbelievers

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “If you declare with your mouth, `Jesus is Lord,’ and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved…” (Romans 10:9-10, the Holy Bible).
-ooo-

VALID POINTS BY WHISTLE BLOWER IN AGRI SCAM: Whistle-blower Jose Barredo’s complaint against his inclusion as an accused in the P728 million agriculture plunder case which the Ombudsman filed against former Agriculture Secretary Cito Lorenzo and Undersecretary Jocelyn Bolante before the Sandiganbayan is very valid. 

Why should Barredo be included as an accused when it was he who provided most of the evidence against Lorenzo and Bolante during an inquiry on the case by the Senate? Was it a ploy to stop him from testifying all over again because, as an accused, he would be incriminating himself if he did?

Or, his inclusion as an accused in the plunder case was mandated by existing laws, which require all those who participated in a crime to be charged likewise, as principals by direct participation or indispensable cooperation?

-ooo-

REACTION TO COLUMN ON UP’S CULTURE OF GODLESSNESS: Here is the first part of a reaction from reader Edgar Escanillas Arbozo on our item about the culture of godlessness at the University of the Philippines: “Mr. Batas Mauricio, your right to believe is just as good as the right of other people not to believe.

“You cannot impose your belief to people who believe otherwise, like to the intelligent UP `students and their parents’ for example, who decided to be defiant by `bringing in umbrellas, cameras and water into the graduation grounds’ despite the PSG barring them from doing so…

“(This maybe) because they may have laughed the orders off as SHEER STUPIDITY (for how could `umbrellas, cameras and water pose danger to anyone, especially the country's president with all the gun-toting bodyguards surrounding him?)”. More of this next time.

-ooo-

THE WRATH OF GOD AGAINST UNBELIEVERS: Today, more than ever, things are happening around us that appear to be a fulfillment of what God, through the Bible, has been saying will happen as the end of time nears---earthquakes, famines, wars, “roaring and tossing of the waves” and people no longer wanting to believe.

“The wrath of God is indeed being revealed from heaven against every impiety and wickedness of those who suppress the truth,” Romans 1:18 of the Bible says, “…for although they knew God they did not accord him glory as God or give him thanks (and) instead they became vain in their reasoning and their senseless minds were darkened…” (Romans 1:21).

“While claiming to be wise, they became fools,” so that God handed them over to impurity, to their undiscerning mind to do what is improper, and left to eternal destruction in the lake of fire and sea of worms (Romans 1:24, 28, 32, Revelations 21:8 and Isaiah 66:24). There is still time to avoid this kind of a dark future, of course. 

---


Poot ng Diyos vs. di nananampalataya

INSPIRASYON SA BUHAY: “Kung babanggitin ninyo sa inyong mga labi na `si Jesus ay Diyos,’ at mananampalataya kayo sa inyong puso na muli Siyang binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Sapagkat sa inyong puso kayo nananampalataya, at sa inyong mga labi ipinapahayag ninyo ang inyong pananampalataya at naliligtas…” (Roma 10:9-10, Bibliya).
-ooo-

HINAING NG WHISTLE BLOWER SA AGRI SCAM: Tama naman ang hinaing ng whistle-blower na si Jose Barredo laban sa kanyang pagkakasangkot sa kasong plunder dulot ng P728 million agricultural fund mess na nauna ng isinampa ng Ombudsman sa Sandiganbayan laban kina Agriculture Secretary Cito Lorenzo at Undersecretary Jocelyn Bolante.

Bakit nga ba isinama siyang akusado gayong siya ang naglabas lahat halos ng katibayan laban kina Lorenzo at Bolante sa panahong ang usapin ay dinidinig ng Senado? Ito ba ay isang taktika para pigilan siyang tumestigong muli sapagkat, bilang akusado, ang lahat ng sasabihin niya ay maaaring gamitin din laban sa kanya?

O baka naman ang kanyang pagkakadawit sa demanda ay itinatakda din ng mga umiiral na mga batas na nagsasabing ang lahat ng may partisipasyon sa krimen ay dapat ding mademanda, bilang mga pangunahing may gawa ng krimen dahil sa kanilang partisipasyon o kooperasyon sa krimen?

-ooo-

REAKSIYON SA KOLUM SA KULTURA NG KAWALANG-DIYOS SA UP: Naririto ang unang bahagi ng reaksiyon mula kay Edgar Escanillas Arbozo sa ating isinulat ukol sa kawalan ng Diyos sa University of the Philippines: “Mr. Batas Mauricio, ang karapatan mo sa iyong mga paniniwala ay kapantay din ng karapatan ng ibang tao na hindi maniwala.

“Hindi mo pupuwedeng ipagpilitan ang iyong paniniwala sa mga taong iba naman ang pinaniniwalaan, gaya halimbawa ng mga intelihenteng mga estudyante ng UP at ng kanilang mga magulang, na nagpasyang suwayin ang pagdadala ng mga payong, camera at tubig sa graduation grounds sa kabila ng pagbabawal ng PSG…

 “(Marahil ito ay) dahil isinantabi na lamang nila ang utos na ito bilang SOBRANG KATANGAHAN (sapagkat papaano namang magdudulot ng panganib ang payong, camera at tubig sa sinuman, lalo na pangulo ng bansa na napapaligiran ng mga de-baril na mga bodyguards?)”. May kasunod pa po ito.

-ooo-

POOT NG DIYOS LABAN SA MGA DI NANANAMPALATAYA: Sa ngayon higit kailanpaman, nangyayari na sa ating kapaligiran ang mga bagay na kumukumpirma sa mga babala ng Diyos, sa pamamagitan ng Bibliya, ukol sa nalalapit na wakas ng panahon---lindol, taggutom, giyera, “pagngangalit at pagragasa ng mga alon” at mga taong ayaw ng manampalataya.

“Ang poot ng Diyos ay tunay ngang nabubunyag mula sa kalangitan laban sa lahat ng paglapastangan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohan,” ayon sa Roma 1:18 ng Bibliya, “… sapagkat bagamat kilala nila ang Diyos ay hindi nila Siya niluwalhati o pinasalaman (at) sa halip ay naging taliwas ang kanilang paniniwala at ang kanilang mga isip ay pinagdimlan…” (Roma 1:21).

 “Bagamat inaangkin nilang matatalino sila, sila ay naging mga hangal,” kaya naman pinabayaan na sila ng Diyos sa kanilang mga karumihan, sa kanilang mga isip na ang paggawa ng hindi tama ang pinagkaka-abalahan, at pinabayaan upang magdusa sa pagkawasak sa walang hanggang lawa ng apoy at dagat ng uod (Roma 1:24, 28, 32, Pahayag 21:8 at Isaias 66:24). May panahon pa upang baguhin ang lahat ng ito.