Ways to a spiritual rebirth


BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… But Christ has indeed been raised from the dead, the firstfruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive…” (1 Corinthians 15:20-22, the Holy Bible).

                    -ooo-

    DOUBLE STANDARD AT DOJ AND BOC? Is there a “double standard of justice”---one for the rich and one for the poor---at the Department of Justice and the Bureau of Customs?

I ask this because in the two most recent sensational cases being investigated by them, it is very apparent that they are bent on a selective prosecution---meaning that, they are running after some people, but are prominently leaving out others, who may be equally criminally liable.  Why the discrimination, DOJ and BOC?

                -ooo-

ISSUE OF GRATITUDE BETWEEN ERAP AND GMA: I believe former President and now Pampanga Rep. Gloria Macapagal Arroyo is now regretting she ever pardoned former President Joseph Estrada for his plunder conviction.

Why? Erap has become one of her most rabid critics today, even calling for her imprisonment for the supposed misdeeds of her administration during his 74th birthday celebrations. What is this---the movie actor turned president does not consider his pardon by GMA something to be grateful about?

                -ooo-

EXTREME HEAT, CURSE FROM GOD: Temperatures will continue to rise in the Philippines and even around the world, because very hot and humid environments are among the curses promised by God to a people who no longer listen to His Word (no longer read the Bible) and who no longer obey His commands (Deuteronomy 28:15, 22-24, the Holy Bible). There is nothing we can do about the heat then, unless…

                -ooo-

WAYS TO A SPIRITUAL REBIRTH: The followers of “Born Again” churches call it being “born again”, even as Catholic Christians call it being “born of God”---the spiritual rebirth, I mean, of a person which will allow him to achieve salvation, here in this world and in the life hereafter.

But no matter how it is called, the idea of a spiritual rebirth that would give salvation is often greatly misunderstood by many. As far as I am concerned, it means only two things---accepting Jesus as God and Savior, and living according to His rules enshrined in the Bible.

“Yet to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God---children born not of natural descent, nor of human decision or a husband’s will, but born of God,” says John 1:12 of the Holy Bible.

“I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned; he has crossed over from death to life,” Jesus said in John 5:24. In Matthew 7:24, Jesus also said: “… everyone who hears these words of mine and puts them into practice is… a wise man…”


---Daan sa muling pagkabuhay sa espiritu


    INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ngunit tunay ngang muling binuhay si Kristo mula sa mga patay, ang una sa mga natulog na. At dahil ang kamatayan ay dumating dahil sa isang lalaki, ang muling pagkabuhay ay magaganap din dahil sa isang lalaki. Dahil kay Adan lahat tayo ay may kamatayan, kay Kristo tayo ay muling mabubuhay…” (1 Corinto 15:20-22, Bibliya).

                    -ooo-

    DALAWANG URI NG KATARUNGAN SA DOJ AT BOC? May dalawang uri ba ng katarungan sa Department of Justice at Bureau of Customs---isa para sa mga mayayaman at isa para sa mga mahihirap?

Tinatanong ko ito sapagkat sa dalawang malalaking kasong iniimbestigahan nila ngayon, kitang-kitang pinipili lamang nila ang kanilang uusigin---ibig sabihin, hinahabol nila ang ilang tao, pero iniiwasan naman nilang habulin ang iba, na maaaring may malaking pananagutan din. Bakit may diskriminasyon, DOJ at BOC?

                -ooo-

ISYU NG PAGPAPASALAMAT NINA ERAP AT GMA: Naniniwala akong sising-alipin ngayon ang dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Rep. Gloria Macapagal Arroyo sa kanyang ginawang pagpapatawad kay dating Pangulong Joseph Estrada sa sentensiya nito sa kasong pandarambong o plunder.

Bakit? Kasi, isa si Erap ngayon sa pinakamabigat na kritiko ni GMA, na nananawagan pa ng pagpapakulong sa kanya batay sa sinasabing mga katiwalian sa kanyang administrasyon, sa selebrasyon ng ika-74 na kaarawan ni Erap. Ano ito---ang artistang naging pangulo ay hindi nagpapasalamat sa pardon ni GMA sa kanya?

                -ooo-

MATINDING INIT, SUMPA MULA SA DIYOS: Tataas pa lalo ang temperatura sa Pilipinas at sa buong mundo, sapagkat ang matinding init sa kapaligiran ay isa sa mga sumpa ng Diyos sa mga taong hindi na nakikinig sa Kanyang Salita (hindi na nagbabasa ng Bibliya) at hindi na sumusunod sa Kanyang mga utos (Deuteronomio 28:15, 22-24, Bibliya). Wala tayong magagawa dito, puwera na lamang kung…

                -ooo-

DAAN SA MULING PAGKABUHAY SA ESPIRITU: Tinatawag itong “born again” ng mga kasapi ng “Born Again” churches, bagamat tinatawag naman itong “born of God” ng mga Katolikong Kristiyano. Ang aking tinutukoy dito ay ang muling pagkabuhay sa espiritu ng tao, na magbibigay-kapangyarihan sa kanya upang magkaroon ng kaligtasan, sa daigdig na ito, at sa buhay na walang hanggan.

Pero anuman ang tawag dito, ang ideya ng muling pagsilang sa espiritu na siyang magbibigay-kaligtasan ay madalas na hindi naiintindihan ng marami. Kung ako ang tatanungin, dalawa ang ibig sabihin nito---ang pagtanggap kay Jesus bilang Diyos at Tagapagligtas, at ang pagsunod sa Kanyang mga utos na nasa Bibliya.

 “Ngunit sa lahat ng mga tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban Niya ng karapatang maging anak ng Diyos---mga anak (na)  isinilang mula sa Diyos,” ayon sa Juan 1:12 ng Bibliya.

 “Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang nakikinig sa aking mga salita at naniniwala sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggang at hindi na uusigin; tumulay na siya mula sa kamatayan patungo sa buhay,” ayon kay Jesus sa Juan 5:24. Sa Mateo 7:24, sinabi pa Niya: “… ang mga nakikinig sa mga salita ko at nagsasagawa ng mga ito ay… isang taong matalino…”