PNoy's fight vs. corruption good vision


BY ATTY. BATAS MAURICIO 


 LIFE'S INSPIRATIONS: "It is written: `As surely as I live,' says the Lord,
`every knee will bow before me; every tongue will acknowledge God…" (Romans
14:11, the Holy Bible).

-ooo-

PNOY'S CORRUPTION FIGHT IS A GOOD VISION FOR RP: My reaction to Sen. Juan
Miguel Zubiri's criticism that President Aquino has no vision for the country:
what, on the other hand, is the vision for the country of Zubiri and his own
party, Lakas-Kampi Coalition?

And, pray tell us, what are Lakas-Kampi leaders, particularly President Arroyo
and her officials, being accused of to have done during their nine-year reign?
Corruption and unabated plunder, as shown by the NBN ZTE deal, the P728 million
agriculture fund mess, or the P4 billion or so computer failure at the
Commission on Elections?

Zubiri must be joking when he said that Aquino's drive to rid this country of
corruption is no vision at all, and this may be because to Zubiri and his ilk
and patrons in his own party, corruption is ok, but someone should tell him that
it is because of wholesale stealing that the Philippines and the 100 million or
so Filipinos are desperately suffering now.

Anyone who is of sound mind should therefore not fail to see that Aquino's fight
against corruption is a sound vision for the Philippines, unless of course
corruption is in truth beneficial to some individuals or groups.

-ooo-

BOOBOO AT NLEX: The company managing the North Luzon Expressway never learned
lessons from past Holy Week commemorations. While the expressway has become a
world-class highway indeed, the company's capability to react to accidents
remained moronic, idiotic and stupid, causing traffic snarls just the same,
especially on Holy Thursday. I guess heads should roll so new ideas can come in.

-ooo-

"KILLER HI-WAY" RETURNS: Before the Metro Manila Development Authority (MMDA)
crows again about the success of its 60-kilometer-speed limit project for
Commonwealth Avenue in Quezon City (dubbed as the "killer highway" of the
Philippines), it should try to field its officers on that road starting at 4
a.m. Mondays to Fridays, and see for themselves that buses plying the route have
returned to their daredevil and killing-driving ways.

-ooo-

AVOIDING MALICE AGAINST ANOTHER: Why is it that among many of us, there is
always a tendency to view every act, word or deed of another, even of our family
members, as something that is not good and without any beneficial effect? In
other words, why do we see malice in the things that other people think, say or
do?

We should be aware that viewing things with malice in itself is not good and
beneficial, for it creates negative vibes and feelings and, oftentimes,
animosity, anger and even destructive quarrels, which must be avoided at all
times.

"Get rid of … every form of malice," the Bible tells us in Ephesians 4:31, as
well as in Colossians 3:8 ("… you must also rid yourselves of all such things as
these: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips), and in
1 Peter 2:1 ("Therefore, rid yourself of all malice...). It is going to be good
us, really!


---


Laban sa korapsiyon ni PNoy, mabuti sa Ph


INSPIRASYON SA BUHAY: "Nasusulat: `Habang ako ay nabubuhay,' sabi ng Panginoon,
`ang bawat tuhod ay luluhod sa akin; ang bawat labi ay kikila sa Diyos'…" (Roma
14:11, Bibliya).

-ooo-

LABAN NI PNOY VS. KORAPSIYON, MABUTING PLANO: Ang aking reaksiyon sa kritisismo
ni Sen. Juan Miguel Zubiri na walang plano ang Pangulong Aquino para sa bansa:
at ano naman, sa kabilang dako, ang naging plano para sa bansa ni Zubiri at ng
kanyang partido, ang Lakas-Kampi Coalition?

At, ano naman ang mga iniaakusa sa ngayon sa mga lider ng Lakas-Kampi, lalo na
sa Pangulong Arroyo at sa kanyang mga opisyales, sa loob ng siyam na taong
pamamahala nila? Korapsiyon at walang tigil na pandarambong, gaya ng ipinapakita
ng NBN ZTE deal, ang P728 milyong agriculture fund mess, o ang P4 bilyong
computer failure sa Commission on Elections?

Marahil ay nagbibiro lamang si Zubiri sa pagsasabing ang laban ni Aquino kontra
sa korapsiyon ay hindi isang plano, at marahil ay iniisip ni Zubiri at ng
kanyang mga kaalyado sa partido, ok lang ang korapsiyon, pero dapat ay may
magsabi sa kanyang kaya naghihirap ng husto ang Pilipinas at ang 100 milyong
Pilipino sa ngayon ay dahil sa korapsiyon.

Sinumang matino ang isip ay hindi magkakamali sa pagsasabing ang laban ni Aquino
sa korapsiyon ay isang mahusay na plano para sa Pilipinas, puwera na lamang kung
nakakabuti ang korapsiyon sa ilang tao o ilang grupo.

-ooo-

BOOBOO AT NLEX: Di na natuto ang kompanyang namamahala sa North Luzon Expressway
mula sa mga nagdaang Semana Santa. Bagamat world class na ang mga kalsada doon,
ang kakayahan naman ng kompanya na tumugon sa mga aksidente ay nananatiling
walang kuwenta at puno ng katangahan, at dahilan pa rin ng mabagal na trapiko,
lalo na noong Huwebes Santo. Kailangan na ngang magpatalsik ng mga tao doon sa
lalong madaling panahon.

-ooo-

"KILLER HI-WAY", BUMALIK NA: At bago muling magyabang ang Metro Manila
Development Authority (MMDA) ukol sa proyekto nitong 60-kph speed limit sa
Commonwealth Avenue, Quezon City (tinaguriang "killer highway" sa Pilipinas),
dapat subukan muna nitong magmanman sa kalsada umpisa alas 4 ng umaga, Lunes
hanggang Biyernes, at siguradong magugulat ito na bumalik na muli ang mga
nakakamatay na mga estilo ng pagmamaneho doon.

-ooo-

IWASANG MAGBIGAY NG MALISYA SA KAPWA: Bakit kaya sa marami sa atin, mayroon
palaging pagnanais na tingnan ang bawat kilos, salita at isip ng iba, kahit na
ng ating mga kapamilya, na para bagang laging masama at walang buting idudulot?
Sa ibang salita, bakit may malisya ang pagtingin natin sa iniisip, sinasalita o
ginagawa ng ating kapwa?

Dapat nating aalalahanin na ang pagbibigay-malisya sa iba ay hindi mabuti at
hindi nagdudulot ng anumang biyaya kaninuman, sapagkat nagbibigay lamang ito ng
negatibong mga isipin at damdamin at, kadalasan, pati na ng galit at
mapaminsalang away, na dapat ay iniiwasan sa lahat ng sandali.

"Alisin ninyo… ang anumang uri ng malisya," sabi ng Bibliya sa kanyang Efeso
4:31. Ganundin ang sinasabi ng Colossas 3:8 ("…alisin din ninyo ang lahat ng mga
ito: galit, malisya, paninirang-puri at masasamang pananalita), at sa 1 Pedro
2:2 ("Kung ganun, alisin ninyo ang malisya sa inyong mga sarili…"). Makakabuti
ito sa atin.