Message to a murder suspect


BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect.” (1 Peter 1:18-19, the Holy Bible).

-ooo-

MESSAGE TO A MURDER SUSPECT: I have a message for Cesar Baguio, who police said killed DZBB program coordinator Edwin Ramos (a dear friend of mine when I was still with that station) last Black Saturday in Caloocan City for no apparent reason other than drunkenness.

 Cesar, you may have escaped now, but the long arm of the law will catch up with you, especially the law of the Bible which says killers will go to hell, to be burned and eaten by worms forever. 

This is what Revelation 21:8 and Isaiah 66:24 of the Bible say (please read these verses), and the worst thing is that your crime will also punish your children, to the fourth generation, because they are cursed to go to hell with you, as Exodus 20:5, says (read this, too, for your children’s sake). 

-ooo-

WHY THE DISCRIMINATION IN TOBACCO AD? Why did we bar advertisements about tobaccos and cigarettes and yet continue to allow the advertising of liquors, wines, soft drinks and other pernicious foods peddled by so-called fast food chains and food processing firms, which have the same, or even worse, deleterious effect on our health? Can anyone from the Department of Health explain this discrimination?

-ooo-

WHY THE INACTION, MAYOR LIM? The news photo showing children and adults frolicking in the trash-laden and pollution-filled Manila Bay on Easter Sunday is a strong indictment against Mayor Alfredo Lim’s inability to maintain the cleanliness of the bay, as well as of national government agencies already ordered by the Supreme Court to clean it regularly. Why the inaction, Mayor Lim? Why the defiance of the Court’s order by the agencies?


-ooo-

JURY CONVENTION APRIL 28: A convention aimed at establishing the jury system of court trials in the Philippines is going to be held on April 28, 2011, from 2 to 5 p.m., at the UP Diliman’s National College for Public Accountability and Governance. Everyone is free to attend. Organizers are led by the National Press Club of the Philippines.

-ooo-

LACK OF JUSTICE IN THE COURTS BRING GOD’S FIRE: The official emailed invitation for the jury convention opens up with a rather controversial statement: “The best judges of the people, for the people and by the people, are the people themselves.” 

Anyway that one looks at this, the assumption is that our judges and justices and others called by law to decide disputes are no longer seen by the Filipino as having the capacity to judge fairly and truthfully, or to maintain justice in the courts.

This is unfortunate, because the Bible, in its Amos 5:15, admonishes us: “…Hate evil, love good; maintain justice in the courts…” Otherwise, God says in the other parts of Amos, “… There will be wailing in all the streets and cries of anguish in every public square… for the Lord will sweep through the tribes… like a fire, it will devour them…” 

---

Mensahe sa murder suspect

INSPIRASYON SA BUHAY: “Sapagkat nalalaman ninyong hindi dahil sa mga nasisirang bagay gaya ng pilak o ginto kayo naligtas mula sa hungkag na buhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, isang tupang walang kapintasan o kasalanan.” (1 Pedro 1:18-19, Bibliya).

-ooo-

MENSAHE PARA SA ISANG MURDER SUSPECT: May mensahe ako para kay Cesar Baguio, na itinuturo ng mga pulis na pumatay kay Edwin Ramos, DZBB program coordinator (isang kaibigan ko noong nasa himpilang iyon pa ako), noong Sabado Gloria sa Caloocan City, ng walang dahilan maliban lamang sa kalasingan ng suspek.

Cesar, maaaring nakatakas ka ngayon, pero ang mahabang kamay ng batas ay aabot din sa iyo ng buong katiyakan, lalo na ang batas ng Bibliya na nagsasabing ang mga mamamatay-tao ay tutungo sa impiyerno upang doon ay susunugin at kakainin ng mga uod magpakailanman, walang katapusan.

Ito ang sinasabi ng Pahayag 21:8 at Isaias 66:24 ng Bibliya (sana’y basahin mo ang mga ito), at ang pinaka-masama pa, ang krimeng ginawa mo ay magbibigay-parusa din sa iyong mga anak, hanggang sa ika-apat na saling-lahi, sapagkat nakasumpa na din silang tumungo sa impiyerno dahil sa iyo, gaya ng sinasabi ng Exodo 20:5 (bahasin mo din ito, alang-alang sa iyong mga anak).

-ooo-

BAKIT MAY DISKRIMINASIYON SA TOBACCO AD? Bakit kaya pinagbawalan ang mga advertisement ng mga sigarilyo gayong nagpapatuloy naman ang mga advertisement ng alak, soft drinks at iba pang mga delikadong mga pagkaing ipinagbibili ng mga fast-food chains at mga food processing firms na parehong nagbabanta din sa kalusugan ng sambayanan? May makakapag-paliwanag ba sa diskriminasyong ito, mula sa Department of Health?

-ooo-

BAKIT WALANG PAGKILOS SI MAYOR LIM? Ang litrato ng mga bata at matatandang nagtatampisaw noong Linggo ng Pagkabuhay sa Manila Bay habang ito ay puno ng basura at polusyon ay malaking sampal kay Mayor Alfredo Lim at sa mga ahensiya ng gobyernong naatasan na ng Korte Supremang magpanatili ng kalinisan ng Bay. Bakit wala po tayong aksiyon dito, Mayor Lim? At bakit binabalewala ng mga ahensiya ang utos ng Korte?


-ooo-

JURY CONVENTION, APRIL 28: Isang kumbensiyon o pagpupulong na naglalayong itatag ang jury system ng mga paglilitis sa mga hukuman sa Pilipinas ang gaganapin sa Abril 28, 2011, mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon, sa UP Diliman National College for Public Accountability and Governance. Ang lahat ay maaaring dumalo ng libre. Ang National Press Club at iba pang mga grupo ang nasa likod nito.

-ooo-

KAWALAN NG KATARUNGAN DULOT AY APOY NG DIYOS: Ang opisyal na paanyaya para sa nasabing kumbensiyon (na ipinadala sa email) ay naglalaman ng isang kontrobersiyal na pahayag: “Ang pinakamahusay na hukom ng mga tao, para sa mga tao, at ng mga tao, ay ang mga tao din mismo”.

Kahit gaano natin titingnan ang pahayag na ito, itunuturing nitong ang ating mga hukom at iba pang may karapatang magdesisyon sa mga kaso ay hindi na pinaniniwalaan ng Pilipino na makakapagdesisyon ng parehas at ayon sa katotohanan.

Nakapanlulumo ito, sapagkat sa Bibliya, sa kanyang Amos 5:15, nakasaad ang ganito: “…Magalit kayo sa masama, mahalin ninyo ang mabuti; panatiliin ninyo ang katarungan sa mga hukuman…” Kung hindi mangyayari ito, sinasabi ng Diyos, ayon din sa Amos, “… mag-iiyakan sa mga lansangan, magpapanangis ang lahat sa mga plaza… sapagkat darating ang Panginoon… gaya ng apoy, tutupukin Niya ang lahat.”