Formula for success for Pinoys

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…For the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God…” (Hebrews 12:2, the Holy Bible).

-ooo-

PNOY’S POWER TO DISMISS DEPUTY OMBUDSMAN: Can President Aquino dismiss Deputy Ombudsman Emilio Gonzales III? Yes, the President can, under Section 8 (2) of Republic Act 6770, which is “An Act Providing for the Functional and Structural Organization of the Office of the Ombudsman and For Other Purposes.”

Section 8 (2) says: “Removal x x x A Deputy or the Special Prosecutor, may be removed from office by the President for any of the grounds provided for the removal of the Ombudsman, and after due process…”

-ooo-

FORMULA FOR SUCCESS FOR NATIVE PINOYS: Many of our countrymen who come to my office for free legal assistance have been raising a uniform complaint---they say Filipinos in their own country, especially the poor ones, have become second class citizens, subordinated to foreigners who are now lording it over in businesses and in politics.

Their question: can something still be done for Filipinos to reverse this sorry state? The answer is yes, something can still be done, but only if Filipinos realize the root cause why foreigners are now the ones enjoying the good life here.

Under Deuteronomy 28:15 and 43-44 of the Holy Bible, it is there stated that foreigners will become richer while the natives become poorer, foreigners will lend to the natives and will lead the natives even in politics, simply because the natives turned their backs on God, refusing to read His Word and obey His commands.

I am therefore calling on all Filipinos who want to reclaim the Philippines for themselves---on your own, regardless of your religion, start reading the Bible once again, and start following God’s commands once again, and see real change being given to you and to all of us by God.

-ooo- 

BEARERS OF BAD OMEN: Presidential deputy spokesperson Abigail Valte has a good point in saying that all government officials and employees must also endeavor to tell the good news about the achievements of President Aquino’s government, except that, many of them, especially the lazy and the discourteous as well as the corrupt, carry the bad news instead.

-ooo-

SOURCE OF CORRUPTION IN LGUs: If we don’t watch out, the order of Local Government Secretary Jesse Robredo for local government officials to carry out inspections of buildings and other structures as a precautionary measure against earthquake devastation can become another rich source of corruption for the unscrupulous. I guess inspections should be carried out by another team of government officials.

-ooo-

“FOES OF REFORM AGENDA”: I am sure many political critics and detractors of the Aquino government are having fear in their hearts now, especially because the President says these critics and detractors are nothing but “foes of reform agenda”, which was what former President Marcos called his own critics then. So, what else is new?


---


Paraan ng katagumpayan para sa PinoysINSPIRASYON SA BUHAY: “…Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo’y nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos…” (Hebreo 12:2, Bibliya).

-ooo-

PNOY, MAY KARAPATANG PATALSIKIN ANG DEPUTY OMBUDSMAN: May kapangyarihan ba ang Pangulong Aquino na patalsikin si Deputy Ombudsman Emilio Gonzales III? Oo, mayroon, sa ilalim Section 8 (2) ng Republic Act 6770, o “An Act Providing for the Functional and Structural Organization of the Office of the Ombudsman and For Other Purposes.”

Ayon sa Section 8 (2): “Pagpapatalsik x x x Ang isang Deputy o Special Prosecutor ay maaaring patalsikin sa puwesto ng Pangulo ayon sa mga batayan sa pagpapatalsik sa Ombudsman, matapos ang pagkakataong maipagtanggol ang sarili…”

-ooo-

PARAAN NG KATAGUMPAYAN PARA SA MGA PINOY: Marami sa mga nagpupunta sa aking tanggapan upang humingi ng libreng tulong abogado ang pare-pareho ang reklamo: sabi nila, ang mga Pilipino, lalo na ang mahihirap, ay second class citizens na lamang sa sariling bayan, pumapangalawa lamang sa mga banyagang naghahari sa mga negosyo at pulitika.

Ang tanong nila: may magagawa pa ba upang mabaligtad ang katayuang ito ng mga Pilipino? Ang sagot ay oo, mayroon pa, pero kailangang unawain natin ang tunay na dahilan kung bakit ang mga banyaga sa ating bayan ang namamayagpag sa mabuting buhay dito.

Sa ilalim ng Deuteronomio 28:15 at 43-44 ng Bibliya, nakasaad doon na ang buhay ng mga banyaga ay aangat samantalang bababa naman ang buhay ng mamamayan, ang mga banyaga ang magpapautang sa mga katutubo at siyang mamumuno sa kanila maging sa pulitika, sapagkat tumalikod na ang mga mamamayan sa Diyos at hindi na sila nakikinig at sumusunod sa Kanya.

Dahil diyan, ako ay nagpapanukala sa mga Pilipino na nagnanais ibalik ang Pilipinas sa Pilipino---sa inyong sarili, anuman ang inyong relihiyon, magbasa ng muli ng Biliya at sumunod na muli sa mga utos ng Diyos, at lasapin ang kabutihan ng Panginoon.

-ooo- 

TAGAPAGDALA NG MASAMANG BALITA: Ok ang punto ni Presidential deputy spokesman Abigail Valte na dapat ang lahat ng mga opisyales at kawani ng gobyerno ay kumilos at magbalita din ng mga tagumpay ng gobyerno ni Pangulong Aquino, pero para sa maraming tamad, walang galang at korap, ang dala nilang balita ay masama palagi sa  mata ng bayan.

-ooo-

KORAPSIYON SA LGUs: Kung hindi tayo mag-iingat, ang utos ni Local Government Secretary Jesse Robredo sa mga pamahalaang lokal na mag-inspeksiyong muli ng mga gusali at istruktura bilang paghahanda sa lindol ay panggagalingan na naman ng katiwalian. Dapat ang mag-i-inspeksiyon ay ibang mga grupo ng opisyales naman.

-ooo-

KALABAN NG PAGBABAGO: Medyo muling nakakatakot na ang maging oposisyon ngayon---ayon sa Pangulong Aquino sa kanyang talumpati sa Iloilo, ang mga nasa oposisyon ay “kalaban ng pagbabago”, gaya ng itinawag sa kanila noong panahon naman ng dating Pangulong Marcos. So, ano ang bago?