Living prosperously and healthily


BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God’s grace…” (Ephesians 1:7, the Holy Bible).

-ooo-

STOP MINDANAO FIGHTS NOW: Rido or not, family fued or simple ambush, the fierce fighting between members of the Mangudadatu Family and the Moro Islamic Liberation Front (MILF) should now be stopped by the government, so it will not be used as a reason for the cancellation of the August 2011 elections for the Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM).

The fights should also be stopped now before it escalates further and be used to revive separatist clamors.

-ooo-

CONNECTION BETWEEN MINDANAO FIGHTS AND MIDDLE EAST WARS: Is there a connection between these fights in Mindanao to the series of revolts in the Middle East where the latest developments suggest that Libyan leader Col. Moamar Khadaffi could now be fighting even two of his own sons who want him out of power as soon as possible? 

Could these fights be the wars within nations and within kingdoms mentioned in the Bible in Matthew 24 and Luke 21 as among the precursors of the Second Coming? 

-ooo-

LIVE PROSPEROUSLY AND HEALTHILY: If you are already fed up with a difficult and poverty-stricken life, if you have labored long and hard and yet you remain unable to improve your finances, the time has come for you to try something different---read the Bible and obey its commands, and watch the beneficial change coming to you and your loved ones.

The Bible is full of God’s promises of the good life, promises which we can rely on. One of these promises is that given by Jesus Christ Himself, in Matthew 6:33: “see ye first the kingdom of God and His righteousness and all of these things will be added unto you.” Note the underlined words.

We can see the same promise even in the Old Testament, in Joshua 1:8 for instance: “Do not let this Book of the Law depart from your mouth; meditate on it day and night so that you may carefully follow all that is written in it. Then you will have a long and prosperous life.” Again, note the underlined words.

You will lose nothing if you will try to follow these simple rules now. You will have everything to gain in fact, because God is the God of truth, and the God who fulfills his promises. Read the Bible, obey its commands, and start to live prosperously and healthily.

-ooo-

LACSON LIABLE FOR FALSIFICATION? So, if Sen. Panfilo Lacson can no longer be pinned down for the Dacer-Corbito murder cases, can he be held liable for using travel documents that appear to be falsified or spurious, considering the claims of the Department of Foreign Affairs that Philippine Travel Document 34258---the document used by the senator to return---was not issued to him?


---


Buhay mayaman at malusogINSPIRASYON SA BUHAY: “… Sa Kanya ay nagkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa kasaganaan ng pagpapala ng Diyos…” (Efeso 1:7, Bibliya).

-ooo-

TIGILAN NA ANG GULO SA MINDANAO: Ke rido man o hindi, away ng pamilya o simpleng pananambang lamang, ang mabangis na labanan ng mga kasapi ng Mangudadatu Family at ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) ay dapat ng patigilin ng gobyerno, upang di magamit ang kaguluhan bilang dahilan ng kanselasyon ng halalan sa Agosto sa Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM).

Ang labanan ay dapat ding matigil na bago pa man ito lumala at magamit upang buhaying muli ang mga panawagan na humiwalay na ang Mindanao sa Republika.

-ooo-

KONEKSIYON NG MGA GIYERA SA MINDANAO AT MGA AWAY SA GITNANG SILANGAN: May koneksiyon ba sa pagitan ng mga labanang ito sa Mindanao at sa serye ng mga pag-aaklas naman sa Gitnang Silangan kung saan tila ba nakakalaban na mismo ni Libyan leader Col. Moamar Khadaffi ang dalawa sa sarili niyang mga anak na nagmumungkahing mapatalsik na nga siya sa kapangyarihan sa agarang panahon?

Ang mga paglalaban-laban bang ito ay ang mga labanan ng mga bansa at mga kaharian na binabanggit sa Mateo 24 at Lukas 21 ng Bibliya, bilang tanda ng Muling Pagbabalik?

-ooo-

MAMUHAY NG MAYAMAN AT MAGANDA ANG KALUSUGAN: Kung sawa na kayo sa mahirap na buhay, at kung sa kabila ng mabigat na trabaho ay hindi pa din gumaganda ang ating kabuhayan, panahon na upang subukan ninyo ang kakaibang paraan ng pagpapabuti---basahin ang Bibliya at sundin ang mga utos mula dito, at panoorin ang pagdating ng pagpapala sa inyo.

Ang Bibliya ay punum-puno ng mga pangako ng Diyos para sa mahusay na buhay na puwede nating panghawakan. Ang isa sa mga pangakong ito ay galing sa Panginoong Jesus mismo, sa Mateo 6:33: “hanapin mo muna ang kanyang kaharian at katuwiran, at ang lahat ng ito ay ibibigay sa iyo.” Pansinin ang nakaguhit na salita.

Makikita natin ang kahalintulad na pangako sa Lumang Tipan, sa Josue 1:8 halimbawa: “Huwag mong kaliligtaang basahin ang Aklat ng Kautusan; pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi, ng matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganun, magkakaroon ka ng mahabang buhay at giginhawa ka.” Pansining muli ang mga salitang may guhit.

Walang mawawala sa inyo kung susubukan ninyo ang mga utos na ito. Mabibiyayaan nga kayo ng malaki, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, at Diyos na tumutupad sa pangako. Basahin ang Bibliya, sumunod sa mga utos, at mag-umpisang mamuhay ng masagana at maganda ang kalusugan.

-ooo-

LACSON, SABIT SA PALSIPIKASYON? Kung nakalusot si Sen. Panfilo Lacson sa Dacer-Corbito murder cases, mapaparusahan ba naman siya kung sakaling  totoo ang sinasabi ng Department of Foreign Affairs na ang ginamit niyang mga dokumento sa pagbabalik sa Pilipinas---ang Travel Document 34258---ay hindi pa pala opisyal na ibinibigay kahit kanino?