Tithing gives financial wealth


BY ATTY. BATAS MAURICIO


 LIFE’S INSPIRATIONS: “…This is how we know what love is: Jesus Christ laid down his life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters….” (1 John 3:16, the Holy Bible).

-ooo-

CLARIFICATION FROM PURISIMA NEEDED: Perhaps, Finance Secretary Cesar Purisima can tell us if the Gatchalian Family and the Wellex Group are already cleared of any wrongdoing in the sale of their distressed bank, the Express Savings Bank, to the Local Water Utilities Administration (LWUA), now that only LWUA officials were sued by them for graft?

The purchase of the bank by LWUA, described as “highly irregular” and “anomalous” by Purisima, would not have happened if the Gatchalian Family and the Wellex Group did not agree to the sale. Did the filing of the charges against LWUA officials alone mean the former bank owners are cleared of any liability?

Purisima owes it not only to the Gatchalian Family and the Wellex Group as well as to President Aquino, but also to the Filipino people as a whole, to say so. It is not alright for Purisima to leave this matter hanging, in fairness to the Gatchalians, in particular.

-ooo-

TITHING GIVES FINANCIAL ABUNDANCE: For those who believe in the Bible, one of the surest ways to enable them to experience financial blessings and abundance is their delivery of one-tenth (1/10) of all that they earn or produce to their respective churches. 

This is called “tithing”, and anyone who does it is actually accepting the challenge made by God in Malachi 3:10: “…`Test me in this,’ says the Lord Almighty, `and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that you will not have room enough for it’…”

In fact, not giving tithes (or 1/10 of whatever we earn or produce) to our churches is considered by God as turning away from Him (Malachi 3:7) and stealing from or robbing Him (Malachi 3:8), which puts our whole nation under a curse (Malachi 3:9).

It is only by bringing the whole tithe---the whole 1/10 or 10 percent of all that we earn and produce---to the churches that a people will be blessed by God once again, with all the nations calling them blessed because their land will be a delightful land (Malachi 3:12).

-ooo-

YASAY, ROQUE, SUBJECT OF VILLIFICATION: My friend, lawyer Perfecto Yasay Jr., and UP Law Center lawyer Harry Roque, seem to be the target of vilification campaigns in connection with the Banco Filipino-Bangko Sentral ng Pilipinas row, with allegations that they received P245 million in lawyers’ fees from the distressed bank. 

The truth is that, they can charge much, much more, and they could not be faulted for it, for in the world of lawyers, there is no really no price tag that could be tied to any legal service by any counsel. As long as the lawyer did his job, he is worth millions and millions, and no one could even question that.

---

“Ikapu”, dulot ay pagyamanINSPIRASYON SA BUHAY: “…Ito ang paraan upang maintindihan natin kung ano ang pag-ibig: ibinigay ni Kristo Jesus ang Kanyang buhay para sa atin. At dapat din nating ibigay ang ating buhay para sa ating mga kapatid…” (1 Juan 3:16, Bibliya).

-ooo-

PAGLILIWANAG NI PURISIMA, KAILANGAN: Maaari kayang sabihin sa atin ni Finance Secretary Cesar Purisima kung ang Gatchalian Family at ang Wellex Group ay ligtas na sa anumang pagkakasangkot sa bentahan ng kanilang problemadong bangko, ang Express Savings Bank, sa Local Water Utilities Administration (LWUA), ngayong ang mga opisyales lamang ng LWUA ang nademanda ng katiwalian?

Ang pagkakabili ng bangko ng LWUA, na isinalarawan bilang “sobrang irregular” at “tiwali” ni Purisima, ay hindi mangyayari kung hindi pumayag ang Gatchalian Family at ang Wellex Group sa bentahan. Ang pagkakasampa ba ng mga kaso sa mga opisyales lamang ng LWUA ay nangangahulugang klarado na ang mga may-ari nito sa anumang pananagutan?

Obligasyon ni Purisima di lamang sa Gatchalian Family at sa Wellex Group at maging kay Pangulong Aquino, kundi maging sa buong sambayanang Pilipino, na liwanagin ito. Hindi tama para kay Purisima na ibitin ang isyung ito, in fairness sa mga Gatchalian.

-ooo-

“IKAPU”, DULOT AY PAGYAMAN: Sa mga naniniwala sa Bibliya, ang isa sa mga pinaka-siguradong paraan upang magkaroon sila ng pagpapalang-pinansiyal at pagyaman ay ang pagbibigay sa kanilang mga simbahan ng ikapu ng lahat ng kanilang kinikita o ng kanilang mga produkto.

Ang tawag dito ay “ikapu”, at ang sinumang gumagawa nito ay tumatanggap sa hamon ng Diyos sa Malakias 3:10: “…`Subukan ninyo ako dito,’ ayon sa Makapangyarihang Diyos, `at tignan ninyo kung hindi ko pagbubuksan ang mga pinto at durungawan ng kalangitan at ibubuhos sa inyo ang maraming pagpapala hanggang sa wala na kayong mapaglagyan’…”

Sa totoo lang, ang hindi pagbibigay ng ikapu (o ikasampung bahagi ng anumang kita o produkto) sa ating mga simbahan ay itinuturing ng Diyos na pagtalikod sa Kanya (Malakias 3:7), at isang uri ng pagnanakaw sa Kanya (Malakias 3:8), dahilan upang ang buong bayan ay isinasailalim sa sumpa ng Diyos (Malakias 3:9)

Sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng buong ikapu ng ating mga kita at produkto sa ating mga simbahan na tayo ay pagpapalain ng Diyos minsan pa, at kung saan tayo ay tatawagin ng lahat ng mga bansa na “pinagpala” dahil ang lupain natin ay kaaya-aya (Malakias 3:12).

-ooo-

YASAY, ROQUE, BINABANATAN: Tila binabatan ang aking kaibigang si Atty. Perfecto Yasay Jr., at ang UP Law Center lawyer na si Harry Roque, ukol sa gusot ng Banco Filipino at ng Bangko Sentral ng Pilipinas, dahil diumano ay nakatanggap sila ng P245 million bilang bayad-abogado mula sa problemadong bangko.

Sa totoo lang, maaari naman silang maningil ng mas higit pa roon, at hindi sila maaaring bigyang-kasalanan, sapagkat sa mundo ng mga abogado, wala namang eksaktong presyo para sa serbisyo at gawain nila bilang tagapayong-legal. Basta ginawa ng abogado ang kanyang trabaho, maaari siyang maningil ng milyon, at walang makakakuwestiyon doon.