God answers prayers

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven.” (Hebrews 1:3, the Holy Bible).

-ooo-

TO WILLIE’S CRITICS: WHAT HAVE YOU DONE? Indeed, Willie Revillame’s retort to people and government agencies and private entities who criticized him for allowing a six-year old boy to perform like a “macho dancer” in his TV 5 show “Willing Willie” is very valid: what have these critics done to help the poor and the marginalized?

It is clear that those who have criticized the loudest cannot even cite anything done by them to help our less fortunate countrymen. Again, I repeat here the Biblical admonition about criticizing others when the critic is grossly at fault likewise.

Matthew 7:3-5 says: “Why do you look at the speck… in your brother’s eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say… ‘Let me take the speck out of your eye,’ when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother’s eye…”

-ooo-

PRAYERS GIVE STRENGTH: Reaction from Dan I. Amosin, Filipino lawyer in USA: “I agree with you on prayers. I can say truthfully that I have solved all my problems with heartfelt prayers. 

“Because when I pray, He gives me strength to carry my cross, the wisdom and inspiration to look for and find solutions, the will power to make my decisions and act it through with definiteness of purpose, and He opens a way where there was none before. 

“Sometimes, I resist the solution when it is unpalatable, so I ask for more strength to do it. All the time, I bow to His will and say `Thy will be done’. For I have realized that behind every problem, a blessing is waiting to unravel, and following every Good Friday is joyous Easter Sunday…”


-ooo-

GOD ANSWERS PRAYERS: Bishop Bert Mercado, on the other hand, gave this reaction: “What you said about prayer is very true. The Lord God said: `Call unto Me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things which you do not know.’ (Jeremiah 33:3).

“I have so many experiences which show and tell me of the importance of prayer when we are confronted by troubles, even by death-defying situations. The reason I am still alive today is that God preserved my life when I prayed for help. 

“When I was threatened with death by my enemies, God preserved my life and my enemies died instead. This is true. Every person who threatened to kill me died, either by accident or sickness. Or somebody killed him (one died this way)…”

---


Diyos, sumasagot sa panalangin

INSPIRASYON SA BUHAY: “Siya ang kaliwanagan ng kaluwalhatian ng Ama at ang ganap na kapahayagan ng pagka-Diyos ng Ama. Siya ang humahawak ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan. Pagkatapos niyang gawin ang paglilinis sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng Kamahalan sa kaitaasang dako…” (Hebreo 1:3, Bibliya).

-ooo-

SA MGA KRITIKO NI WILLIE: ME NAGAWA NA BA KAYO? Tunay nga, ang ganting-sagot ni Willie Revillame sa mga tao, ahensiya ng gobyerno at iba pang mga grupong bumabatikos sa kanyang pagpayag na sumayaw ang isang anim na taong gulang na batang lalaki ng tulad ng isang “macho dancer” sa kanyang TV 5 show na “Willing Willie” ay malinaw: ano na ang nagawa ng mga kritikong ito para tulungan ang mga mahihirap?

Maliwanag na ang mga kritikong malalakas ang mga bunganga ay wala man lamang ni isang pagkilos upang tulungan ang ating mga naghihirap na kababayan. Muli, uulitin ko dito ang babala sa Bibliya ukol sa pagbatikos sa iba gayong ang bumabatikos ay puno din ng sala.

Sabi ng Mateo 7:3-5: “Bakit mo tinitingnan ang muta sa mata ng iyong kapatid gayong may putik sa iyong sariling mata? Papaano mo sasabihing… `tatanggalin ko ang muta sa iyong mata’ gayong may putik sa mata mo? Ikaw na mapagpanggap, alisin mo muna ang putik sa iyong mata…”

-ooo-

MGA PANALANGIN, NAGBIBIGAY NG LAKAS: Reaksiyon mula kay Atty. Dan I. Amosin, Pilipinong abogado sa US: “Sang-ayon ako sa iyong sinabi ukol sa panalangin. Masasabi ko ng buong katotohanan na nasolusyunan ko ang lahat ng aking mga problema sa pamamagitan ng taos-pusong panalangin.
 “Dahil kung ako ay nananalangin, binibigyan Niya ako ng lakas upang dalhin ang aking krus, at ng karunungan at inspirasyon na maghanap at makasumpong ng kalutasan, ng lakas ng isip na magdesisyon at isakatuparan ito ayon sa aking layunin, at ng pagbubukas ng daan kahit walang daan noong mga unang panahon.

 “Magkaminsan, tumatanggi ako sa solusyon kung hindi ito kanais-nais, kaya nanalangin ako para sa lakas ng gawin ito. Sa lahat ng sandali, nagpapasakop ako sa Kanyang kalooban. Ito ay dahil napagtanto ko na sa likod ng mga problema, naghihintay ang pagpapala, at kasunod ng lahat ng Biyernes Santo ang maligayang Domingo de Pascua…”


-ooo-

DIYOS, SUMASAGOT SA PANALANGIN: Sa kabilang dako, naririto naman ang reaksiyon ni Bishop Bert Mercado: “Ang sinabi mo ukol sa panalangin ay sadyang totoo. Nagsabi ang Panginoong Diyos: `Tumawag kayo sa Akin, at sasagutin Ko kayo, at ipakikita Ko sa inyo ang mga malalaki at dakilang mga bagay na hindi pa ninyo nakikita” (Jeremias 33:3).

“Napakarami ko ng mga karanasan na nagpapakita at nagpapatunay sa kahalagahan ng panalangin, kung tayo ay nahaharap sa mga problema, kahit pa sa harap ng mga sitwasyong maaaring magdulot ng kamatayan.

 “Noong ako ay pinagbabantaang patayin ng aking mga kaaway, binigyang-proteksiyon ng Diyos ang aking buhay, at ang aking mga kaaway ang namatay. Totoo ito. Ang bawat taong nagbantang papatay sa akin ang siyang namatay, kundi sa pamamagitan ng aksidente ay sa sakit. O pinatay sila ng iba…”