PMA’s grip of PNP

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God— children born not of natural descent, nor of human decision or a husband’s will, but born of God...” (John 1:12-13, the Holy Bible).

-ooo-

PNP IN THE GRIP OF PMA GRADS: No matter how Director General Raul Bacalzo of the Philippine National Police (PNP) may try to justify the continuing hold of the PNP by graduates of the Philippine Military Academy (PMA), the undeniable truth is that this system is abhorred by graduates of the Philippine National Police Academy (PNPA) who feel sidelined by the “primacy” of PMA graduates over them.

Indeed, why not just allow the PNPA graduates to completely take over the leadership of the PNP right now? Is Bacalzo and the PMA saying the PMA graduates are better than the PNPA graduates? 

Or, Bacalzo and the PMA are convinced that the PNPA graduates could not be trusted yet with the leadership of the PNP? Why wait for another 22 years before PNPA graduates can become PNP chiefs? The Constitution says the PNP is a civilian organization, but as things stand, it is being run by military men. Why the Constitutional infraction?

-ooo-

CAN MALACANANG PROVE `GARCI’ RAPS? Lawyer Eddie Tamondong, the counsel of former Commissioner Virgilio Garcillano of the Commission on Elections, is right: issues of “redemption” are irrelevant and immaterial, especially now that Garcillano is insisting he is blameless and did not participate in any electoral cheating.

What Malacanang should do now is to build up a strong case against Garcillano and pin him down, if there is evidence to do so. Otherwise, the Office of the President must stop blaming the former Comelec official for wrongdoings it cannot even prove.

-ooo-

PROBLEMS WITH PAMPANGA DIKES: Pampanga residents are expressing fears of death and destruction with the coming rains and floods, largely because the dikes which used to protect them from floodwaters spilling from big rivers in the province have now greatly deteriorated, and nobody seems interested to repair them. 

Whether the residents believe it or not, the way to fight the coming calamity is through a continuous reading of the Bible and complete obedience to God’s commands. They must now form Bible study groups who will spread the Word of God and pray for everyone in the province.

-ooo-

HOW TO BE SPARED FROM RAINS, FLOODS: This proposition is not mine. It is based on what the Lord Jesus Christ said in Matthew 7:24-27, which I will keep repeating here, to warn our people and to inform them just exactly what God wants so that we will be spared from rains, floods and strong winds.

Jesus said, in so many words: the rains, floods and strong winds will come, to bring death and destruction. But those who listen to His Word and obey His commands will survive. Those who listen but do not obey, or those who do not listen at all, will perish and be destroyed forever. The time to act is now.


---

PNP, sakal-sakal ng PMA

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban Niya ng karapatang maging anak ng Diyos---mga anak hindi dahil sa pita ng laman o sa gawa ng lalaki, kundi isinilang mula sa Diyos…” (Juan 1:12-13, Bibliya).

-ooo-

PNP, SAKAL NG PMA GRADS: Kahit paano ipagtanggol ni Director General Raul Bacalzo ng Philippine National Police (PNP) ang kontrol ng PNP ng mga nagsipagtapos sa Philippine Military Academy (PMA), ang di maitatatwang katotohanan ay ito: galit ang mga graduates ng Philippine National Police Academy (PNPA) sa sistemang ito dahil nasasapawan sila ng mga taga-PMA.

Tunay nga, bakit hindi na lamang bayaan ang mga PNPA graduates na siyang mamuno sa PNP sa ngayon? Sinasabi ba ni Bacalzo at ng PMA na ang mga PMA graduates ay mas mahuhusay sa mga PNPA graduates?

O, kumbinsido ba si Bacalzo at ang PMA na ang mga PNPA graduates ay talagang di pa dapat pagtiwalaan upang maging mga  lider ng PNP? Bakit kailangang maghintay pa ng 22 taon bago maging hepe ng PNP ang PNPA graduates? Ayon sa Konstitusyon, ang PNP ay isang civilian organization, pero pinatatkbo naman ito ng mga militar ngayon. Bakit nilalabag ang Konstitusyon?

-ooo-

KAYA BANG PATUNAYAN NG MALACANANG ANG `GARCI’ RAPS? Tama si Atty. Eddie Tamondong, ang abogado ni dating Commissioner Virgilio Garcillano ng Commission on Elections: ang isyu ng “kaligtasan” ay hindi mahalaga, lalo na at ipinagpipilitan ni Garcillano na wala siyang kasalanan at hindi siya naging bahagi ng anumang pandaraya sa halalan.

Ang dapat ng gawin ng Malacanang sa ngayon ay patatagin ang kaso laban kay Garcillano at ipitin siya ng husto, kung may katibayan ukol dito. Kung hindi naman, dapat tumigil na ang Office of the President sa paninisi sa dating opisyal ng Comelec sa mga kasalanang hindi naman pala nito kayang patunayan.

-ooo-

PROBLEMA SA MGA PAMPANGA DIKES:  Ang mga residente ng Pampanga ay lubhang natatakot sa ngayon sa posibleng kamatayan at kapinsalaang dulot ng mga paparating na ulan at baha, dahil na rin sa katotohanang ang mga dike sa lalawigan na dati ay pumuprotekta sa kanila mula sa baha na galing sa malalaking ilog doon ay sira-sira na, at tila walang kumikilos upang ayusin ang mga ito.

Ke sa maniwala o hindi ang mga Kapampangan, ang tanging paraan upang labanan ang kalamidad ay ang tuluyang pagbabasa ng Bibliya at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kailangan na nila ngayong magtayo ng mga Bible study groups at ikalat ang Salita ng Diyos at ipanalangin ang lahat sa lalawigan.

-ooo-

PAPAANO TAYO MALILIGTAS MULA SA ULAN, BAHA AT HANGIN: Ang panukalang ito ay hindi galing sa akin. Ito ay batay sa sinabi ng Panginoong Jesus sa Mateo 7:24-27 ng Bibliya, na patuloy kung uulit-ulitin dito, upang bigyang-babala at bigyang-impormasyon ang ating mga kababayan kung ano ang eksaktong utos ng Diyos upang maligtas tayo mula sa mga ulan, baha at hangin.

Ganito ang sinabi ni Jesus: darating ang mga ulan, baha at hangin, at may dala silang kamatayan at kapinsalaan. Pero ang mga nakikinig sa Kanyang Salita at sumusunod sa Kanyang utos ay maliligtas. Ang mga nakikinig ngunit di sumusunod, o ang mga hindi nakikinig, ay mamamatay. Kailangan na nating kumilos sa ngayon.