RP elections controlled by “operators”?

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…maintain justice in the courts…” (Amos 5:15, the Holy Bible).

-ooo-

RP ELECTIONS CONTROLLED BY “OPERATORS”? News reports are quoting Justice Secretary Leila De Lima as saying a lawyer and his son are known “election operators” in the country, a phrase which literally means they can make miracles for candidates during election time---make them win, or lose, obviously if the price is right.

This is a serious accusation to make. For it suggests that officials of the Commission on Elections could be swayed one way or the other by “election operators”, thereby debunking as myth the legal aphorism that electoral contests in this country are decided by the people.

With statements like the one made by De Lima, quoted in the Philippine Star issue of August 11, 2011 in an article saying that the present chief of the Philippine National Police in Metro Manila maybe involved in the 2004 election cheating, it would appear that elections, really, are decided not by the people, but by the Commission and the country’s “election operators”. May God forgive us for our inequities!

-ooo-

PIMENTEL MUST WORK IN ALL SENATE COMMITTEES: I suggest that incoming Sen. Aquilino “Koko” Pimentel III should not at all be bothered by the apparent lack of any committee in the Senate which he may chair or head. Instead, he should proceed to attend all committee hearings, as far as humanly possible, and make himself shine in every legislative work that will come his way.

On top of this, he should gladly accept the chairmanship of the committee on public information and mass media, and do what all mediamen who became senators and congressmen, including those who are still in Congress now, failed to do to uphold press freedom in the country---to work for the abolition of the libel law.

Libel laws are anathema to the idea of a free press, and are actually being used by the rouges and corrupt in government and in the private sector, to prevent mediamen from exposing their misdeeds before the eyes of the public. Pimentel can build on with what his father, Sen. Aquilino Pimentel Jr., did when he was still senator towards removing libel laws from our statute books.

-ooo-

“INSTRUCTIONS FOR CHRISTIAN HOUSEHOLDS”: From Colossians 3:18-25 of the Holy Bible come various “Instructions for Christian Households”. Here are these instructions: “Wives, submit yourselves to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them.

“Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, do not embitter your children, or they will become discouraged. Slaves, obey your earthly masters in everything; and do it, not only when their eye is on you and to curry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord.

“Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism…”


---

RP elections, kontrolado ng “operators”?

INSPIRASYON SA BUHAY: “… panatiliin ninyo ang katarungan sa mga hukuman…” (Amos 5:15, Bibliya).

-ooo-

HALALAN SA RP, KONTROLADO NG “OPERATORS”? May mga balitang umiikot sa ngayon na nagsasabing itong si Justice Secretary Leila De Lima ay umaamin na ang isang abogado at anak nito ay kilalang mga “election operators” sa bansa---na ang ibig sabihin ay kaya nilang gumawa ng milagro para sa mga kandidato pagdating ng halalan---pananalunin o ipatatalo ang mga ito, kung ok ang presyo. 

Mabigat na akusasyon ito. Tila ba kasi ibinabadya nito na ang mga opisyales ng Commission on Elections ay maaari talagang hatakin sa kung saan-saan ng nasabing mga “election operators”, dahilan upang mabalewala ang katotohanang ang mga eleksiyon sa bansa ay dinedesisyunan dapat ng sambayanan, hindi ng kung sinu-sino lamang.

Sa mga salitang gaya ng binitiwan ni Delima sa isang artikulo sa Philippine Star sa isyu nito noong Agosto 11, 2011 na tumatalakay sa pagkakasangkot ng hepe ng pulisya sa Metro Manila sa mga dayaan noong 2004 elections, makikita nating ang mga eleksiyon dito, tunay nga, ay hinahawakan hindi ng mga tao kundi ng Commission at ng mga “election operators”. Patawarin tayo nawa ng Diyos!

-ooo-

PIMENTEL, DAPAT KUMILOS SA LAHAT NG SENATE COMMITTEES: Ipinapanukala kong huwag mababalisa si incoming Sen. Aquilino “Koko” Pimentel III kung sakaling walang komite sa Senado na maaari niyang pamunuan. Sa halip, dapat daluhan niya ang lahat ng mga pagdinig ng lahat ng mga komite doon, kung kaya din lamang niya, at hayaang magliwanag ang kanyang galing bilang mambabatas.

Dagdag dito, dapat ay tanggapin din niya ang posibleng pamumuno sa committee on public information and mass media, at gawin ang hindi pa nagagawa---o hindi ginawa---ng mga mediamen na naging senador at kongresista, kasama na ang mga nakaupo pa sa ngayon, upang itampok ang kalayaan ng pamamahayag---alisin ang batas ng libelo.

Ang mga batas sa libelo ay kontra sa malayang pamamahayag, at ginagamit pa ng mga tiwali at korap sa gobyerno at pribadong sector upang supilin ang mga mediamen sa pagbubunyag ng kanilang mga kasamaan sa mata ng publiko. Maaaring susugan ni Pimentel ang nauna ng ginawa ng kanyang ama, si Sen. Aquilino Pimentel Jr., noong senador pa din siya, upang alisin ang libelo. 

-ooo-

“MGA ARAL PARA SA SAMBAHAYANG KRISTIYANO”: Mula sa Colosas 3:18-25 ng Bibliya ay mababasa natin ang mga “Mga Aral Para sa Sambahayang Kristiyano”. Naririto ang mga aral na ito: “Mga babae, magpasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa, ayon sa utos ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa at huwag kayong marahas sa kanila.

“Mga bata, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa lahat ng bagay, sapagkat kinalulugdan ito ng Diyos. Mga magulang, huwag ninyong imungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang hindi sila mawalan ng pag-asa. Mga alipin, sumunod kayo sa inyong mga amo sa lupa sa lahat ng bagay; at gawin ninyo ito hindi lamang kung nakatingin sila sa inyo upang kayo ay mapapurihan, kundi ng may katapatan ng puso at paggalang sa Diyos.

“Anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ito ng buong puso, ng para bang ginagawa ninyo ito para sa Panginoon, hindi para sa mga tao, dahil alam ninyong may gantimpala kayong tatanggapin mula sa Diyos. Ang Panginoong Jesus ang inyong pinaglilingkuran. Sinuman na gumawa ng masama ay pagbabayarin, dahil walang pagkiling kailanman…”