Where will PCSO bring its millions?

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches…” (Psalm 119:14, the Holy Bible). 

-ooo-

ARE GMA MEDICAL BULLETINS PREPARATION FOR US TRIP? Is it possible that doctors treating former President Arroyo are just making up their medical bulletins and assessments of her condition to enable her to leave for a hospital in the United States, and then proceed to Portugal for a political asylum, so she could escape criminal prosecution here?

The answer of Dr. Juliet Gopez Cervantes, Arroyo’s attending physician: “Please remember what we tell you is the truth, whether it’s bad or good…” 
-ooo-

REAL HEALTH CONDITION OF GMA: How bad, really, is the condition of ex-President Arroyo? Cervantes’ answer: “It’s sad that this is happening…she’s a bit compromised now leading to her inability to fight back infection… I’m the attending physician. I take full responsibility…”

Will ex-President Arroyo’s condition improve for the better? Cervantes’ answer: “What we need are prayers, and we’re thankful to those who expressed their support. No matter how good doctors are, prayers are powerful…”

-ooo-

WARNING TO GLORIA’S FOES: But here’s a warning to Gloria’s foes: do not gloat over her failing health now, for God does not like anyone being happy over the misfortune of one’s enemy. In Proverbs 24:17-18 of the Bible: “Do not gloat when your enemy falls; when they stumble, do not let your heart rejoice, or the Lord will see and disapprove and turn his wrath away from them…”

In Obadiah 1:12, the Bible says: “You should not gloat over your brother in the day of his misfortune, nor rejoice over the people of Judah in the day of their destruction, nor boast so much in the day of their trouble…” 

-ooo-

KOKO, A MAN OF HISTORY: Sen. Aquilino “Koko” Pimentel III is indeed a man of history, destined for great things. His having won his electoral protest before the Senate Electoral Tribunal already earned him a place in the history of this nation, for no other Filipino has been able to do this before.

His having been a bar topnotcher is also a historical fact---no other lawyer managed to top the bar under the conditions Koko went through. I will not be surprised if he becomes President of the Philippines someday. Congrats, Koko.

-ooo-

WHERE WILL PCSO BRING ITS MILLIONS? So the Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) is limiting the amount it will give to the sick and the needy, as PCSO General Manager Margie Juico announced. But where are they going to bring the millions and millions of pesos that the PCSO is earning daily if they are no longer giving it to the poor? To the banks, so they could earn big interests in the meantime?


---


Saan dadalhin ang milyones ng PCSO?


INSPIRASYON SA BUHAY: “… Nagagalak ako sa pagsunod sa iyong mga batas, gaya ng isang taong nagagalak sa yaman at karangyaan…” (Awit 119:14, Bibliya).

-ooo-

MEDICAL BULLETINS NI GMA, PAGHAHANDA PARA SA US TRIP? Posible bang gawa-gawa lamang nga mga duktor na gumagamot kay dating Pangulong Arroyo ang mga medical bulletin at pagtaya sa kanyang kondisyon, upang maging batayan ito ng pagtungo niya sa Estados Unidos upang magpagamot, at pagtuloy sa Portugal para sa political asylum, para maiwasan ang mga kasong kriminal sa Pilipinas?

Ang sagot ni Dr. Juliet Gopez Cervants, ang pangunahing duktor ni Arroyo: “Sana po ay alalahanin natin na ang sinasabi namin bilang mga manggagamot ay ang katotohanan, ke mabuti man ito o masama…”
-ooo-

TUNAY NA KONDISYON SA KALUSUGAN NI GMA: Gaano ba talaga kasama ang kondisyon ni dating Pangulong Arroyo? Sagot ni Cervantes: “Nakakalungkot na ito ay nangyayari sa kanya… nasa delikadong sitwasyon siya ngayon dahil sa kawalan niya ng kakayahang lumaban sa mga impeksiyon… Ako ang pangunahing duktor niya. Ako ang may responsibilidad…”

Bubuti pa ba ang kondisyon ng dating Pangulo? Sagot muli ni Cervantes: “Ang kailangan po natin ngayon ay mga panalangin, at nagpapasalamat po kami sa mga nagpahayag na ng suporta. Kahit gaano po kagaling ang mga duktor, makapangyarihan po ang panalangin…”

-ooo-

BABALA SA MGA KAAWAY NI GLORIA: Pero may babala sa mga kalaban ni Gloria: huwag ninyong pagtatawanan ang paglala ng kanyang kalusugan, sapagkat ayaw ng Diyos na pinagtatawanan ang pagbagsak ng ating mga kalaban. Sa Kawikaan 24:17-18 ng Bibliya: “Huwag ninyong ikasisiya kung bumagsak ang inyong kaaway; kung tutumba sila, huwag ikasisiya ng inyong puso, baka makita ito ng Diyos at alisin tuloy Niya ang Kanyang galit sa kanila…

Sa Obadia 1:12, sinasabi ng Bibliya: “Hindi ka dapat nagdiriwang sa masamang kapalaran ng iyong kapatid, o magsaya man sa pagkawasak ng Judah, o di kaya ay magyabang sa araw ng kanilang kapahamakan…”

-ooo-

KOKO, MAKASAYSAYANG TAO: Tunay ngang makasaysayang tao si Sen. Aquilino “Koko” Pimentel III, at nahaharap sa mga dakilang bagay. Ang pagkakapanalo niya sa electoral protest niya sa Senate Electoral Tribunal ay nagbigay na sa kanya ng pagkilala sa kasaysayan ng ating bansa, dahil walang ibang Pilipino ang nakagawa nito.

Makasaysayan din ang kanyang pagkakaluklok bilang bar topnotcher---walang ibang abogado ang sumuong sa pinagdaanan ni Koko upang maging matagumpay na abogado. Hindi ako magtataka kung magiging Pangulo siya ng Pilipinas. Congrats, Koko.

-ooo-

SAAN DADALHIN NG PCSO ANG MILYONES NITO? Babawasan na nga ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) ang tulong nito sa mga maysakit at mahihirap na Pilipino, gaya ng inianunsiyo ni PCSO General Manager Margie Juico. Pero, saan naman nila dadalhin ang milyong kinikita nila araw-araw---sa mga bangko upang kumita ng limpak na interest?