Remembering Jesus thru the Rosary

BY ATTY. BATAS MAURICIO

PRAYING OF THE ROSARY IS BIBLE-BASED: Roman Catholic Christians practice the praying of the Holy Rosary, which is something that is balked at by other Christians on the argument that praying the Rosary is paganistic in origin.

I did some reading on the matter, and indeed, there is nothing in the Holy Bible that says Christians should pray the Rosary, as there is even no mention of the Rosary in any pages of that Book.

But when one looks at the mysteries of the Rosary, one begins to understand that whoever conceived and thought of this prayer, dedicated to Mary, the Virgin Mother of Christ, actually was following the examples of many leaders of the Christian faith, enshrined in many pages of the Bible, where they resort to repeating the history of the Israelites, from their exodus to their arrival at the Promised Land, as a means to strengthen their faith.

Just look at the story of Gideon, in Judges 6 and 7 of the Bible, and you will see what I mean. Before Gideon finally relented to be used as God’s chosen one to deliver his people from the Midianites who were causing them sufferings, he had to recount Israel’s story all over again.

This is what is happening when a Roman Catholic prays the Rosary: he is actually repeating a tried and tested tradition of Christian leaders, for he is reminded of the full and entire story of Christ, from the announcement of his birth by the Angel Gabriel to his Ascension to Heaven, taken directly from the Bible itself. 

-ooo-

LIFE OF JESUS RECOUNTED IN THE MYSTERIES OF THE ROSARY: A keen study of the mysteries of the Holy Rosary will show that each of the mystery recited in praying it constitutes one important aspect of the life of Jesus.

In the Joyful Mysteries, for instance, what is recounted are the following events in the life of Christ: Annunciation, Visitation of Elizabeth by Mary, Birth of Christ, Presentation of the Child Jesus in the Temple, and Finding of the Child Jesus in the Temple.

In the Mysteries of Light, we find the following: Baptism of Jesus, Wedding at Cana, Proclamation of the Kingdom of God, Transfiguration and Institution of the Holy Eucharist through the Last Supper.

The Sorrowful Mysteries narrate these events in the life of Jesus: Agony in the Garden, Scourging at the Pillar, Crowning of Jesus with Thorns, Carrying of the Cross, and Crucifixion and Death of Christ.

Finally, the Glorious Mysteries make an account of the Resurrection, the Ascention, Descent of the Holy Spirit, Assumption of Mary, and the Coronation of Mary as Queeon of Heaven and Earth.


---

Pagkilala kay Jesus sa Rosaryo

PAGROROSARYO, NAKABATAY SA BIBLIYA: Isa sa mga paraan ng pagdarasal ng mga Kristiyanong Katoliko Romano ay ang pagro Rosaryo, bagay na titunutulan ng iba pang mga Kristiyano dahil diumano ito ay ugaling pagano.

Gumawa ako ng konting pag aaral ukol dito, at aking nakita na wala talagang eksaktong bahagi ng Bibliya na nagsasabing ang mga Kristiyano ay dapat mag Rosaryo, at ni wala man lamang binabanggit ang Bibliya ukol dito.

Pero kung susuriing mabuti ang mga misteryo ng Rosaryo, dito maiintindihang sinuman ang lumikha ng panalanging ito, na alay kay Maria, ang Birheng Ina ni Kristo, ay sumusunod lamang sa mga halimbawa ng mga unang mga lider Kristiyano na nakasulat sa Bibliya, na kung saan upang mapatatag ang pananampalataya nila ay inuulit ulit nila ang kasaysayan ng Israel, o ang bayang pinili ng Diyos.

Bilang halimbawa ay tingnan na lamang natin ang kuwento ni Gideon, sa Hukom 6 at 7 ng Bibliya. Doon ay makikita nating bago pumayag si Gideon na maging instrumento ng Diyos upang alisin ang Israel sa mga pahirap ng mga Midianites, kinailangang ulitin niya sa kanyang sarili ang kuwento ng mga Israelita.

Sa totoo lang, ito ang nangyayari kung ang isang Romano Katoliko ay nagro Rosaryo: siya ay sumusunod lamang sa isang pamamaraang subok na ng mga naunang Kristiyano, dahil ipinapaala niya sa sarili niya ang buong kasaysayan naman ni Kristo, mula sa pahayag ng Anghel na si Gabriel na magbubuntis at magsisilang si Maria kay Jesus, hanggang sa umakyat sa langit si Kristo, na nasa mga pahina mismo ng Bibliya.

ooo

BUHAY NI KRISTO, ISINASALARAWAN NG ROSARYO: Ang isang masusing pagaaral ng mga misteryo ng Banal na Rosaryo ay magpapakitang ang bawat misteryo ng panalanging ito ay nagsasalarawan ng mahahalagang bahagi ng buhay ni Kristo.

Sa  Misteryo ng Tuwa, halimbawa, ang isinasalarawan doon ay ang mga sumusunod na bahagi ng buhay ni Jesus: Pagpapahayag, Pagbisita ni Maria kay Elizabeth, Pagsilang ni Kristo, Pagpapakilala kay Jesus sa Templo at ang Pagkakatagpo sa Batang si Jesus sa Templo.

Sa Misterio ng Ilaw, makikita naman natin ang mga sumusunod: Bautismo ni Jesus, Kasalan sa Cana, Pagpapahayag ng Kaharian ng Diyos, Pagbabagong Anyo, at ang Huling Hapuna.

Ang Misterio ng Hapis ay naglalarawan naman ng Pangamba sa Hardin, Pagpapahirap sa Altar, Pagputong ng Koronang Tinik, Pagdala ng Krus at Pagpako sa Krus at Kamatayan ni Kristo.

Sa Misterio ng Luwalhati naman ay isinasalarawan ang Muling Pagkabuhay, Pagakyat sa Langit, Pagbaba ng Espirito Santo, Pagdala sa Langit Kay Maria, at ang Pagtatalaga Kay Maria bilang Reyna ng Langit at Lupa.

Dahil diyan, ang sinumang nagdarasal ng Rosaryo ay nagpapaalala sa kanyang sarili na si Kristo ay Diyos at tagapagligtas.