New tack in fighting floods and calamities

BY ATTY. BATAS MAURICIO

AQUINO GOV’T LINES UP IMPRESSIVE PROJECTS FOR DISASTER CONTROL: The projects being lined up by the Aquino government for flood control and the prevention or mitigation of death and destruction arising from natural calamities for 2012 are impressive alright, because they show the determination of the administration to help our people when natural calamities strike.

Of course, the P21.8 billion budget for these projects is not even 10% of next year’s total budget of P1.8 trillion, but it should be more than sufficient for some 8,000 lineal meters of flood barriers along main river systems and key basins, for Metro Manila’s solid waste and disposal management project, for upgrading weather forecasting equipment, and for pursuing the rehabilitation of Laguna Bay and the Pasig River.

-ooo-

NEW TACK IN FIGHTING FLOODS AND NATURAL DISASTERS: However, I would like to propose that some one percent of this P21.8 billion flood control budget---which is around P218 million---should be allocated and set aside for the purchase of Bibles which will be distributed in places which are disaster-prone, and then required to be read by their recipients.

Many will question this tack in approaching flood control and disaster prevention and mitigation, even to the point of arguing that the Constitutional provision on the separation of Church and State prevents utilization of government money for religious purposes.

But let me assure everyone that this provision of the Constitution on the separation of the Church and State, if read more carefully, does not really prohibit government initiatives at strengthening spirituality---on the contrary, its very Preamble implores the “aid of the Almighty God” which, quite clearly, can best be achieved by Christian believers if they have their own Bibles with them.

-ooo-

BIBLE OFFERS SOLUTIONS VS. CALAMITIES: Indeed, in overcoming floods and death and destruction from natural disasters, no other book offers a solution as concrete and as emphatic as the solution offered by the Bible---which, in its many pages, not only warns about rains, floods, strong winds and climate change and global warming, but also details how to fight these calamities.

I am sure that flood barriers, solid waste disposal and management programs, upgrading of weather forecasting facilities and rehabilitating main bodies of water in the country can be good solutions, but the reality is that we have already tried all of these before, put a great of money in them, and yet flooding and natural disasters continue to hound us, with greater intensity each year.

Therefore, the time is now ripe to try other solutions, and one solution worth trying---while all other related projects are at the same time on-going---is that which is proposed by the Bible---to know and sincerely obey God’s Word. For our purposes today, we can read Matthew 7:24-27, and see the relationship between listening to, and obeying God’s Word, and death and destruction from rains, floods and winds.

-ooo-

THE “WISE” AND THE “FOOL”: In gist, this is what Jesus Christ in Matthew 7:24-27 says: those who listen and obey God’s Word are “wise”, are like people who built their houses on strong foundations, and who, even if rains, floods and strong winds come, will not suffer one bit.

Those who listen but do not obey God’s word are, on the other hand, “fools”, are like people who built their houses on weak foundations and who, when rains, floods and strong winds come, will be destroyed with a great crash.


---


Bagong paraan kontra baha at kalamidad


PROYEKTO KONTRA SA BAHA NG AQUINO GOV’T, KAHANGA-HANGA: Tunay na kahanga-hanga ang mga proyekto ng gobyernong Aquino kontra sa baha at sa mga pinsala at kamatayang dulot ng mga kalamidad para sa 2012, sapagkat ipinapakita ng mga ito ang determinasyon ng administrasyong tumulong sa ating mga kababayan pagdating ng mga trahedya sa kalikasan.

Tunay nga, ang P21.8 bilyong inilalaang budget para sa mga proyektong ito ay wala pang 10 porsiyento ng kabuuang budget na P1.8 trillion, pero sapat-sapat na ito para sa 8,000 lineal meters ng mga dikeng pambara ng baha mula sa mga malalaking ilog at daluyan ng tubig, sa solid waste and disposal projects sa Metro Manila, sa pagpapahusay ng mga instrumento sa pagtaya ng panahon, at sa rehabilitasyon ng Laguna Bay at Pasig River.

-ooo-

BAGONG PARAAN SA PAGLABAN SA MGA BAHA AT MGA KALAMIDAD: Kaya lang, nais ko sanang ipanukala na ang kahit isang porsiyento lamang---o P218 million---ng nasabing halaga ng P21.8 bilyon para sa flood control project ay maisantabi, at magamit pambili ng Bibliya para maipamigay sa mga nakatira sa mga lugar na taunang tinatamaan ng mga pag-ulan at pagbaha, at maipabasa sa kanila. 

Maaaring marami ang kukuwestiyon sa panukalang ito upang tugunan ang mga pagbaha at pagdating ng mga kalamidad, at sasabihing ipinagbabawal ng probisyon sa paghihiwalay ng Simbahan at ng Estado ng Konstitusyon ang paggamit ng pondo ng gobyerno para sa mga layuning pang-relihiyon.

Pero nais kong tiyakin sa lahat na ang probisyong ito ng Saligang Batas, kung babasahin lamang mabuti, ay hindi talaga nagbabawal sa mga pagkilos ng gobyerno upang patatagin ang espirituwalidad ng sambayanan---sa totoo lang, ang Preamble nga ng Konstitusyon ay “humihingi ng tulong Makapangyarihang Diyos”, at ito ay maisasakatuparan ng isang mananampalatayang Kristiyano kung may Bibliya sila.

-ooo-

BIBLIYA, MAY SOLUSYON VS. KALAMIDAD: Tunay nga, sa paglaban sa baha at sa kamatayan at pinsalang dulot ng mga kalamidad, wala ng iba pang libro ang nagpapanukala ng solusyong kasing-kongkreto ng mga solusyong ipinapahiwatig ng Bibliya---kung saan mababasa sa mga pahina nito di lamang ang babala laban sa ulan, baha, hangin at climate change at global warming, kundi pati na ang paraan ng paglaban sa mga ito.

At bagamat mahusay na solusyon na nga ang mga flood barriers, solid waste disposal and management programs, pagsasa-ayos ng mga instrumento sa pagtaya ng panahon at ng mga malalaking ilog at daluyan ng tubig, ang katotohanang di maitatatwa ay ito: nasubukan ng lahat ang mga solusyong ito, ginastusan na ng malaki, pero tinatamaan pa rin tayo ng mga kalamidad taon-taon.

Dahil diyan, panahon na upang subukan naman ang ibang mga paraan, at isa sa mga ito na dapat bigyang-pansin---kahit tumatakbo ang ibang mga proyekto---ay ang ipinapanukala ng Bibliya---ang pag-alam at pagsunod sa mga Salita ng Diyos. Para sa ngayon, maaari nating basahin agad ang Mateo 7:24-27 upang makita natin ang relasyon ng pag-alam at pagsunod sa Salita at sa mga ulan at baha.

-ooo-

ANG “MATALINO” AT “HANGAL”: Sa buod, naririto ang sinasabi ni Jesus sa Mateo 7:24-27: ang mga nakikinig at sumusunod sa Salita ng Diyos ay “matalino”, at ituturing na nagtayo ng bahay sa magandang pundasyon, kaya naman kahit umulan, bumaha at tamaan ng malakas na hangin, sila ay hindi mapapahamak.

Ang mga nakikinig naman ng Salita ng Diyos pero hindi sumusunod ay “hangal”, at ituturing na nagtayo ng bahay sa mabuway na pundasyon, kaya naman pag dumating ang ulan, baha at malakas na hangin, ito ay babagsak at tuluyang mawawasak.