Gen. Bartolome is next PNP chief

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God...” (2 Corinthians 7:1, the Holy Bible).

-ooo-

GEN. BARTOLOME IS NEXT PNP CHIEF: It is now final: two-star Police General Nicanor Bartolome, currently the deputy director of the Philippine National Police (PNP), has already been chosen by President Aquino as the next PNP director general, to replace outgoing PNP Chief Raul Bacalzo, and that the police are now preparing for a Bartolome leadership.

Officials from Malacanang and from the PNP told me that Bartolome’s appointment as the country’s top policeman has already been signed. Our congratulations to General Bartolome, a fellow Tarlacqueno, and a member of Class 1980 of the Philippine Military Academy. I am sure PNP will be a better organization under him.

-ooo-

DENGUE STRIKES AGAIN IN RP: Once again, dengue is striking fear in the hearts of many Filipinos, considering the increasing number of those being killed and getting seriously sick because of it. From Laoag City in Ilocos Norte to Isabela City in Basilan Province, hospitals and clinics are being packed to the brim with people afflicted by the disease.

I appreciate the measures being undertaken by the authorities to combat dengue but, let me reiterate once again, all of these are puny reactions. This ailment will, God forbid, kill more and injure more, if we fail to realize, soon enough, that it is not due merely to dirty and unsafe surroundings, but is actually a curse from God.

-ooo-

BEST WAY TO FIGHT DENGUE: Proof that dengue is a curse from God can be found in Deuteronomy 28:15 and 22 of the Holy Bible. These verses talk about death and destruction arising from sicknesses which cause body temperatures to rise uncontrollably, all because people no longer listen to and obey the Word of God (in other words, no longer read and obey the Bible).

The best way therefore to fight dengue is not to kill the mosquitoes or clean our surroundings, because these humanly measures could help but very little, but to read the Bible, meditate on it day and night, and sincerely obey it. Then, we will overcome dengue and all other serious problems confronting our country and its people now.

-ooo-

RULES TO TRIUMPH OVER ENEMIES: There are many rules to achieve success against our enemies in our day-to-day living. Many of them are actually found in the Bible. Here are some of these rules, taken from Psalm 118:5-12: “…When hard pressed, I cried to the LORD; he brought me into a spacious place. 

“The LORD is with me; I will not be afraid. What can mere mortals do to me? The LORD is with me; he is my helper. I look in triumph on my enemies. It is better to take refuge in the LORD than to trust in humans. It is better to take refuge in the LORD than to trust in princes. 

“All the nations surrounded me, but in the name of the LORD I cut them down. They surrounded me on every side, but in the name of the LORD I cut them down. They swarmed around me like bees, but they were consumed as quickly as burning thorns; in the name of the LORD I cut them down…”

---

Gen. Bartolome, bagong PNP chief


INSPIRASYON SA BUHAY: “…Dahil nabigyan tayo ng mga pangako, mga kaibigan, paka-dalisayin natin ang ating mga sarili at alisin ang anumang dumi sa ating mga katawan at espiritu, at maging ganap nawa ang ating pagiging banal batay sa pagsamba sa Diyos…” (2 Corinto 7:1, Bibliya).

-ooo-

GEN. BARTOLOME, BAGONG PNP CHIEF: Pinal na po ito: ang two-star Police General na si Gen. Nicanor Bartolome, ang kasalukuyang deputy director ng Philippine National Police (PNP), ay napili na ni Pangulong Aquino bilang susunod na PNP director general kapalit ng magreretirong si PNP Chief Raul Bacalzo, at, sa katunayan, naghahanda na ang kapulisan para sa liderato ni Bartolome.

Ilang opisyales ng Malacanang at PNP ang nagsabi sa akin na ang papeles ng pagtatalaga kay Bartolome bilang punong pulis sa bansa ay nalagdaan na. Dahil diyan, binabati natin si General Bartolome, isang gaya nating Tarlacqueno at kasapi ng Class 1980 ng Philippine Military Academy. Nakakatiyak akong magiging mas mahusay na organisasyon ang PNP sa kanyang pamumuno.

-ooo-

DENGUE, NANANALASA MULI SA RP: Minsan pa, naghahasik na naman ng lagim ang dengue sa maraming Pilipino, dahil na rin sa lumalaking bilang ng mga napapatay o iginugupo ng sakit na ito. Mula sa Laoag City sa Ilocos Norte hanggang sa Isabela City sa Basilan Province, maraming mga ospital at klinika ang puno at nagsisiksikan na  dahil sa dengue. 

Kinikilala ko ang mga pagkilos na isinusulong sa ngayon ng mga autoridad upang labanan ang sakit na ito pero, uulitin ko, ang lahat ng mga ito ay halos balewala din. Ang dengue, huwag namang itulot ng Diyos, ay papatay at magbibigay pinsala sa lalong marami pa, kung hindi natin kikilalanin ng mas mabilisan na hindi ito dahil lamang sa maruruming kapaligiran kundi dahil ito ay sumpa mula sa Diyos.

-ooo-

PINAKA-MAHUSAY NA PARAAN LABAN SA DENGUE: Ang katibayang sumpa nga ng Diyos ang dengue ay makikita sa Deuteronomio 28:15 at 22 ng Bibliya. Ang mga bahaging ito ay nagsasabing ang kamatayan at pinsalang dulot ng mga sakit na nagbibigay ng matataas na temperatura ng ating mga katawan ay ibinibigay ng Diyos, dahil hindi na nakikinig at hindi na sumusunod ang tao sa Kanyang mga Salita.

Ang pinakamagandang paraan, kung ganun, upang labanan ang dengue ay hindi ang pagpatay sa mga lamok, o paglilinis ng kapaligiran, sapagkat ang mga pagkilos na ito ng tao ay maliit lamang ang magagawa. Ang dapat gawin ay magbasa ng Bibliya, pagbulay-bulayan ito araw at gabi, at tunay na sumunod dito. Sa ganung paraan natin mapapagtagumpayan ang dengue at ang lahat ng iba pang mga suliranin ng bansa at ng bayan.

-ooo-

MGA ALITUNTUNIN UPANG MAPAGTAGUMPAYAN ANG KAAWAY: Maraming mga alituntunin upang mapagtagumpayan natin ang ating mga kaaway sa araw-araw. At marami sa mga ito ang makikita sa Bibliya. Naririto ang ilan sa mga alituntuning ito, hango sa Awit 118:5-12: “… Kung ako ay nahihirapan, tumatangis ako sa Panginoon; dinadala niya ako sa maginhawang lugar.

 “Kasama ko ang Panginoon; hindi ako matatakot. Ano ang pupuwedeng gawin sa akin ng mga tao lamang? Kasama ko ang Panginoon; siya ang tumutulong sa akin. Pinagmamasdan ko ang aking mga kaaway na aking napagtagumpayan. Mas makakabuting sumandal sa Panginoon kaysa sa magtiwala sa tao. Mas makakabuting sumandal sa Panginoon, kaysa magtiwala sa mga prinsipe.

 “Pinaligiran ako ng lahat ng bansa, subalit sa ngalan ng Panginoon, itinumba ko sila. Pinaligiran nila ako sa lahat ng dako, subalit sa ngalan ng Panginoon, itinumba ko sila. Tila mga bubuyog silang pumaligid sa akin, pero madali silang nasunog gaya ng mga sinusunog na tinik; sa ngalan ng Panginoon, itinumba ko sila…”