Filipino elderly as “forgotten oldies”

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word...” (Psalm 119:114, the Holy Bible).

-ooo-

FILIPINOS NO LONGER WANT TO CARE FOR THEIR ELDERLY: Many Filipinos today already lost their love and respect for their elderly, and many no longer have any qualms about leaving their fathers and mothers in homes for the aged, or even just anywhere in many instances, just to be spared the burden, expense and trouble of caring for their relatives who have become useless because of old age.

This is really sad, but it is a grim reality confronting many groups, including the Rotary Club of Pasay Silangan under Rotary International’s District 3810. The Club, under the leadership of ChangeMaker President Joseph Imada, made it a priority project to assist the elderly on a regular basis for Rotary Year 2011-2012.

Imada told me, in an interview at the program “Kakampi Mo Ang Batas” which was aired simultaneously over DYMS Aksiyon Radyo Catbalogan City and two other stations, BATAS INTERNET TV (at www.batasmedia.com), and over cable TV stations in Luzon, Visayas and Mindanao, it was really heart-rending to see old people being thrown out of their own homes because of their age.

-ooo-

“FORGOTTEN OLDIES”: Imada said the Rotary Club of Pasay Silangan, a 30 year old club, is now trying its best to bring cheers and goodwill on a regular basis to these “forgotten oldies”, especially to those who are housed at a place called “Tahanan ni Maria” in Carmona, Cavite, which is being managed by the “Tahanan ni Maria Foundation” with the aid of volunteer caregivers from caregiver schools.

In their visits, Imada and his fellow Rotarians have been bringing food and rice, medical equipment, medical supplies, and other items that will help the 50 or so old men and women staying in the place to cope up with their daily lives. 

“Then, we also bring entertainment, jam with them, and help them forget their problems” Imada told me. Indeed, what Imada and his fellow Rotarians are doing not only brings happiness and good tidings to people who are about to leave this world.

Life itself has been brought back to these “forgotten oldies” even if their own families have literally thrown them out, thanks to Rotarians, especially from the Rotary Club of Pasay Silangan, who have been sworn to give “service above self” all the time.

-ooo-

CAUSE OF GLOBAL WARMING AND CLIMATE CHANGE: Global warming and climate change---scientific phenomena through and through---have their roots in the Bible, as they are classified as God’s curses to people who no longer listen to His Word and obey His commands, destined to kill and destroy (see Deuteronomy 28:15).

In Deuteronomy 28:22-24, we get to see a Biblical description of global warming and climate change: “The LORD will strike you… with scorching heat and drought… The sky over your head will be bronze, the ground beneath you iron. The LORD will turn the rain of your country into dust and powder; it will come down from the skies until you are destroyed…”

---

Matatandang Pinoy, “kinalimutang lahi”

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ikaw ang aking tanggulan at kalasag; sa iyong mga salita aking inilalagak ang aking pag-asa…” (Awit 119:114, Bibliya).

-ooo-

PINOY, AYAW NG ALAGAAN ANG MGA MATATANDA: Marami ng Pilipino sa ngayon ang wala ng pagmamahal at paggalang sa kanilang mga matatanda, at marami na din sa kanila ang hindi na nangingiming iwanan ang kanilang mga ama at ina sa mga homes for the aged o sa kahit saang lugar na lamang, upang makaiwas sa hirap at gastusin sa pag-aalaga sa mga kamag-anak na nawalan na ng silbi dahil sa edad.

Kalunos-lunos ito, pero isa itong katotohanang nakatambad sa maraming grupo, kasama na ang Rotary Club of Pasay Silangan sa ilalim ng Rotary International District 3810. Pangunahing proyekto na ngayon ng Club, sa pamumuno ng kanyang ChangeMaker President Joseph Imada, ang regular na pagtulong sa mga matatandang ito para sa Rotary Year 2011-2012.

Sinabi sa akin ni Imada sa aking panayam sa kanya sa palatuntunang “Kakampi Mo Ang Batas” (na isinahimpapawid sa DYMS Aksiyon Radyo Catbalogan City at dalawa pang ibang himpilan, BATAS INTERNET TV (www.batasmedia.com), at sa mga cable TV sa Luzon, Visayas at Mindanao), nakakapanlumo talagang makita ang mga matatanda na pinapalayas na sa kanilang mga tahanan dahil sa katandaan.

-ooo-

“KINALIMUTANG MATATANDA”: Ayon kay Imada, ang tatlumpung-taong Rotary Club of Pasay Silangan ay kumikilos na ngayon upang regular na pasayahin at pagaanin ang loob ng mga “kinalimutang matatanda”, lalo na ang mga nasa lugar na tinatawag na “Tahanan ni Maria” sa Carmona, Cavite, na nasa pamamahala ng “Tahanan ni Maria Foundation” kasama ang mga volunteer caregivers mula sa  mga eskuwelahan.

Sa kanilang pagtungo doon, nagdadala si Imada at ang mga Rotarians ng bigas at pagkain, medical equipment at medical supplies, at iba pang mga bagay na magagamit ng humigit-kumulang sa limampung matatanda na nasa Tahanan sa kanilang pang-araw-araw na buhay.

 “Nagdadala din kami ng entertainment, nakikipag-jamming kami sa kanila, at tumutulong upang malimutan nila kahit papano ang kanilang mga problema,” dagdag pa ni Imada. Tunay nga, ang ginagawa ni Imada at ng kanyang mga kasamang Rotarians ay nagdudulot di lamang ng saya at ligaya sa mga taong papaalis na sa mundong ito.

Naibalik na ang buhay mismo sa mga “kinalimutang matatanda”, kahit na iniwan na sila ng sarili nilang mga pamilya, at salamat sa mga Rotarian, lalo na sa mga taga Rotary Club of Pasay Silangan, na nanumpang magbibigay ng “paglilingkod ng higit sa sarili” sa lahat ng sandali.

-ooo-

DAHILAN NG GLOBAL WARMING AT CLIMATE CHANGE: Ang global warming at climate change---mga kababalaghan ng siyensiya---ay mayroong ugat sa Bibliya, dahil itinuturing silang mga sumpa ng Diyos sa mga taong hindi na nakikinig sa Kanyang Salita at hindi na sumusunod sa Kanyang utos, at may pakay na pumatay at puminsala (basahin po ang Deuteronomio 28:15).

Sa Deuteronomio 28:22-24, nakasaad doon ang pagsasalarawan ng Bibliya sa global warming at climate change: “…Padadalhan kayo ng Diyos… ng matinding init at tagtuyog… Ang langit sa inyong ulunan ay magiging parang tanso, at ang lupang inyong tinutuntungan ay magiging parang bakal. Padadalhan kayo ng Diyos ng ulan ng alikabok sa halip na tubig; bababa ito mula sa langit upang kayo ay lipulin at wasakin…”