The birth and presentation of Jesus

BY ATTY. BATAS MAURICIO

BIRTH OF JESUS IN THE MANGER: Easily one of the most fondly-remembered events in the Bible is now immortalized as the third Joyful Mystery in the Roman Catholic Christians’ Holy Rosary, and this is the birth of Jesus Christ.

Mainly because the event augurs good tidings and happy cheers as it ushers in gift-giving and camaraderie among believers worldwide, the birth of Jesus Christ has become one of the cornerstones of the Catholic Christians’ faith as it heralds the great love of God for man.

But completely different from this happy scenario is the account of the birth of Christ that is found in Luke 2:1 to 20, and in Matthew 1:18 to 25 of the Bible, both of which paint a very humble yet solemn and dignified occasion, befitting the Son of God.

This story starts with a census participated in by Joseph, the man who was pledged to marry Mary, the Virgin Mother of Christ. During the census, Mary gave birth to Jesus in a manger, because there was no room for them in the inn.

The birth of Jesus was announced by an angel of the Lord to the shepherds who were watching their flocks at night. The angel said that the Savior, Jesus Christ the Lord, had been born. Just then, a great company of heavenly host appeared with the angel, saying “Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom His favor rests.”

The shepherds then left their flocks, looked for the baby wrapped in clothes in a manger and, when they found him, started telling everyone about him, glorifying and praising God.

      -ooo-

PRESENTATION OF THE CHILD JESUS AT THE TEMPLE: The fourth Joyful Mystery of the Holy Rosary, as prayed by devout Roman Catholic Christians worldwide, pertains to the presentation of the Child Jesus at the Temple, a story that is found in Luke 2:21 to 40 of the Bible.

At first glance, the account of how Jesus was presented at the Temple seemed to indicate concern merely for the completion of the then existing purification process for males as mandated by the law of Moses, but, when one looks closer, it becomes apparent that this story of the presentation is actually another Biblical confirmation about who Jesus really is and what He is destined to do.

Thus, we can see two individuals, one man (the righteous and devout Simeon) and one woman (the prophetess Anna, then 84 years of age), prophesying about Jesus as Someone who will cause the rise and fall of many in Israel, and as Someone who will redeem God’s people.

Simeon in particular confirmed that he had received a revelation that he would not die before he had seen the Lord’s Christ. When Simeon saw Jesus, the Holy Spirit came over him, and he said he was ready to die in peace, since he already saw the Lord.

Anna on the other hand who was widowed after being married for only seven years, spent the rest of her life, until she was 84 years old, worshipping, fasting and praying at the temple. When she saw Jesus, she spoke about Him to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem.

---


Pagsilang ni Jesus sa sabsabanANG PAGSILANG NI JESUS SA SABSABAN: Isa sa mga pinakapaborito at  natatandaang bahagi ng Bibliya na sa ngayon ay kasama na bilang ikatlong Misteryo sa Tuwa sa Banal na Rosaryo ng mga Romano Katoliko ay ang pagsilang ni Jesus.

Sapagkat ang pangyayaring ito ay nagdadala ng kaligayahan at kasiyahan sa lahat dahil sa pagbibigayan sa isa’t isa ng mga mananampalataya sa buong mundo,  ang kapanganakan ni Jesus ay naging isa sa mga haligi ng pananampalatayang Romano Katoliko sapagkat itinatampok nito ang labis na pagmamahal ng Diyos sa tao.

Ang kuwento ng kapanganakan ni Kristo ay makikita natin sa Lucas 2:1 hanggang 20 at Mateo 1:18 hanggang 25 ng Bibliya, na kung saan isang mapagpakumbaba ngunit sagradong larawan ang ipinakikita.

 Sa umpisa, mababasa natin ang isang pagpapatalang nilahukan ni Joseph, ang lalaking ipinagkasundong ipakakasal kay Maria, ang Birheng Ina ni Jesus. Habang nagaganap ang talaang ito, isinilang ni Maria si Jesus sa sabsaban sapagkat wala silang matutuluyang iba.

Ang pagsilang ni Jesus ay isiniwalat ng isang anghel ng Diyos sa mga pastol na noon ay nagbabantay ng kanilang mga tupa. Kasabay nito ay lumabas ang isang malaking grupo ng mga anghel sa kalangitan, na sabay sabay na nagsabi “Luwalhati sa Diyos sa kaitasan, at kapayapaan sa mga taong kinalulugdan Niya.”

Noon din ay iniwan ng mga pastol ang kanilang mga alagang hayop at hinanap ang batang nakabalot sa damit sa isang sabsaban, at, noong Siya ay nakita nila, ikinuwento nila ito ito sa lahat, kasabay ng kanilang pagpupuri sa Diyos.

ooo

PAGDALA SA BATANG JESUS SA TEMPLO: Ang ikaapat na Misteryo sa Tuwa ng Banal na Rosario ng mga debotong Kristiyano Romano Katoliko sa buong mundo ay ukol sa tinatawag na pagdala sa batang si Jesus sa Templo. Ang kuwentong ito ay makikita sa Lucas 2:21 hanggang 40 ng Bibliya.

Sa unang tingin, ang kuwento ng kung papaano dinala si Jesus sa Templo ay tumutukoy lamang sa ginawang “paglinis” sa Kanya ayon sa batas ni Moses, pero kung susuriing mabuti, makikita nating ang kuwentong ito ay isang bahagi ng Bibliya na muling kumukumpirma kung sino si Jesus at ano ang Kanyang nakatakdang gagawin.

Makikita natin ang dalawang tao sa kuwentong ito, isang lalaki (Simeon ang pangalan, isang matuwid at debotong tao) at isang babae (ang propetang si Ana, na na noon ay 84 anyos na), na nagpapatunay na si Jesus ang siyang magtataas at magpapabagsak ng marami sa Israel, at siyang magliligtas sa mga tao ng Diyos.

Sa pagkakita niya kay Jesus sa Templo, ibinunyag ni Simeon na nagkaroon ng mensahe ng Diyos sa kanya na hindi siya mamamatay hanggang niya nakikita ang Kristo. Noong makita niya si Kristo, sinabi ni Simeon na nakahanda na siyang mamatay.

Sa kabilang dako, si Anna naman ay nabiyuda pagkatapos lamang ng pitong taong pagsasama nila ng kanyang asawa, at hanggang sa siya ay naging 84 anyos, itinalaga na niya ang sarili sa pagsamba, pag-aayuno at pagdarasal sa Templo. Noong makita ni Anna si Jesus, nagsalita siya sa lahat na umaasa sa kaligtasan ng Israel.