“The RH Bill is all about money”

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…By day the Lord directs his love, at night his song is with me---a prayer to the God of my life...” (Psalm 42:8, the Holy Bible).
-ooo-

“THE RH BILL IS ALL ABOUT MONEY”: A guy calling himself “Gerry Saudi DZME-EP”, a fellow member of mine in  three Facebook groups, posted an article entitled “The RH Bill is all about making money” last Sunday, August 21, 2011. His thesis: many, including congressmen and senators, will earn millions once the bill is signed into law. 

Let us read his posting: “HB 4244, or the infamous RH bill, is all about MONEY(!) (This is) because it essentially guarantees the annual wholesale procurement of contraceptives by the government and it even contains provisions mandating annual budgetary allocations from the government…Consider the following:

“Section 10 (Family Planning Supplies as Essential Medicines) mandates that, `Products and supplies for modern family planning methods shall be part of the National Drug Formulary and the same shall be included in the regular purchase of essential medicines and supplies of all national and local hospitals and other government health units.’

-ooo-

RP AS A “MOUNTAIN OF GOLD” FOR CONTRACEPTIVE COMPANIES: “Section 11 (Procurement and Distribution of Family Planning Supplies) mandates that, `The DOH shall spearhead the efficient procurement, distribution to LGUs and usage-monitoring of family planning supplies for the whole country. The DOH shall coordinate with all appropriate LGUs to plan and implement this procurement and distribution program. 

“ `The supply and budget allotment shall be based on, among others, the current levels and projections of the following: (a) number of women of reproductive age and couples who want to space or limit their children; (b) contraceptive prevalence rate, by type of method used; and (c) cost of family planning supplies.’

“Note: These two provisions guarantee perpetual sales for all contraceptives manufacturers worth billions of pesos! The Philippines will become the proverbial `MOUNTAIN OF GOLD’ for these companies and their brokers! QUESTION: Will the Palace, or anyone from the Palace, share in the tons of commissions to be made after the passage of this Bill?

-ooo-

RH BILL ALLOCATES BILLIONS FOR VANS FOR CONGRESSMEN? “Section 15 (Mobile Health Care Service) mandates the purchase PER CONGRESSIONAL DISTRICT of a multi-million peso van (quotations range from P2 million to P8 million each)---`Mobile Health Care Service (MHCS) in the form of a van or other means of transportation appropriate to coastal or mountainous areas that `...shall deliver health care supplies and services to constituents...’ and equipped with `...but not limited to, a television set for audiovisual presentations...’

“This means 250 congressional districts, times at least P2 million, the total purchase cost will range from P500 million to P1.1 billion, excluding the TV sets, DVD players, audio-visual system and other amenities as well as the maintenance costs of each van.

“QUESTION: Why not just use these funds for the repair and beefing up of all barangay health centers? Hundreds of these barangay health centers are now just being used as bodegas or offices of barangay officials…” To be continued next issue.


---


“Ang RH Bill ay ukol sa pera lamang”


INSPIRASYON SA BUHAY: “…Sa araw, pinatutungkulan ako ng Diyos ng Kanyang pag-ibig, sa gabi ang Kanyang awit ay kasama ko---isang panalangin sa Diyos ng aking buhay…” (Awit 42:8, Bibliya).
-ooo-

“ANG RH BILL AY UKOL LAMANG SA PAGKAMAL NG PERA”: Ang isang “Gerry Saudi DZME-EP” na kasama ko sa tatlong Facebook groups ay naglathala ng isang artikulo na pinamagatang “Ang RH Bill ay ukol lamang sa pagkamal ng pera” noong Linggo, Agosto 21, 2011. Ang kanyang pananaw: marami, kasama na ang mga kongresista at mga senador, ang kikita ng milyones pag naisabatas na ang panukalang ito.

Naririto po ang artikulo: “Ang HB 4222, o ang pinagkakaguluhang RH bill, ay ukol lamang sa pagkamal ng pera (!) (Ito ay) dahil sa ginagarantiyahan nito ng lubusan ang pagbili ng mga kontraseptiba ng gobyerno, at naglalaman pa ito ng mga bahaging nagtatakda ng taunang paggastos ng pera mula sa pamahalaan… Tingnan natin ang mga sumusunod: 

“ Ang Section 10 ng batas (Mga Gamit sa Pagpaplano ng Pamilya bilang Mahahalagang Gamot) ay nagsasabing ang mga produkto at gamit para sa modernong pagpaplano ng pamilya ay bahagi na ng National Drug Formulary, at ang mga ito ay isasama sa regular na bilihin ng mga mahahalagang gamot at supplies ng lahat ng national at local hospitals, at iba pang government health units.

-ooo-

RP, MAGIGING “BUNDOK NG GINTO” PARA SA MGA  CONTRACEPTIVE COMPANIES:. “Ang Section 11 ng batas (Pagbili at Pagpapakalat ng Family Planning Supplies) ay nagsasabing ang DOH ay mangunguna sa mahusay na pagbili, pagpapakalat at pagbabantay sa paggamit sa mga LGUs  ng mga family planning supplies para sa buong bansa. Ang DOH ay inaatasang makipag-ugnayan sa mga pamahalaang lokal upang isakatuparan ang pagbili at pagpapakalat ng mga kontraseptiba.

 “ `Ang pamimigay ng supply at budget para sa programang ito ay ibabatay sa mga sumusunod na isyu: (a) bilang ng kababaihan na maaari ng manganak, at mga mag-asawang nagnanais limitahan ang magiging supling; (b) uri ng kontraseptibang ginagamit, at paraan ng pagpaplano ng supling; (c) halaga ng mga family planning supplies.

“Paalala: Ang dalawang probisyong ito ng panukalang batas ay gumagarantiya ng habang-panahong pagbebenta sa hanay ng mga kompanyang gumagawa ng kontraseptibang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Ang Pilipinas ay magiging `bundok ng ginto’ para sa mga kompanyang ito. Tanong: May bahagi ba ang Palasyo, o sinuman sa Palasyo, sa dami ng komisyong kikitain matapos maipasa ang RH Bill?

-ooo-

RH BILL, MAGBIBIGAY NG BILYONES PARA SA MGA SASAKYAN NG MGA KONGRESISTA: “Ang Section 15 ng batas (Mobile Health Care Service) ay nagtatakda din ng pagbili, para sa bawat congressional district, ng milyon-milyong pisong mga sasakyan (mula P2 milyong hanggang P8 milyon bawat isa)---mobile health care services, sa anyo ng mga sasakyan, ay itinatakdang gamitin kasama ng mga TV sets at iba pang gamit sa audio-visual presentation…’

“Mangangahulugan ito ng gastusin ng gobyerno mula sa P500 milyon hanggang P1 bilyon (at hindi pa kasama dito ang mga TV sets, DVD players, at iba audio-visual systems at ang gastos sa maayos na pagpapatakbo ng mga sasakyan) para sa 250 congressional districts.

“TANONG: Bakit di na lamang gamitin ang mga pondong ito para sa pagsasaayos at pagpapalaki ng mga barangay health centers? Daan-daang mga health centers ang sa ngayon ay ginagamit na lamang bilang mga bodega o tanggapan ng mga opisyales ng barangay…” May susunod pa po.