Pinoys in Libya need our prayers

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gather in my name, there am I with them…” (The Lord Jesus, in Matthew 18:19-20, the Bible).

-ooo-

PINOYS IN LIBYA SUFFERING GOD’S CURSES: Once again, Filipinos have found themselves suffering the curses promised by God to those who no longer truly listen to Him and who no longer sincerely obey His commands, this time in Tripoli, the capital of turmoil-gripped Libya, with one Pinoy engineer being abducted by Libyan rebels and the Philippine embassy being attacked.

Even now, there is no word whether the engineer is still alive, and there is no assurance that embassy officials, including Foreign Affairs Undersecretary Rafael Seguis who is there in Libya to find ways to bring back overseas Filipino workers, could sneak out of that country safe and sound while rebel and government forces there are battling it out.

Again, we will be content with wearing our eyes out, watching the developments with bated breath and hushed murmurings, exactly in the manner described by the Bible, in Deuteronomy 28:32: “Your sons and daughters will be given to other nations, and you will wear out your eyes waiting for them day after day, powerless to lift a hand…”

-ooo-

NOT LISTENING TO, AND NOT OBEYING, GOD BRING HIS CURSES: Why are God’s curses happening to us? The Bible, in Deuteronomy 28:15, gives us the answer---because we no longer listen to God and because we no longer obey Him, He is sending his curses, all aimed at destroying our race.

Here is what Deuteronomy 28:15 says: “However, if you do not obey the Lord  your God and do not carefully follow all his commands and decrees I am giving you today, all these curses will come on you and overtake you…”

Even if many Filipinos will say otherwise, the truth is that many of us no longer listen to God, not reading His Bible anymore, and many of us no longer obey Him, as we insist on doing that which pleases our senses, or that which gives us comfort and easy life, even if these contravene God’s Word.

-ooo-

SEEK GOD FIRST AND HIS BLESSINGS WILL COME: The remedy is for Filipinos to go back to God, by reading His Bible, meditating on it day and night, and obeying everything that is written in it, so that we could regain prosperity and God’s blessings (see Joshua 1:8).

2 Chronicles 7:14 gives this assurance for all of us: “If my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sins and heal their land.”

The Lord Jesus Christ, in Matthew 6:33, also gives us the rule on being blessed forever: “Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you…” 


---

Panalangin para sa mga Pinoy sa LibyaINSPIRASYON SA BUHAY: “…Tunay nga, sinasabi ko sa inyo, sinuman ang dalawa sa lupa na hihingi ng anumang bagay, ibibigay ito ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man dalawa o tatlo ang nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan…” (Ang Panginoong Jesus, sa Mateo 18:19-20, Bibliya).

-ooo-

MGA PINOY SA LIBYA, TINATAMAAN NG SUMPA NG DIYOS: Minsan pa, marami na namang Pilipino ang dumaranas ng mga sumpa ng Diyos na itinatakda para sa hindi na nakikinig at hindi na sumusunod sa Kanya, lalo na ngayon sa Tripoli, ang punong-lungsod ng Libya, kung saan ang isang inhiyerong Pinoy ay kinidnap ng mga rebeldeng Libyans, at ang Philippine embassy sa bansang iyon ay sinalakay.

Hanggang ngayon, wala pang balita kung buhay pa ang engineer, at wala ding kasiguraduhan kung ang mga embassy officials natin, kasama si Foreign Affairs Undersecretary Rafael Seguis na nasa Libya upang mai-uwi na ang mga overseas Filipino workers doon, ay makakaalis at makakabalik sa Pilipinas ng ligtas, habang nagsasalpukan pa ang mga rebelde at puwersa ng gobyerno.

Muli, wala tayong ibang magagawa kundi maghintay habang namumuti ang ating mga mata at pigil ang ating mga paghinga at pagsasalita, ayon na rin sa estilong isinasalarawan ng Bibliya, sa kanyang Deuteronomy 28:32: “Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay ibibigay sa ibang mga bansa, at mamumuti ang inyong mga mata sa paghihintay sa kanila, subalit wala kayong magagawa…”

-ooo-

ANG HINDI PAKIKINIG, AT HINDI PAGSUNOD SA DIYOS,  NAGBIBIGAY NG SUMPA: Bakit nangyayari sa atin ang mga sumpa ng Diyos? May sagot ang Bibliya sa isyung ito, sa kanyang Deuteronomio 28:15---dahil di na tayo nakikinig sa Diyos at di na tayo sumusunod sa Kanyang mga utos, nagpapadala Siya ng mga sumpang lilipol sa atin.

Naririto ang sinasabi ng Deuteronomio 28:15: “Subalit kung hindi na kayo makikinig sa tinig ng Diyos at hindi na kayo susunod sa kanyang mga utos at tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang lahat ng mga sumpang ito…”

Bagamat marami sa atin ang magpapabulaan sa sinasabi ng Bibliya, ang katotohanan ay hindi maitatatwa: hindi na nga tayo nakikinig sa Diyos, hindi na natin binabasa ang Kanyang Bibliya, at marami na din ang hindi na sumusunod sa Kanya at nagpapahalaga na lamang sa sariling kasiyahan, bagamat ang mga ito ay lumalabag sa Salita.

-ooo-

HANAPIN MUNA ANG DIYOS: Ang kaligtasan sa mga sumpa ng Diyos ay ang pagbabalik-loob sa Diyos, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang Bibliya, pagbubulay-bulay dito araw at gabi, at pagsunod sa lahat ng nakasaad dito, upang makamtan natin ang ginhawa at katagumpayan mula sa Diyos (basahin po ang Josue 1:8).

Naririto ang katagumpayang bigay ng 2 Cronica 7:14: “…Kung ang aking bayang tinatawag sa aking pangalan ay matututong magpakumbaba at manalangin, hanapin ako, at talikdan ang kanilang mga kasalanan, pakikinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at aalisin ko ang sumpa sa kanilang lupa…”

Ang Panginoong Jesus, sa Mateo 6:33, ay nagbigay din ng alituntunin kung papaanong ang Kanyang pagpapala ay maibibigay sa atin: “Hanapin muna ninyo ang kahariang Diyos at mamuhay muna kayo sa Kanyang katwiran, at ang lahat ng inyong kailangan sa inyo ay ibibigay…”

-30-