Questions for Pia, Mirriam & Bongbong

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you...” (Isaiah 26:3, the Holy Bible).

-ooo-

QUESTIONS FOR PIA, MIRRIAM & BONGBONG ON RH BILL: Pia Cayetano, Mirriam Santiago and Ferdinand Marcos Jr. should really explain why, in their desire to push the passage of the Reproductive Health Bill, they would be willing to divert billions of pesos in government funds which should be used for roads, bridges, schools and other infrastructure projects, to buy condoms, pills, intra-uterine devices and other family planning supplies instead.

Why would Pia, Mirriam and Bongbong prioritize family planning materials, drugs and supplies, instead of projects that would ensure economic activity which would enable poor Filipinos to have businesses and jobs that would, in turn, support them and their growing families?

Why not use the billions of government money that the RH bill will use for condoms and other family planning devices to put up livelihood programs that will make Filipinos earn more, so that, even if they will have more children, they would be able to support them just the same? 

-ooo-

GOD KILLS THOSE WHO PREVENT THE PROCESS OF CREATION: Biblically, people who prevent the union of a man’s sperm with the egg of a woman to continue the process of creation are cursed by God. This is shown by the story of a man killed by God because he engaged in “withdrawal”---a family planning method, mind you---every time he had sex with his wife.

The story is taken from Genesis 38:6-10 of the Bible  and it involved a member of the family of Judah, one of the 12 children of Jacob, or Israel: “…Judah got a wife for Er, his firstborn, and her name was Tamar. But Er, Judah’s firstborn, was wicked in the LORD’s sight; so the LORD put him to death. 

“Then Judah said to Onan, `Sleep with your brother’s wife and fulfill your duty to her as a brother-in-law to raise up offspring for your brother.’ But Onan knew that the child would not be his; so whenever he slept with his brother’s wife, he spilled his semen on the ground to keep from providing offspring for his brother.

“What he did was wicked in the Lord’s sight; so the Lord put him to death also…” This is what God will do to Filipinos, too, if we agree to the desire of Pia, Mirriam and Bongbong, to have the RH bill passed and made a law in our land.

-ooo-

“AND NOW, THE END IS NEAR…”: The news headlines are really frightening: “Five Colombian police dead in suspected rebel ambush”; “33 killed in fiery day across Iraq”; “50 charred skeletons found near Gadhafi military base”.

In fine, all of them tell of the infightings and wars that Jesus said, in Matthew 24:6-7, would be the signs of the coming end. The question is: are we justified in ignoring the signs and continuing with our lives as if we will be here forever? Please call me, 0917 984 24 68, for any comments about this.

---

Mga tanong kina Pia, Mirriam, Bongbong

INSPIRASYON SA BUHAY: “…Ibibigay mo ang tunay na kapayapaan sa mga taong matatag ang isip, sapagkat nananalig sila sa Iyo…” (Isaias 26:3, Bibliya).

-ooo-

MGA TANONG PARA KAY PIA, MIRRIAM & BONGBONG SA RH BILL: Dapat talagang ipaliwanag nina Pia Cayetano, Mirriam Santiago at Ferdinand Marcos Jr. kung bakit, sa pagnanais nilang isulong ang Reproductive Health Bill, pumapayag silang gamitin ang bilyong pisong pondo ng gobyernong dapat ay sa paggawa ng kalsada, tulay at mga eskuwelahan itutuon, pero ibibili na lamang ng condom, pills at iba pang family planning supplies. 

Bakit nga ba mas inuuna nina Pia, Mirriam at Bongbong ang mga gamit sa family planning, sa halip na mga proyektong magbibigay-kapangyarihan sa mga mahihirap na Pilipino na magkaroon ng sariling mga negosyo o trabaho na siya namang susuporta sa kanila at sa kanilang mga lumalaking pamilya?

Bakit hindi na nga lamang gamitin ang bilyong pisong pera ng pamahalaan na inilalaan ng RH bill para sa mga condom upang makapagtayo ng mga livelihood programs na magagamit ng mga Pilipino upang kumita ng mas malaki upang, kahit dumami ang kanilang mga anak, masusuportahan pa rin nila ang mga ito?

-ooo-

PINAPATAY NG DIYOS ANG MGA PUMIPIGIL SA PROSESO NG PAGLALALANG: Sa Bibliya, ang mga taong pumipigil sa pagsasama ng binhi ng lalaki at ng itlog ng babae upang matuloy ang proseso ng paglalalang ay isinusumpa ng Diyos. Ipinapakita ito ng kuwento ng isang lalaking pinatay ng Diyos dahil siya ay nagwi-withdrawal sa pakikipagtalik sa kanyang asawa.

Ang kuwentong ito ay galing sa Genesis 38:6-10 ng Bibliya, at sangkot ang isang kasapi ng pamilya ni Judah, isa sa labindalawang anak ni Jacob o Israel: “…Kumuha si Judah ng mapapangasawa ng kanyang anak na si Er, ang kanyang panganay, at ang pangalan ng babae ay Tamar. Ngunit si Er ay masama sa paningin ng Diyos kaya siya ay pinatay ng Panginoon.

“Sinabi ni Judah kay Onan (ang kapatid ni Er), `Sipingan mo ang asawa ng iyong kapatid at tuparin mo ang tungkulin mo bilang bayaw na magbigay ng anak para sa iyong kapatid.’ Ngunit alam ni Onan na hindi magiging kanya ang bata kaya sa tuwing nakikipagtalik siya sa asawa ng kanyang kapatid, sa lupa niya inilalaglag ang kanyang semilya upang huwag mabuntis ang kanyang hipag.

 “Ang ginawa niya ay masama sa paningin ng Diyos, kaya pinatay din siya ng Diyos…” Ito din ang gagawin ng Diyos sa mga Pilipino, kung papayag tayo sa nais nina Pia, Mirriam at Bongbong, na ipasa at gawing batas ang RH Bill.

-ooo-

“AT NGAYON, DUMARATING NA ANG WAKAS…”: Tunay na nakakatakot na ang mga headlines sa mga balita: “Limang Colombian police patay sa ambush ng mga pinaghihinalaang mga rebelde”; “33 patay sa mainit na labanan sa Iraq”; “50 sunog na eskeleton natagpuan malapit sa Gadhafi military base.”

Sa kabuuan, lahat ng ito ay nagpapakita ng mga labanan at giyera na ibinabala ni Jesus sa Mateo 24:6-7 ng Bibliya, bilang mga senyales ng wakas ng panahon. Ang tanong ay ito: makatwiran ba para sa atin na balewalain ang mga senyales at magpatuloy sa ating mga buhay na tila baga mananatili tayo sa habang panahon? Tawagan po ninyo ako sa 0917 984 24 68 para sa mga komento.