DOJ: instill fear of God among fiscals

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… Jesus answered, `The work of God is this: to believe in the one he has sent…” (John 6:29, the Holy Bible).

-ooo-

US RAINS, FLOODS AND WINDS, PREDICTED IN THE BIBLE: Hurricane Irene was such a big news in the United States precisely because it was a storm so big and so powerful and strong which, media reports said, Americans experienced for the first time. 

With Irene came unparalleled rains, floods and strong winds, and even seawater surging in many areas, causing billions of dollars in damage, as New Jersey Gov. Chris Christie said Sunday.

Come to think of it, could it be that the rains, floods, strong winds and surging seawater that came with Irene were exactly the rains, floods and strong winds and “roaring of the sea and waves” mentioned by Jesus Christ in Matthew 7:24-27 and Luke 21:25? What do you think, our dear readers here? Let me know, through 0917 984 24 68 or batasmauricio@yahoo.com.

-ooo-

MORE RAINS, FLOODS AND WINDS TO COME: And was it merely coincidental that while rains, floods and strong winds and surging seawater were battering the US, Filipinos were at the same time being buffeted by the same rains, floods and strong winds from Typhoon Mina, killing eight of them, and Taiwan was frantically scrambling to evacuate its citizens?

Moreover, have we seen the last of these “rains, floods and strong winds”? The answer would seem to be no, we have not, because, as per Jesus Christ Himself in Matthew 7:26-27, these calamities will continue to come and hit those who refuse to listen to His teachings and no longer obey His commands.

What is greatly worrisome is that, Jesus warned that total destruction will come from these rains, floods and strong winds, if people continue to be hardheaded in their refusal to submit themselves to God. As Jesus said, those who have ears, listen, those who have eyes, see!

-ooo-

GOOD DECISION, BOARD OF NURSING: I conform to the decision of the Professional Regulations Commission Board of Nursing to scrap the mass oath taking ceremonies for new nurses. That is just a waste of money. Let us just follow the style for new lawyers, who take their oath individually at the Office of the Bar Confidant of the Supreme Court. 

-ooo-

LESSON FROM THE METROBANK ROW: There is a lesson to be learned from the Metrobank-Zhenron Corp. brouhaha---banks must endeavor to explain to their depositors, especially the unlettered, the details of their deposit agreement, including possible application of the deposit to any loan obligation of the depositors. Otherwise, banks cannot fault the public for thinking they are great money vultures.

-ooo-

DOJ MUST INSTILL FEAR OF GOD AMONG ITS FISCALS: The Department of Justice should stop whining about the acquittal given by Judge Juanita Ferry of the Muntinlupa City Regional Trial Court, to two of the so-called “Alabang Boys” over a drugs deal. Instead, the DOJ should institute reforms in its style of prosecuting criminal cases, coupled with making sure its prosecutors are God-fearing all the time.


--DOJ: pagkatakot sa Diyos sa mga fiscalINSPIRASYON SA BUHAY: “… Sumagot si Jesus, `Ang gawain para sa Diyos ay ito: paniwalaan ang Kanyang isinugo…” (Juan 6:29, Bibliya).

-ooo-

ULAN, BAHA AT HANGIN SA US, IBINABALA SA BIBLIYA: Naging napakalaking balita ang Hurricane Irene sa Estados Unidos sapagkat ito ay isang napakalakas at napakalawak na bagyo na, ayon sa ulat sa media, ay naranasan ng mga Amerikano sa unang pagkakataon.

Ibinuhos ng Irene ang di pa nararanasang mga ulan, baha at malalakas na hangin, at maging ng tubig-dagat na rumagasa sa maraming lugar, dahilan upang magkaroon ng pinsalang aabot ng bilyones-dolyares, gaya ng sinasabi ni New Jersey Gov. Chris Christie noong Linggo.

Kung iisipin, maaari kayang ang mga ulan, baha, malalakas na hangin at pagragasa ng tubig-dagat na dala ng Irene ay siya na ngang mga ulan, baha, malakas na hangin at pagragasa ng tubig-dagat na binanggit ng Panginoong Jesus sa Mateo 7:24-27 at Lucas 21:25? Ano sa tingin ninyo, mga mambabasa natin dito? Ipaabot ninyo sa akin ang inyong pananaw sa 0917 984 24 68 o sa batasmauricio@yahoo.com. 

-ooo-

MAS MARAMING ULAN, BAHA AT HANGIN ANG DARATING PA: At pinagtiyap nga lamang ba na habang ginigiyagis ng ulan, baha at malakas na hangin ang US, ang mga Pilipino naman ay sabay ding hinahataw ng kaparehong ulan, baha at hangin mula sa bagyong Mina, dahilan upang walo sa kanila ang mamatay, at ang Taiwan ay nagkukumahog ding ilikas ang mga Taiwanese?

Ganundin, wala na bang susunod na mga “ulan, baha at malakas na hangin”? Ang sagot, sa aking tingin, ay mayroon o marami pa, sapagkat, ayon sa Panginoong Jesus sa Mateo 7:26-27, ang mga kalamidad na ito ay magpapatuloy sa pagdating at sa pagpapahirap sa mga hindi na nakikinig sa Kanyang tinig at hindi na sumusunod sa Kanyang mga utos.

Ang mas nakakatakot pa, nagbabala ang Panginoong Jesus ng lubusang pagkawasak o pagkalipol mula sa mga ulan, baha at hanging ito, kung magpapatuloy ang tao sa pagtalikod sa Diyos. Gaya nga ng sinabi ni Jesus, ang mga may tenga, makinig, at ang mga may mata, tumingin!

-ooo-

TAMANG PASYA, BOARD OF NURSING: Kumporme ako sa pasya ng Professional Regulations Commission Board of Nursing na itigil na ang mga mass oath taking ceremonies para sa mga bagong nurses. Gastos lang kasi yan. Sundin na lamang natin ang ginagawa ng mga bagong abogado, na nanunumpa sa tungkulin isa-isa sa Office of the Bar Confidant ng Supreme Court.

-ooo-

ARAL MULA SA AWAY NG METROBANK: May mabuting aral mula sa awayan ng Metrobank at Zhenron Corp.---kailangang liwanagin ng mga bangko sa kanilang mga depositors, lalo na ang mga maliliit lamang, ang detalye ng kanilang kasunduan sa pagdedeposito, kasama na ang posibilidad na ang inilagak na pera ay maaari palang hatakin kung may utang ang depositor. Kung hindi ganito, hindi din masisisi ang publiko na mag-isip na mga buwitre pala ang mga bangko.

-ooo-

DOJ, DAPAT ITANIM SA FISCALS ANG TAKOT SA DIYOS: Dapat tumigil sa karereklamo ang Department of Justice sa pagpapawalang-salang iginawad ni Judge Juanita Ferry ng Muntinlupa Regional Trial Court sa dalawang kasapi ng “Alabang Boys” sa kaso ng droga. Sa halip, magtatag ito ng mas mahusay na paraan ng pag-uusig, kasama na ang paglalagay ng takot sa Diyos sa hanay ng kanyang mga prosecutors sa lahat ng sandali.