Denial not enough defense 

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God…” (Philippians 4:6, the Holy Bible).

-ooo-

MIKE ARROYO’S DEFENSE: Lawyer Inocencio Ferrer Jr., a classmate of mine from the UP College of Law who is now lawyering for former First Gentleman Jose Miguel “Mike” Arroyo, may have a point in arguing that Mike cannot be held liable for the overpriced purchase by the Philippine National Police (PNP) of helicopters which, although touted as brand new, were actually second hand.

The point of Ferrer, called Toto by his close associates:  Mike’s name does not appear in any of the papers covering the transaction at all, so he could not be linked to any crime, if there was indeed any crime in the helicopter purchase.

-ooo-

DENIAL OF A CRIME NOT ENOUGH DEFENSE: But, whether or not there are documents showing Mike Arroyo’s involvement in this concededly anomalous transaction, what cannot be denied is that there is evidence---the testimony of the owner of the helicopter firm---which says that Mike received some US$700,000.00 as payment for the second-hand choppers from the PNP.

Of course, Mike Arroyo is expected to deny this piece of evidence, but then, it has already been made of record, and his denial, standing alone, will not be sufficient to overturn the positive assertion made by the owner of the helicopter firm, pursuant to various decisions of the Supreme Court.

-ooo-

BIBLE PROPHECY ABOUT RAINS AND FLOODS: Rains, floods and strong winds seem to be everywhere, even if there are no low pressure areas, no tropical depressions and no typhoon signals. And, death and destruction usually come in their aftermath. 

Why are these happening all around us? If the truth be told, these are calamities which Jesus Christ warned us all about, in Matthew 7:24-27 of the Bible. If we wish to prevail over these deadly and destructive rains, floods and strong winds, it would do well for us to read what Jesus said.

-ooo-

WHO ARE THE “WISE” AND THE “FOOLS”? Indeed, God promised that He will not destroy all of mankind once again with a worldwide flood, just as He did during the time of Noah. But, I am certain this promise did not cover floods that will inundate portions of the world and bring death and disaster to a part of mankind.

In Matthew 7:24-27, Jesus Christ, our God and Savior, said people who are “wise” will be saved from the deadly effects of rains, floods and strong winds, but people who are “fools” will surely perish and die.

The question is: who are the “wise”, from the point of view of Jesus Christ? And who are the “fools”, according to His teachings? I exhort everybody, while there is time, to read what Jesus said, and earnestly do something so that they could be sure they are “wise”, and not “fools”.


---

Pagtanggi sa krimen, di depensa 

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hilingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan, sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat…” (Filipos 4:6, Bibliya).

-ooo-

DEPENSA NI MIKE ARROYO: Maaaring may punto si Atty. Inocencio Ferrer Jr., isang dating kaklase ko sa UP College of Law na tumatayo ngayong abogado ni dating First Gentleman Jose Miguel “Mike” Arroyo, sa kanyang argumento na di maaaring papanagutin si Mike sa sinasabing maanomalyang pagbili ng Philippine National Police (PNP) ng mga helicopter na diumano ay mga bago pa pero segunda-mano na pala.

Ito ang punto ni Ferrer, kilala bilang Toto ng mga malalapit sa kanya: hindi naman lumalabas ang pangalan ni Mike sa mga dokumento ng bilihan ng mga helicopter, kaya hindi siya pupuwedeng maisama sa anumang krimen ukol dito, kung may krimen ngang naganap.

-ooo-

HINDI SAPAT NA DEPENSA NA ITANGGI ANG KRIMEN: Pero, ke mayroon mang dokumento o wala na nagpapakita ng pagkakasangkot ni Mike Arroyo sa nasabing maanomalyang transaksiyon, hindi maitatangging may ebidensiya---ang deklarasyon ng may-ari ng kompanyang nagbenta ng helicopter---na nagsasabing tumanggap si Mike ng US$700,000.00 bilang bayad para sa mga segunda-manong choppers, mula sa PNP.

Oo nga, asahan na natin na tatanggihan ni Mike Arroyo ang deklarasyong ito, pero ito ay katibayan sa transaksiyon na naisa-record, na at, batay sa mga desisyon ng Korte Suprema, ang pagtanggi ng dating Unang Ginoo, sa kanyang sarili lamang, ay hindi magiging sapat upang baligtarin ang positibong deklarasyon ng may-ari ng chopper firm.

-ooo-

PROPESIYA NG BIBLIYA SA ULAN AT BAHA: Mukhang di na tayo tinatantanan sa lahat ng dako ng mga ulan, baha at malakas na hangin, bagamat walang low pressure area, walang tropical depression, at walang typhoon signal. At, kadugtong na ng mga kalamidad na ito ang kapinsalaan at kamatayan.

Bakit nangyayari ito sa maraming lugar? Sa totoo lang, ang mga kalamidad na ito ay ibinababala na ng Panginoong Jesus, at mababasa ang babalang ito sa Mateo 7:24-27 ng Bibliya. Kung nais nating mapagtagumpayan ang mga mapaminsala at nakakamatay na mga ulan, baha at hangin, makakabuti para sa atin na basahin kung ano ang sinabi ni Jesus.

-ooo-

SINO ANG “MATALINO” AT SINO ANG “HANGAL”? Tunay nga, ipinangako ng Diyos na hindi na niya lilipulin ang buong sangkatauhan sa pamamagitan ng isa pang pandaigdigang baha, gaya ng ginawa Niya noong panahon ni Noe. Pero sigurado akong ang pangakong ito ay hindi sumasakop sa mga baha na tatama sa iba’t ibang bahagi ng mundo at magdudulot ng pinsala at kamatayan sa ilang miyembro---hindi sa kabuuan---ng sangkatauhan.

Sa Mateo 7:24-27, sinabi ni Kristo Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas, na ang mga taong “matalino” ay maliligtas sa mga ulan, baha at hangin, pero ang mga taong “hangal” ay siguradong malilipol at mamamatay.

Ang tanong ay ito: sino ang mga “matalino” sa pananaw ni Jesus? At sino ang mga “hangal”, ayon sa Kanyang mga turo? Nakikiusap ako kung ganon sa lahat na habang may panahon pa, basahin natin ang sinabi ni Jesus, at puspusan tayong kumilos upang makasiguradong tayo ay “matalino”, at hindi “hangal”.