Useless Senate inquiries

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God’s people and also members of his household…” (Ephesians 2:19, the Holy Bible).
-ooo-

SO, IS KABAYAN NOLI LIABLE OR NOT? So, what is really the truth---is Kabayan Noli De Castro liable or not for the illegal release of some P12 billion to Globe Asiatique? Who between Sen. Sergio Osmena III, who is not a lawyer and who said Noli is liable, and Vice President Jejomar Binay, a veteran lawyer who said Noli is not liable, is telling the truth about the former vice president?

-ooo-

USELESS SENATE INQUIRIES: And did you notice how useless Senate investigations have become? Intended as a tool to help craft and enact laws that will be responsive to the needs of Filipinos, nothing really substantial has come out of them---the same scam continues, the same corrupt officials continue to rule, the same rotten system prevails. We are just really wasting our money on our senators and their grandstanding.

The truth is that, scam and corruption will continue all the more because our lawmakers and top officials refuse to acknowledge that scams and corruption proceed, not because of defective procedural and administrative systems, but because of the  corrupted heart of the Filipino, a heart that does not have fear and love of God.

Because many of those who get elected and who are installed in positions of power do not have the fear and love of God, do not read His Word and do not obey His commands, it is easy for them to steal and plunder, to be corrupt in all their ways.

This is what Romans 1: 18, 21 and 28 actually says: “…The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people… For although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him… so God gave them over to a depraved mind…”
-ooo-

REWARDS FOR HAVING FEAR AND LOVE OF GOD: If only Filipinos will put more fear and love of God in their hearts, God will surely acknowledge them and give them blessings, guidance, and peace all the days of their lives.

 Just like what is happening now to Marcela Jingo, a public school teacher from Angeles City who lets others know of the pride she takes in her Christian faith, a faith that, on top of all others, enabled her to be named as the Philippines’ Most Outstanding Teacher for 2011.

Jingo, who acknowledges that her Christian leanings has empowered her to help people on top of her teaching jobs, is a clear proof of Proverbs 3:6 of the Bible which says: “In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight.”

The teacher is also a living proof of Deuteronomy 28:1-2 which says: “...If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God…”

---

Senate inquiries, walang silbi

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Dahil diyan, hindi na kayo ituturing na mga dayuhan o istranghero, kundi mga mamamayang kasama ng sambayanan ng Diyos, at bahagi ng kanyang sambahayan…” (Efeso 2:19, Bibliya).
-ooo-

MAY PANANAGUTAN BA SI KABAYAN NOLI O WALA? Ano ba ang totoo---may pananagutan ba o wala si Kabayan Noli De Castro sa pagkakabigay ng P12 bilyon sa Globe Asiatique? Sino kina Sen. Sergio Osmena III, na hindi abogado at nagsabing may pananagutan si Noli, at Vice President Jejomar Binay, isang manananggol na nagsabing walang pananagutan si Noli, ang nagsasasabi ng katotohanan ukol sa dating bise presidente?

-ooo-

WALANG KUWENTANG MGA SENATE INQUIRIES: At napansin ba ninyo na napakawalang-kuwenta na ng mga imbestigasyon sa Senado sa ngayon? Layunin ng mga imbestigasyong ito na makagawa ng mga batas na tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino, pero wala ding nangyayari---tuloy ang katiwalian, tuloy ang pamumuno ng mga korap, bulok pa din ang sistema. Nagsasayang lang talaga tayo ng pera sa mga senador.

Ang totoo, magpapatuloy ang katiwalian at korapsiyon ng higit pa sapagkat ayaw kilalanin ng mga mambabatas at mga opisyales natin na ang mga tiwali ay magpapatuloy, hindi dahil sa depektibong proseso ng pamamahala, kundi dahil maitim na ang puso ng mga Pinoy, na wala ng takot at pagmamahal sa Diyos.

Dahil marami sa mga nahahalal at naluluklok sa posisyon ang walang takot at pagmamahal sa Diyos, hindi nagbabasa ng Kanyang Salita at hindi sumusunod sa Kanyang mga utos, madali sa mga ito ang magnakaw, mandambong at maging korap.

Itong sitwasyong ito ang sinasabi sa Roma 1:18, 21 at 28: “…Ang poot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa katiwalian ng tao… Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, ni hindi nila Siya pinasalamatan o pinarangalan man lamang… kaya naman hinayaaan na sila ng Diyos sa masasamang kaisipan…”
-ooo-

GANTIMPALA NG MGA MAY TAKOT SA DIYOS: Kung matututo lamang ang mga Pilipino na maglagay ng takot at pagmamahal sa Diyos sa kanilang mga puso, sigurong kikilalanin sila ng Diyos at bibigyan sila ng mas maraming pagpapala, paggabay at kapayapaan sa lahat ng sandali ng kanilang mga buhay.Gaya ng nangyayari sa ngayon kay Marcela Jingo, isang public school teacher mula sa Angeles City, na ipinakikita sa lahat ang kanyang pagpaparangal sa kanyang pananampalatayang Kristiyano, daan upang maitampok siya bilang Most Outstanding Teacher ng Pilipinas para sa 2011.

Buhay na katibayan si Jingo (na nagsasabing ang kanyang pananampalatayang Kristiyano ang nagbibigay-lakas sa kanya upang tumulong sa kanyang kapwa bagamat abala na siya sa pagtuturo) ng sinasabi ng Kawikaan 3:6 ng Bibliya: “Sa lahat ng iyong mga gawa, unahin mo ang Diyos, at itatama Niya ang iyong mga landas.”

Ganundin, pinatototohanan ni Jingo ang sinasabi ng Deuteronomio 28:1-2: “Kung makikinig kayo sa tinig ng Diyos at susunod sa Kanyang mga utos, itatampok Niya kayo sa lahat ng mga bansa. Ang lahat ng mga pagpapalang ito ay darating sa inyo at hindi hihiwalay sa iyo, kung makikinig at susunod kayo sa Diyos…”

-30-